Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 28 februari 2013

Smarta gränser: bättre rörlighet och säkerhet

EU använder sig av den den bästa tillgängliga tekniken för att modernisera och effektivisera gränsförvaltningen. Idag lade kommissionen fram ett förslag till ett paket rörande smarta gränser för att påskynda, underlätta och stärka gränskontrollförfarandena för utlänningar som reser till EU. Paketet består av ett program för registrerade resenärer och ett system för in- och utresa som kommer att göra det lättare för ofta inresande tredjelandsmedborgare att passera de yttre Schengengränserna och förbättra säkerheten vid EU:s gränser.

Enligt Cecilia Malmström, EU-kommissionär för inrikes frågor, innebär den nya tekniken att de tredjelandsmedborgare som vill komma till EU kan passera gränsen på ett smidigare och snabbare sätt.
– Målet är att underlätta utländska resenärers inresa till EU. Det ligger inte bara i de resandes, utan också i EU:s ekonomis intresse. Det uppskattas att utländska resenärer bidrog med
271 miljarder euro till ekonomin enbart under 2011. Genom att våra system moderniseras blir även säkerheten bättre, eftersom irreguljära gränspassager hindras och de personer som överskrider sin vistelsetid upptäcks, sade Malmström.

Förordning om ett EU-program för registrerade resenärer

  1. Ett program för registrerade resenärer betyder att ofta inresande resenärer från tredjeländer kan resa till EU med hjälp av förenklade gränskontroller förutsatt att de genomgått en förhandskontroll och en säkerhetsprövning. Det uppskattas att 5 miljoner lagliga resande som är icke-EU-medborgare kommer att använda det nya programmet varje år. Vid större gränsövergångsställen, som flygplatser, där den moderna tekniken utnyttjas kommer system för automatisk gränskontroll (dvs. automatiska spärrar) att användas för programmet för registrerade resenärer. Registrerade resenärers gränskontroller skulle därmed gå mycket snabbare än i dagsläget.

  2. Det är sannolikt att affärsresenärer, korttidsanställda, forskare och studerande, tredjelandsmedborgare som har en stark familjeanknytning till EU-medborgare eller som bor i områden som gränsar till EU passerar gränserna flera gånger om året. Genom att göra det så enkelt som möjligt för dem att komma till EU ser man till att Europa förblir ett attraktivt resmål och även ekonomin och sysselsättningen främjas.

Förordning om system för in- och utresa

  1. Ett system för in- och utresa kommer att registrera tid och plats för in- och utresor för de tredjelandsmedborgare som reser till EU. Systemet kommer att göra en elektronisk beräkning av den tillåtna längden för en kortare vistelse, vilket ersätter det nuvarande manuella systemet, och utfärda en varning till nationella myndigheter när en utreseregistrering saknas vid vistelsetidens utgång. Systemet kommer alltså också att bidra till att lösa problemet med de innehavare av en korttidsvisering som överskrider sin vistelsetid.

  2. I nuläget grundas medlemsstaternas kontroll av tredjelandsmedborgare som vill passera EU:s yttre gränser huvudsakligen på stämplarna i resehandlingen. Detta är tidskrävande, ger inte pålitlig information om gränspassager, innebär att det inte är möjligt att upptäcka överskriden vistelsetid och att det inte är möjligt att effektivt hantera fall där resehandlingar kommit bort eller förstörts. Med dagens system kan EU-länderna inte heller hantera det ökande antalet resenärer till och från EU. Enbart vid luftgränserna förväntas antalet resenärer öka med 80 %, från 400 miljoner 2009 till 720 miljoner 2030.

Bakgrund

Dagens förslag är en uppföljning av 2011 års meddelande (IP/11/1234), varigenom en diskussion mellan EU:s institutioner och myndigheter inleddes om genomförandet av de nya systemen mot bakgrund av deras mervärde, tekniska krav, påverkan på bestämmelserna om personskydd samt kostnader.

Förslagen utgör en del av initiativet att stärka den övergripande förvaltningen av Schengenområdet i enlighet med meddelandet om migration som antogs den 4 maj 2011 (IP/11/532 och MEMO/11/273).

Nästa steg

Förhandlingarna med Europaparlamentet och rådet om lagförslagen till ett program för registrerade resenärer och ett system för in- och utresa kommer nu att inledas. Efter att medlagstiftarna antagit rättsakterna kommer systemen att inrättas för att sedan tas i drift 2017 eller 2018.

Användbara länkar

Cecilia Malmströms webbplats

Följ kommissionär Malmström på Twitter

Webbplats för generaldirektoratet för inrikes frågor

Följ generaldirektoratet för inrikes frågor på Twitter

Grafik om gränser och viseringar

EU 'Smart Borders' – press conference

Audio-visual material:

Videos: Frankfurt Airport; Schiphol Airport

Photos: Frankfurt Airport; Schiphol Airport

Proposals for regulations on a Registered Traveller Programme and an Entry/Exit System

Questions and answers: MEMO/13/141

Kontaktpersoner:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar