Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 27. února 2013

Den rovného odměňování: ženy v Evropě pracují 59 dnů zadarmo

16,2 %: tak velký je podle nejnovějších údajů, které dnes Evropská komise zveřejnila, rozdíl v odměňování žen a mužů či průměrný rozdíl mezi hodinovými výdělky žen a mužů v celé EU. Tato zpráva přichází u příležitosti Evropského dne rovného odměňování 2013, který připadá na 28. únor. Tento den, jenž se týká celé EU, nám připomíná, kolik dní navíc musí ženy pracovat, aby dosáhly výdělku, který mají muži: v současné době to činí 59 dnů, a letos tedy tento den připadne na 28. února. Ve snaze napomoci řešení rozdílů v odměňování mužů a žen Komise poukazuje na řadu osvědčených postupů, díky kterým se různých podnikům v Evropě dařilo tento problém řešit. Letos to je potřetí, co den rovného odměňování probíhá na evropské úrovni. Poprvé se z iniciativy Komise konal 5. března 2011 (viz IP/11/255) a podruhé 2. března 2012 (viz IP/12/211).

„Evropský den rovného odměňování nám připomíná nerovné platové podmínky, kterým ženy na trhu práce stále čelí. I když se rozdíl v platech žen a mužů v posledních letech zmenšil, stále není důvod k oslavám. Tento rozdíl je pořád velký a k jeho snížení došlo ve skutečnosti spíše v důsledku poklesu výdělku mužů, než zvýšení výdělků žen“, prohlásila místopředsedkyně Komise Viviane Redingová, komisařka EU pro spravedlnost. „Zásada stejné odměny za stejnou práci je zakotvena ve smlouvách EU od roku 1957. Je nejvyšší čas, aby se tato zásada všude uplatnila v praxi. Pojďme spolupracovat, abychom dosáhli výsledků nejen při příležitosti dnů rovného odměňování, ale po všech 365 dní v roce!“

Nejnovější údaje ukazují, že průměrný rozdíl v platech žen a mužů činil v roce 2010 v celé Evropské unii 16,2 %. Údaje potvrzují, že rozdíl se v posledních letech mírně zmenšuje: v předchozích letech činil přibližně 17 % nebo více.

Klesající trend rozdílů v odměňování lze vysvětlit dopadem hospodářského útlumu v různých odvětvích, přičemž v odvětvích s převahou mužů (jako je stavebnictví a strojírenství) došlo celkově k většímu propadu příjmů než v jiných odvětvích. Obecně vzato tedy ke změně nedošlo díky zlepšení platových a pracovních podmínek pro ženy. Současně se v posledních letech zvýšil podíl mužů pracujících na částečný úvazek nebo za méně výhodných platových podmínek.

Komise chce podpořit zaměstnavatele, kteří usilují o odstranění rozdílů v odměňování žen a mužů. Projekt „Rovnost se vyplatí“ má za cíl zvýšit povědomí podniků o problematice rovnosti žen a mužů a rovného odměňování. S ohledem na demografické změny a rostoucí nedostatek kvalifikovaných pracovních sil má tato iniciativa za cíl podnikům více zpřístupnit potenciál pracovní síly, který představují ženy. Zahrnuje školení, organizaci akcí a poskytování nástrojů pro podniky za účelem odstranění rozdílů v odměňování. Projekt chce rovněž přispět k dosažení cíle strategie Evropa 2020, který se spočívá ve zvýšení míry zaměstnanosti na 75%, k jehož dosažení je zásadní zvýšit právě míru účasti žen na trhu práce.

Příklady osvědčených postupů ze strany podniků, které usilují o řešení platových rozdílů:

  • Německá mediální firma Axel Springer AG v roce 2010 zahájila program „Chancen:gleich!” (Příležitosti: rovné!) s cílem zvýšit během 5 až 8 let počet žen ve vedoucích pozicích ve firmě na 30 %.

  • Kleemann Hellas S.A., řecký výrobce výtahů, chce zvýšit počet žen působících v oblasti prodeje a technické podpory, a překonat tak stereotypy a dosáhnout snížení segregace podle pohlaví. Projekt „Rozmanitost a rovnost žen a mužů“ zajistil zvýšení počtu žen v prodejním oddělení z 5 % v roce 2004 na 30 % v roce 2012.

  • Projekt litevské společnosti Omnitel působící v oblasti mobilní komunikace, s názvem „Vytváření pracovního prostředí ve firmě přívětivého potřebám rodiny“, má za cíl začlenit zásadu rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem do organizační kultury firmy a zaměstnancům nabízí flexibilní pracovní možnosti. To vedlo ke zvýšení podílu žen na vedoucích postech.

  • „Rada německých žen ve vedoucím postavení“ (German Women’s Leadership Council), kterou zřídila společnost IBM Německo, se snaží podněcovat ženy pro kariéru v odvětví informačních technologií tím, že poskytuje odborné vedení v oblasti osobního rozvoje a internetových dovedností studentkám již na školách. Dále nabízí odborné vedení pro mladé kolegyně, které se vydaly cestou kariéry v oblasti řízení nebo cestou odborné profesní dráhy.

Souvislosti

Jedna z událostí v rámci projektu „Rovnost se vyplatí“ je „Podnikatelské fórum“ konané dne 21. března 2013 v Bruselu pro 150 společnosti z celé Evropy. Na tomto fóru si účastníci budou moci vyměňovat zkušenosti z oblasti podpory rovnosti žen a mužů, a zejména pak ve vztahu k odstraňování příčin rozdílů v odměňování žen a mužů.

Komise v současné době připravuje zprávu o uplatňování směrnice o rovném odměňování 2006/54/ES. Tato zpráva se zaměří zejména na posouzení uplatňování ustanovení o stejné odměně v praxi. Bude obsahovat přehled stěžejní judikatury EU o rovných mzdách. Bude také zahrnovat nezávazné pokyny pro genderově neutrální systémy v oblasti hodnocení a klasifikace pracovních míst. Zpráva by měla být přijata v létě 2013.

Komise chce posílit spolupráci s členskými státy, které pořádají své vlastní národní dny rovného odměňování. Zástupci členských států a zúčastněné strany, kteří se podílí na organizaci těchto dnů, budou mít možnost se otázkou rovnosti platů zabývat v rámci výměny osvědčených postupů, která se bude konat v červnu 2013 v Estonsku.

Více informací

Internetové stránky místopředsedkyně Komise a evropské komisařky pro spravedlnost Viviane Redingové:

http://ec.europa.eu/reding

Evropská komise – Rozdíly v odměňování žen a mužů:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/index_cs.htm

Kontaktní osoby:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)

Příloha

Statistiky o rozdílech v odměňování žen a mužů

Zdroj: údaje Eurostatu za rok 2010, pro Řecko za rok 2008


Side Bar