Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 28. února 2013

„Inteligentní hranice“: posílení mobility a bezpečnosti

EU s využitím nejnovějších technologií spěje k modernější a účinnější správě hranic. Komise dnes navrhla vytvoření „balíčku pro inteligentní hranice“ k urychlení, usnadnění a posílení postupů hraniční kontroly pro cizince, kteří cestují do EU. Tento balíček sestává z programu registrovaných cestujících (RTP) a systému vstupu/výstupu (EES), které usnadní překračování schengenských hranic osobám z třetích zemí, které často cestují do EU, a zároveň posílí bezpečnost hranic EU.

„Využití nových technologií umožní občanům třetích zemí, kteří chtějí vstoupit do EU, hladší a rychlejší přechod hranic. Naším cílem je usnadnit vstup zahraničních cestujících do EU. Bude to v zájmu nejen cestujících, ale i evropského hospodářství. Odhaduje se, že jenom v roce 2011 přispěli zahraniční cestující do našeho hospodářství částkou 271 miliard EUR. Modernizace našich systémů rovněž zajistí vyšší úroveň bezpečnosti, neboť zabrání neoprávněnému překračování hranic a umožní identifikaci osob, které překročí povolenou dobu pobytu,“ uvedla Cecilia Malmströmová, komisařka EU pro vnitřní věci.

Nařízení EU týkající se programu registrovaných cestujících

  1. Program registrovaných cestujících (RTP) umožní prověřeným osobám často cestujícím ze třetích zemí vstup do EU s využitím zjednodušených hraničních kontrol. Podle odhadů využije tohoto nového programu ročně 5 milionů cestujících ze zemí mimo EU. Program registrovaných cestujících bude fungovat na základě systémů automatizované hraniční kontroly (tj. automatizovaných bran) na hlavních hraničních přechodech, jako jsou letiště, které jsou touto moderní technologií vybaveny. Hraniční kontroly registrovaných cestujících budou díky tomu mnohem rychlejší než dnes.

  2. Osoby na služebních cestách, pracovníci s krátkodobými pracovními smlouvami, výzkumní pracovníci a studenti, státní příslušníci třetích zemí s těsnými rodinnými vazbami v EU nebo osoby žijící v regionech hraničících s EU, ti všichni pravděpodobně překročí hranice EU několikrát ročně. Tím, že se jim co nejvíce usnadní vstup do EU, se také zajistí atraktivnost Evropy jakožto cestovní destinace a posílí se hospodářská činnost a tvorba pracovních míst.

Nařízení týkající se systému EU pro registraci vstupů a výstupů

  1. Systém vstupu/výstupu (EES) zaznamená čas a místo vstupu a výstupu státních příslušníků třetích zemí, kteří cestují do EU. Elektronicky vypočte délku povoleného krátkodobého pobytu, čímž nahradí stávající systém manuální, a upozorní vnitrostátní orgány, nebude-li v době uplynutí povolené délky pobytu zaznamenán výstup. Tímto způsobem systém pomůže rovněž řešit problém osob, které překročí délku pobytu povolenou v rámci krátkodobých víz.

  2. V současnosti používají členské státy při kontrole státních příslušníků třetích zemí, kteří chtějí překročit vnější hranice EU, především razítek v cestovním dokladu. Tato praxe je časově náročná, neposkytuje spolehlivé údaje o hraničních přechodech, neumožňuje efektivně zjistit případy překročení povolené délky pobytu a nedovoluje účinně řešit případy ztráty nebo zničení cestovních dokladů. Dnešní systémy navíc členským státům EU neumožňují zvládnout stále zesilující nápor cestujících do EU a z EU, jejichž počet podle očekávání jen na vzdušných hranicích vzroste o 80 %, ze 400 milionů v roce 2009 na 720 milionů v roce 2030.

Souvislosti

Dnešní návrhy vycházejí ze sdělení z roku 2011 (IP/11/1234), v němž byla zahájena diskuse mezi institucemi a orgány EU o zavedení nových systémů s ohledem na jejich přidanou hodnotu, jejich technologický přínos a důsledky pro ochranu údajů a jejich náklady.

Návrhy jsou součástí iniciativy na posílení celkové správy schengenského prostoru, jak již bylo uvedeno ve sdělení o migraci přijatém dne 4. května 2011 (IP/11/532 a MEMO/11/273).

Další kroky

Nyní začnou jednání s Evropským parlamentem a Radou o legislativních návrzích týkajících se RTP a EES. Po přijetí právních textů spoluzákonodárci proběhne zavedení systémů s cílem zahájit provoz v roce 2017 nebo 2018.

Užitečné odkazy

Internetové stránky Cecilie Malmströmové

Komisařka Malmströmová na Twitteru

Internetové stránky Generálního ředitelství pro vnitřní věci

Generální ředitelství pro vnitřní věci na Twitteru

Infografika týkající se hranic a víz

EU 'Smart Borders' – press conference

Audio-visual material:

Videos: Frankfurt Airport; Schiphol Airport

Photos: Frankfurt Airport; Schiphol Airport

Proposals for regulations on a Registered Traveller Programme and an Entry/Exit System

Questions and answers: MEMO/13/141

Kontaktní osoby:

Michele Cercone (+32 22980963)

Tove Ernst (+32 22986764)


Side Bar