Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 28. veebruar 2013

Arukad piirid suurendavad liikuvust ja julgeolekut

EL soovib uusima tehnika abil piire hallata kaasaegsemalt ja tõhusamalt. Täna esitas Euroopa Komisjon nn arukate piiride paketi, et kiirendada, hõlbustada ja tugevdada ELi saabuvate välismaalaste kontrollimist piiril. Pakett koosneb registreeritud reisijate programmist ning riiki sisenemise ja riigist väljumise süsteemist, mis lihtsustab kolmandast riigist pärit sagedaste reisijate elu Schengeni ala välispiiridel ning samas tugevdab julgeolekut ELi piiridel.

ELi siseküsimuste volinik Cecilia Malmström ütles: „Kaasaegase tehnika kasutamine aitab ELi külastada soovivatel kolmanda riigi kodanikel piiri ületada lihtsamalt ja kiiremini. Meie eesmärk on hõlbustada välisreisijate pääsu ELi. Seda ei tehta mitte ainult reisijate, vaid ka Euroopa majanduse huvides. Hinnanguliselt oli välisreisijate panus meie majandusse üksnes 2011. aastal 271 miljonit eurot. Meie süsteemide ajakohastamine tähendab paremat julgeolekut, kuna tõkestatakse ebaseaduslikke piiriületamisi ning tuvastatakse viibimisaja ületajad."

Registreeritud reisijate programmi määrus

  1. Registreeritud reisijate programm võimaldab sageli reisivatel kolmanda riigi kodanikel siseneda ELi lihtsustatud piirikontrolli abil, tingimusel et on tehtud asjaomane eelkontroll. Hinnanguliselt hakkab uut programmi kasutama viis miljonit ELi-välist seaduslikult reisivat isikut. Registreeritud reisijate programmi raames hakatatakse kontrollimiseks kasutama automaatsüsteeme (st automaatväravaid) suuremates piiriületuskohtades, näiteks lennujaamades, kus selline kaasaegne tehnika on suureks abiks. Selle tulemusena peaks registreeritud reisijate piirikontroll toimuma praegusest palju kiiremini.

  2. Ärireisijad, lühiajalise lepingu alusel töötavad inimesed, teadlased ja üliõpilased, kolmandate riikide kodanikud, kellel on lähedased peresuhted ELi kodanikega või kes elavad ELi-ga piirnevatel aladel, on aasta jooksul vaja piiri ületada tõenäoliselt mitu korda. Kuna ELi sisenemine on neile võimalikult lihtsaks tehtud, siis võib olla kindel, et EL on endiselt huvipakkuv sihtkoht ning seeläbi saab ergutada majandustegevust ja töökohtade loomist.

Riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi määrus

  1. Riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis registreeritakse ELi reisivate kolmandate riikide kodanike sisenemise ja lahkumise aeg ja koht. Süsteem arvutab lubatud lühiajalise viibimisaja kestuse elektrooniliselt. Sellega asendatakse praegune manuaalne süsteem. Kui lahkumise tähtpäevaks ei ole süsteemis sellekohast kirjet, edastab süsteem riiklikele asutustele hoiatusteate. Sel moel saab süsteem aidata ka tegeleda isikutega, kes viibivad riigis kauem, kui nende lühiajaline viisa võimaldab.

  2. Praegu kontrollitakse liikmesriikides ELi välispiire ületavaid kolmandate riikide kodanikke peamiselt reisidokumendis oleva templi põhjal. See on ajamahukas, ei anna piiriületuse kohta usaldusväärseid andmeid, ei võimalda viibimisaja ületajaid suurema vaevata tuvastada ega suuda tõhusalt tegeleda juhtumitega, kui reisidokument kaob või see hävitatakse. Lisaks ei võimalda praegused süsteemid ELi liikmesriikidel tulla toime survega, mis tuleneb üha suuremast reisijate hulgast, kes liiguvad üle ELi piiri mõlemas suunas. Ainuüksi õhupiiride ületajate arv kasvab eeldatavalt 80%, 400 miljonilt (2009) 720 miljonini (2030).

Taust

Tänane ettepanek on järg 2011. aasta teatisele (IP/11/1234), kus käivitati arutelu ELi institutsioonide ja asutuste vahel uute süsteemide rakendamise üle, pidades silmas nende lisandväärtust, tehnoloogilist ja andmekaitsealast mõju ning kulusid.

Ettepanekud moodustavad osa algatusest tugevdada Schengeni ala üldist juhtimist, nagu teatati 4. mail 2011 vastu võetud teatises migratsiooni kohta (IP/11/532 ja MEMO/11/273).

Edasised sammud

Nüüd algavad registreeritud reisijate programmi ning riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi seadusandlike ettepanekute üle läbirääkimised Euroopa Parlamendi ja nõukoguga. Pärast seda, kui kaasseadusandjad on õigusaktid vastu võtnud, alustatakse süsteemide loomist, et need käivitada 2017. või 2018. aastal.

Lisateave

Cecilia Malmströmi koduleht

Jälgi volinik Malmströmi tegevust Twitteris

Siseasjade peadirektoraadi koduleht

Jälgi siseasjade peadirektoraadi tegevust Twitteris

Infograafika piiride ja viisade kohta

EU 'Smart Borders' – press conference

Audio-visual material:

Videos: Frankfurt Airport; Schiphol Airport

Photos: Frankfurt Airport; Schiphol Airport

Proposals for regulations on a Registered Traveller Programme and an Entry/Exit System

Questions and answers: MEMO/13/141

Kontaktisikud:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar