Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 27. veebruar 2013

Võrdse palga päev: Euroopas töötavad naised aastas „tasuta“ 59 päeva

16.2%: just nii palju erineb ELis meeste ja naiste palk või keskmine tunnitasu, nagu selgub Euroopa Komisjoni viimastest andmetest. Uudis avaldati just enne Euroopa võrdse palga päeva, mis sel aastal on 28. veebruaril. See kogu ELi hõlmav päev tuletab meile meelde, kui palju päevi tuleks naistel töötada lisaks, et teenida meestega sama palju: praegu on see 59 päeva, st sel aastal langeb võrdse palga päev 28. veebruarile. Et toetada palgalõhe kõrvaldamist, toob komisjon näiteid Euroopa ettevõtetest, kes on võtnud vaevaks probleemiga tegeleda. Tegemist on kolmanda võrdse palga päevaga Euroopas. Traditsiooni lõi Euroopa Komisjon 5. märtsil 2011 (vt IP/11/255). Teine võrdse töötasu päev toimus 2. märtsil 2012 (vt IP/12/211).

„Euroopa võrdse palga päev tuletab meile meelde, et tööturul on naised ikka veel kehvemas seisus. Hoolimata palgalõhe vähenemisest viimastel aastatel ei ole põhjust rõõmustada. Palgalõhe on ikkagi väga suur ja praegune muutus tuleneb pigem meeste sissetuleku vähenemisest“, ütles asepresident ja ELi õigusküsimuste volinik Viviane Reding. „Põhimõte „võrdne palk võrdse töö eest” on sätestatud ELi aluslepingutes alates 1957. aastast. Viimane aeg on asuda seda igal pool järgima. Pingutagem selle saavutamiseks koos mitte ainult võrdse palga päeval, vaid 365 päeva aastas.”

Viimaste andmete kohaselt erines 2010. aastal Euroopa Liidus meeste ja naiste palk keskmiselt 16,2%. See näitab, et viimastel aastatel on olukord veidi paranenud: hiljuti oli see 17% või veelgi suurem.

Palgalõhe vähenemist võib selgitada majanduse kahanemisega eri sektorites, kusjuures sektorites, kus domineerisid mehed (nt ehitus või masinaehitus), vähenesid palgad kokkuvõttes rohkem. Seega ei tulene muutus naiste palga- ja töötingimuste üldisest paranemisest. Samal ajal on meeste osakaal, kes töötavad osalise tööajaga või madalama palgaga, viimastel aastatel suurenenud.

Komisjon tahab toetada tööandjaid nende pingutustes soolise palgalõhe kõrvaldamisel. Projekti „Võrdsus maksab“ eesmärk on suurendada ettevõtjate teadlikkust soolise võrdsuse ja võrdse palga problemaatikast. Võttes arvesse demograafilisi muutusi ja oskustega inimeste nappust, on algatuse eesmärk pakkuda ettevõtetele võimalust kasutada tööturul ära naiste potentsiaali. Projekt hõlmab koolitusi, üritusi ja vahendeid, mille abil ettevõtted saaksid vähendada palgalõhet. Projekt peaks aitama ka saavutada strateegia „Euroopa 2020“ eesmärke suurendada tööhõivet 75%ni. Selleks on naiste suurem osalemine tööturul väga tähtis.

Hea tava näiteid ettevõtjatest, kes püüavad palgalõhet vähendada:

  • Saksa meediafirma Axel Springer AG käivitas 2010. aastal võrdsete võimaluste programmi („Chancen:gleich!”), et suurendada 5–8 aasta jooksul naisjuhtide osakaalu 30%ni.

  • Kreeka liftitootja Kleemann Hellas SA soovib suurendada müügi ja tehnilise toe alal töötavate naiste arvu, murdes selleks stereotüüpe ja vähendades soolist segregatsiooni. Mitmekesisuse ning meeste ja naiste vahelise võrdsuse projektiga suurendati naiste osakaalu müügiosakonnas 5%-lt 2004. aastal 30%-le 2012. aastaks.

  • Leedu mobiilsideettevõtte Omnitel on loonud peresõbraliku keskkonna projekti, mille eesmärk on muuta töö- ja eraelu tasakaal organisatsioonikultuuri osaks ja pakkuda töötajatele paindlikke tööaegu. See on suurendanud naisjuhtide osakaalu.

  • IBMi Saksamaa projektiga „Saksa naiste juhtimisnõukogu“ püütakse julgustada naisi alustama karjääri IT-sektoris, pakkudes koolides personaalset ja internetipõhist juhendamist. Samuti pakutakse juhendamist noortele kolleegidele, kes soovivad saada juhiks või spetsialistiks.

Taust

Üks projekti „Võrdsus maksab“ üritustest on 21. märtsil 2013 Brüsselis toimuv ärifoorum, kus osaleb 150 ettevõtet kogu Euroopast, et vahetada kogemusi soolise võrdsuse toetamisel, eelkõige käsitledes palgalõhe põhjusi.

Komisjon valmistab praegu ette aruannet võrdset palka käsitleva direktiivi 2006/54/EÜ kohaldamise kohta. Eelkõige käsitletakse aruandes võrdse palga sätete kohaldamist tegelikkuses ning esitatakse ülevaade ELi kohtupraktikast selles valdkonnas. Samuti antakse soovitusi soolisel neutraalsusel põhinevaks kutsealade hindamiseks ja töökohtade klassifitseerimiseks. Aruanne on kavas vastu võtta 2013. aasta suvel.

Komisjon soovib tugevdada koostööd nende liikmesriikidega, kes korraldavad oma riigis võrdse palga päeva. Võrdse palga päeva korraldamisega tegelevad liikmesriikide esindajad ja sidusrühmad saavad sellel teemal arutada kogemuste vahetamise käigus Eestis 2013. aasta juunis toimuval üritusel.

Lisateave

Euroopa Komisjoni asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi koduleht:

http://ec.europa.eu/reding

Euroopa Komisjon – Sooline palgalõhe

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/index_et.htm

Kontaktisikud:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Lisa

Andmed soolise palgalõhe kohta

Source: Eurostat 2010, except for Greece: 2008


Side Bar