Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 28. februára 2013

„Inteligentné hranice“: zlepšovanie mobility a bezpečnosti

Európska únia smeruje k modernejšiemu a účinnejšiemu riadeniu hraníc prostredníctvom využitia najmodernejšej technológie. Komisia dnes navrhla balík týkajúci sa inteligentných hraníc s cieľom urýchliť, zjednodušiť a posilniť postupy hraničných kontrol cudzincov, ktorí cestujú do EÚ. Balík pozostáva z programu registrovaných cestujúcich a systému vstup/výstup, ktoré na schengenských vonkajších hraniciach zjednodušia život štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí často cestujú do EÚ, a posilnia bezpečnosť hraníc EÚ.

„Nové technológie umožnia plynulejšie a rýchlejšie prekročenie hraníc občanom z tretích krajín, ktorí chcú navštíviť EÚ. Naším cieľom je zjednodušiť prístup cestujúcim prichádzajúcim do EÚ z tretích krajín. Nebude to iba v záujme cestujúcich, ale aj v prospech hospodárstva EÚ. Podľa odhadov len v roku 2011 prispeli cestujúci z tretích krajín do hospodárstva EÚ vo výške 271 miliárd EUR. Modernizácia našich systémov takisto zvýši úroveň bezpečnosti tým, že sa zamedzí nelegálnemu prekračovaniu hraníc a odhalia sa prípady prekročenia povolenej dĺžky pobytu“, povedala Cecilia Malmströmová, komisárka EÚ pre vnútorné záležitosti.

Nariadenie o programe registrovaných cestujúcich

  1. Program registrovaných cestujúcich umožní pravidelne cestujúcim štátnym príslušníkom tretích krajín, po predbežnom kontrolovaní a preverovaní, vstup do EÚ na základe zjednodušených hraničných kontrol. Odhaduje sa, že tento nový program využije 5 miliónov oprávnených cestujúcich z krajín mimo EÚ. V rámci programu registrovaných cestujúcich sa na hlavných hraničných priechodoch budú využívať automatizované kontrolné systémy (napr. automatizované brány). Túto modernú technológiu využijú hlavne letiská. Výsledkom budú rýchlejšie hraničné kontroly registrovaných cestujúcich v porovnaní so súčasnou situáciou.

  2. Je pravdepodobné, že podnikatelia, pracovníci na dobu určitú, výskumní pracovníci a študenti, štátni príslušníci tretích krajín s rodinnými zväzkami s občanmi EÚ alebo žijúci v regiónoch hraničiacich s EÚ prekračujú hranice niekoľkokrát ročne. Ak sa týmto osobám zabezpečí čo najľahší vstup do EÚ, Európa bude naďalej atraktívnym cieľom cesty a podporí sa tým hospodárska činnosť a tvorba pracovných miest.

Nariadenie o systéme vstup/výstup

  1. Systém vstup/výstup bude zaznamenávať čas a miesto vstupu a výstupu štátnych príslušníkov tretích krajín cestujúcich do EÚ. Systém elektronickým spôsobom vypočíta dĺžku povoleného krátkodobého pobytu, čím sa nahradí súčasný manuálny systém, a vytvorí zápis pre vnútroštátne orgány v prípade, že po uplynutí lehoty nebude zaznamenaný výstup. Týmto spôsobom bude systém nápomocný aj v prípade problematiky osôb, ktoré zostávajú na území EÚ dlhšie, ako im povoľujú krátkodobé víza.

  2. Súčasná prax členských štátov, pokiaľ ide o kontrolu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí chcú prekročiť vonkajšie hranice EÚ, sa zakladá predovšetkým na kontrole pečiatok v cestovných dokladoch. Tento postup je časovo náročný, neposkytuje spoľahlivé údaje o prekročení hraníc, neumožňuje odhalenie prekročenia povolenej dĺžky pobytu schodným spôsobom a je neúčinný v prípadoch straty alebo zničenia cestovných dokladov. Súčasné systémy okrem toho neumožňujú členským štátom čeliť rastúcemu tlaku cestujúcich, ktorí vstupujú do EÚ a vystupujú z nej. Očakáva sa, že počet cestujúcich sa len na vzdušných hraniciach zvýši o 80 %, zo 400 miliónov v roku 2009 na 720 miliónov v roku 2030.

Súvislosti

Dnešné návrhy nadväzujú na oznámenie z roku 2011 (IP/11/1234), v rámci ktorého sa začala diskusia medzi inštitúciami a orgánmi EÚ o zavedení nových systémov, pokiaľ ide o ich pridanú hodnotu, technologické dôsledky, ochranu údajov a náklady.

Tieto návrhy sú súčasťou iniciatívy zameranej na posilnenie celkovej správy schengenského priestoru, ako sa uvádza v oznámení o migrácii prijatom 4. mája 2011 (IP/11/532 a MEMO/11/273).

Ďalšie kroky

O legislatívnych návrhoch týkajúcich sa programu registrovaných cestujúcich a systému vstup/výstup sa teraz začnú rokovania s Európskym parlamentom a Radou. Keď spoluzákonodarcovia prijmú právne texty, nové systémy sa zriadia s plánovaným začatím prevádzky v roku 2017 alebo 2018.

Užitočné odkazy

Webová stránka Cecilie Malmströmovej

Sledujte komisárku Malmströmovú na Twitteri

Webová stránka GR pre vnútorné záležitosti

Sledujte GR pre vnútorné záležitosti na Twitteri

Infografické údaje o hraniciach a vízach

EU 'Smart Borders' – press conference

Audio-visual material:

Videos: Frankfurt Airport; Schiphol Airport

Photos: Frankfurt Airport; Schiphol Airport

Proposals for regulations on a Registered Traveller Programme and an Entry/Exit System

Questions and answers: MEMO/13/141

Kontaktné osoby:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar