Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 27 февруари 2013 г.

Ден на равното заплащане: Жените в Европа работят 59 дни „безплатно“

16,2 %: това е средната разлика между почасовото възнаграждение на жените и мъжете в ЕС според последните данни, публикувани днес от Европейската комисия. Тази информация предшества тазгодишното отбелязване на Европейския ден на равното заплащане на 28 февруари. Събитието, организирано в целия ЕС, бележи броя на допълнителните дни, които жените трябва да работят, за да получат същото заплащане като мъжете: понастоящем 59, което означава, че тази година денят се пада на 28 февруари. За да помогне в усилията за преодоляване на тази разлика в заплащането, Комисията откроява редица добри практики, възприети от някои дружества в Европа, заели се с този проблем. Това е третото честване на Европейския ден на равното заплащане, след като по инициатива на Комисията той бе отбелязан за първи път на 5 март 2011 г. (вж. IP/11/255), а второто му издание беше на 2 март 2012 г. (вж. IP/12/211).

„Европейският ден на равното заплащане ни припомня, че жените все още се сблъскват с неравностойни условия на заплащане на пазара на труда. Въпреки че през последните години разликата в заплащането намалява, все още е рано да се радваме. Тази разлика продължава да бъде значителна, а голяма част от промяната се дължи по-скоро на намаляване на заплащането на мъжете, отколкото на увеличаване на това на жените“, заяви заместник-председателят Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието. Принципът на равното заплащане за еднакъв труд е залегнал в договорите на ЕС от 1957 г. насам. Крайно време е той да се прилага повсеместно. Нека работим заедно, за да постигаме резултати не само на Деня на равното заплащане, но през всичките 365 дни в годината!“

По последни данни разликата в заплащането на жените и мъжете в Европейския съюз е била средно 16,2 % през 2010 г. Те потвърждават тенденцията към леко понижение през последните години, докато този процент е бил около 17 % или по-висок през предходните години.

Низходящата тенденция при разликата в заплащането може да бъде обяснена с въздействието от икономическия спад върху различните сектори, като в секторите, в които преобладават работниците мъже (например в строителството и инженерството), се наблюдава по-голям спад на доходите като цяло. Следователно промяната не е в резултат на по-добро заплащане и по-благоприятни работни условия за жените. В същото време делът на мъжете, работещи на непълен работен ден или получаващи по-малко възнаграждение, се е увеличил през последните години.

Комисията желае да подкрепя работодателите в усилията им за преодоляване на разликата в заплащането на жените и мъжете. Проектът „Equality Pays Off“ („Равенството си струва“) цели да накара дружествата да осъзнаят по-ясно икономическите аргументи за равенството и равното заплащане на жените и мъжете. Като се имат предвид предизвикателствата, свързани с демографските промени и все по-големият недостиг на специалисти с необходимите умения, целта на инициативата е дружествата да имат по-добър достъп до потенциала на жените като работна сила. Проектът включва обучения, организиране на събития и набор от инструменти за преодоляване на разликата в заплащането. Освен това той е насочен към постигане на целта на стратегия „Европа 2020“ за увеличаване на равнището на заетост до 75 %, за което от ключово значение е по-голямото участие на жените на пазара на труда.

Сред примерите за добри практики на дружествата, които се стремят да преодолеят разликата в заплащането, са:

  • През 2010 г. немската медийна компания Axel Springer AG даде начало на програмата „Chancen:gleich!“ (Равни възможности!) с цел да се увеличи броят на жените на ръководни длъжности до 30 % от ръководството на дружеството в рамките на 5—8 години.

  • Kleemann Hellas SA, гръцки производител на асансьори, си е поставил за цел да увеличи броя на жените в отделите за продажби и техническа поддръжка, с което разчупва стереотипите и намалява сегрегацията на половете. Благодарение на проекта „Многообразие и равенство на половете“ делът на жените в отдела за продажби се увеличи от 5 % през 2004 г. на 30 % през 2012 г.

  • Проектът на литовския мобилен оператор Omnitel „Създаване на работна среда за по-добро съчетаване на трудовата дейност със семейния живот“ цели постигането на баланс между професионалния и личния живот да стане част от организационната култура, като се предлагат гъвкави условия за работа за служителите. Това доведе до увеличаване на дела на жените на ръководни длъжности.

  • Инициативата на IBM Германия “German Women’s Leadership Council” („Съвет за лидерство на жените“) се стреми да насърчава жените да изберат кариера в сектора на информационните технологии, като предоставя лично и онлайн наставничество за ученици в училищата. В рамките на инициативата се предлага и наставничество за млади колеги, които са избрали кариера в управлението или експертна длъжност.

Контекст

Едно от събитията, организирано в рамките на проекта „Equality Pays Off“, е планираният за 21 март 2013 г. в Брюксел бизнес форум, на който 150 дружества от цяла Европа ще имат възможност да обменят опит в утвърждаването на равенството между половете, и по-специално в премахването на причините за разликата в заплащането на жените и мъжете.

Понастоящем Комисията подготвя доклад относно прилагането на Директива 2006/54/ЕО за равното заплащане. Този доклад ще се съсредоточи по-специално върху оценка на прилагането на практика на разпоредбите, свързани с равното заплащане. Той ще включва преглед на най-важната съдебна практика на ЕС относно равното заплащане. Освен това ще включва и незадължителни насоки за системи за оценяване и категоризиране на професионалните дейности, които са неутрални от гледна точка на половете. Предвидено е докладът да бъде приет през лятото на 2013 г.

Комисията желае да засили сътрудничеството си с държавите членки, които да организират свои собствени национални дни на равното заплащане. Представителите на държавите членки и заинтересованите страни, участващи в организацията на тези дни на равното заплащане, ще имат възможността да обсъдят този въпрос в рамките на обмен на добри практики, който ще се проведе през юни 2013 г. в Естония.

За повече информация

Интернет страница на заместник-председателя Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:

http://ec.europa.eu/reding

Европейска комисия — разлика в заплащането на жените и мъжете:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/index_bg.htm

За контакти:

Mина Андреевa (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Приложение

Статистически данни за разликата в заплащането на жените и мъжете

Източник: Евростат, данни за 2010 г., с изключение на Гърция: 2008 г.


Side Bar