Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 28. helmikuuta 2013

Älykkäät rajat -aloitteella parannetaan liikkuvuutta ja turvallisuutta

EU etenee kohti nykyaikaisempaa ja tehokkaampaa rajavalvontaa uuden teknologian avulla. Komissio esitti tänään ”älykkäitä rajoja” koskevan ehdotuspaketin, jolla pyritään nopeuttamaan, helpottamaan ja tehostamaan EU:hun saapuvien ulkomaalaisten rajatarkastuksia. Pakettiin kuuluu rekisteröityjen matkustajien ohjelma (RTP) ja maahantulo- ja maastalähtöjärjestelmä (EES). Niiden myötä yksinkertaistetaan usein matkustavien kolmansien maiden kansalaisten rajanylityksiä Schengen-alueen ulkorajoilla ja samalla parannetaan EU:n rajaturvallisuutta.

Sisäasioista vastaavan komissaarin Cecilia Malmströmin mukaan EU:hun saapuvien kolmansien maiden kansalaisten rajatarkastuksia voidaan uuden teknologian ansiosta sujuvoittaa ja nopeuttaa. ”Tavoitteenamme on helpottaa ulkomaisten matkailijoiden saapumista EU:hun. Se on matkailijoiden edun mukaista mutta hyödyttää myös Euroopan taloutta. Ulkomaisten matkailijoiden arvioidaan pelkästään vuonna 2011 tukeneen talouttamme 271 miljardilla eurolla. Modernisoimalla järjestelmiämme parannamme samalla turvallisuutta, kun laittomat rajanylitykset saadaan estettyä ja laillisen oleskeluajan ylittäneet henkilöt havaitaan entistä helpommin”, komissaari Malmström sanoi.

EU:n rekisteröityjen matkustajien ohjelmaa (RTP) koskeva asetus

  1. Rekisteröityjen matkustajien ohjelman (RTP) myötä kolmansista maista tulevat usein matkustavat henkilöt voivat saapua EU:hun yksinkertaistettujen rajatarkastusten kautta, kunhan heille on ensin tehty ennakkotarkastus ja ennakkotutkinta. Arvioiden mukaan tätä uutta ohjelmaa saattaa jatkossa käyttää noin 5 miljoonaa EU:n ulkopuolelta laillisesti saapuvaa matkustajaa vuosittain. RTP:n toiminnassa on tarkoitus hyödyntää rajatarkastusautomaatteja suurimmilla rajanylityspaikoilla, kuten lentokentillä, joilla tämä uusi teknologia on käytössä. Näin rekisteröityjen matkustajien rajatarkastukset nopeutuisivat nykyisestä huomattavasti.

  2. EU:n rajan monta kertaa vuodessa ylittäviä henkilöitä voivat olla esimerkiksi liikematkustajat, lyhytaikaisessa työsuhteessa olevat, tutkijat ja opiskelijat sekä kolmansien maiden kansalaiset, joilla on läheisiä perhesiteitä EU:n kansalaisiin tai jotka asuvat EU:hun rajoittuvilla alueilla. Kun heidän tulonsa EU:n alueelle tehdään mahdollisimman helpoksi, huolehditaan samalla Euroopan säilymisestä houkuttelevana matkustuskohteena ja edistetään talouden toimintaa ja työpaikkojen syntyä.

EU:n maahantulo- ja maastalähtöjärjestelmää (EES) koskeva asetus

  1. Maahantulo- ja maastalähtöjärjestelmän (EES) tarkoituksena on rekisteröidä EU:hun saapuvien kolmansien maiden kansalaisten maahantulo- ja maastalähtöaika ja -paikka. Järjestelmä laskee laillisen lyhytaikaisen oleskelun pituuden (nykyisen manuaalisen kirjauksen sijaan) ja lähettää kansallisille viranomaisille kuulutuksen, jos maastalähtöä ei ole rekisteröity oleskelun päättymisaikaan mennessä. Näin järjestelmä auttaa myös selvittelemään ongelmia, jotka liittyvät lyhytaikaisen viisuminsa voimassaoloajan ylittäviin henkilöihin.

  2. Kun kolmannen maan kansalainen haluaa ylittää EU:n ulkorajan, jäsenvaltiot tarkistavat hänen tietonsa nykyisin pääasiassa matkustusasiakirjojen leimojen perusteella. Tämä käytäntö on aikaavievä. Sen avulla ei saada luotettavia tietoja rajanylityksistä, ei pystytä toimivalla tavalla havaitsemaan laillisen oleskeluajan ylityksiä eikä hoitamaan tehokkaasti matkustusasiakirjojen katoamis- tai tuhoamistapauksia. Nykyisten järjestelmien avulla EU:n jäsenvaltiot eivät myöskään pysty käsittelemään painetta, jonka matkustajamäärien jatkuva kasvu aiheuttaa. Kasvun odotetaan olevan pelkästään EU:n ilmarajoilla 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä (400 miljoonaa henkilöä vuonna 2009, 720 miljoonaa henkilöä vuonna 2030).

Tausta

Tänään esitetyt ehdotukset ovat jatkoa vuoden 2011 tiedonannolle (IP/11/1234), jolla käynnistettiin EU:n toimielinten ja viranomaisten välinen keskustelu uusien järjestelmien toteuttamisesta suhteessa niiden tuomaan lisäarvoon, teknologisiin ja tietosuojavaikutuksiin sekä kustannuksiin.

Ehdotuksilla pyritään lujittamaan Schengen-alueen kokonaishallinnointia, kuten 4. toukokuuta 2011 annetussa maahanmuuttotiedonannossa (IP/11/532 ja MEMO/11/273) ilmoitettiin.

Seuraavat vaiheet

Seuraavaksi RTP:tä ja EES:ää koskevat lainsäädäntöehdotukset siirtyvät Euroopan parlamentin ja neuvoston käsiteltäviksi. Kun ne lainsäätäjinä ovat hyväksyneet tekstit, järjestelmiä ryhdytään kehittämään, ja ne on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2017 tai 2018.

Linkkejä

Cecilia Malmströmin verkkosivut

Cecilia Malmström Twitterissä

Sisäasioiden pääosaston verkkosivut

Sisäasioiden pääosasto Twitterissä

Tietografiikkaa raja- ja viisumiasioista

EU 'Smart Borders' – press conference

Audio-visual material:

Videos: Frankfurt Airport; Schiphol Airport

Photos: Frankfurt Airport; Schiphol Airport

Proposals for regulations on a Registered Traveller Programme and an Entry/Exit System

Questions and answers: MEMO/13/141

Yhteyshenkilöt:

Michele Cercone (+32-2) 298 09 63

Tove Ernst (+32-2) 298 67 64


Side Bar