Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 27 februari 2013

Ta vara på EU:s huvudstäder: regionalkommissionär Johannes Hahn uppmanar borgmästarna att leda EU ur krisen

Regionalkommissionär Johannes Hahn står i morgon den 28 februari värd för de första direkta samtalen mellan EU-kommissionen och EU:s huvudstäder.

Johannes Hahn kommer att uppmana de deltagande 20 borgmästarna att ta täten i satsningen på återhämtning och tillväxt. Han menar att huvudstäderna bör spela en större roll som EU:s ekonomiska och sociala motorer, och vill också öka städernas profil i sammanhållningspolitiken i synnerhet och i alla EU:s politiska satsningar i allmänhet.

Evenemanget ska främja dialog mellan EU-kommissionen och borgmästarna i EU:s huvudstäder, så att de bidrar till målen i EU:s tillväxtstrategi Europa 2020.

IT-kommissionär Neelie Kroes och miljökommissionär Janez Potočnik deltar också i mötet. Dessutom deltar borgmästarna i Amsterdam, Aten, Berlin, Bratislava, Bryssel, Bukarest, Lissabon, Ljubljana, Luxemburg, Madrid, Nicosia, Rom, Sofia, Stockholm, Tallinn, Valetta, Warszawa, Wien, Vilnius och Zagreb, och de ska lägga fram ett gemensamt uttalande om städernas roll och betydelse som drivkrafter för smart, hållbar tillväxt för alla. Uttalandet kommer också att få stöd från flera av de borgmästare som inte kan närvara.

– Huvudstäderna är de ställen där EU:s ekonomiska och sociala problem ofta är mest koncentrerade och synliga. Men de är också EU:s motorer, där de viktigaste lösningarna finns inom konkurrenskraft, sysselsättning, utbildning, transporter miljö och innovation. Detta gör dem till en förutsättning för att få EU ur krisen. Utan EU:s huvudstäder kan vi inte nå målen för tillväxtstrategin Europa 2020. Därför uppmanar jag borgmästarna att leda EU ur krisen, säger Johannes Hahn före mötet.

Johannes Hahn har hela tiden varit en förkämpe för städerna, och argumenterat för mer uppmärksamhet på utvecklingen av Europas städer i EU:s beslutsprocess, både i sammanhållningspolitiken men också genom att man tar städerna i beaktande i all EU-politik. Hur man tar hänsyn till detta i framtidens EU-politik och investeringar blir en viktig fråga vid borgmästarnas rundabordssamtal.

Vid mötet kommer IT-kommissionär Neelie Kroes att ta upp informationsteknikens betydelse för smart tillväxt i städerna, särskilt med tanke på det nyligen inledda europeiska innovationspartnerskapet för smarta städer och samhällen1. Hon kommer också att påpeka att snabbt internet överallt i EU är en viktig förutsättning för sociala och ekonomiska framsteg och att det förutsätter lämpligt EU-stöd.

Miljökommissionär Janez Potočnik kommer att lägga fram sina idéer om grön tillväxt i städer: hur miljövänliga städer kan spara energi, stärka innovation, öka människornas livskvalitet och främja konkurrenskraften. EU-kommissionen har lagt fram ett antal förslag för att ge investeringar i städer ökat genomslag i de förslag till ny sammanhållningspolitik som diskuteras för närvarande. I förslagen betonas att man bör ha en helhetssyn i det politiska beslutsfattandet. EU-kommissionen har föreslagit att större befogenheter ska delegeras till städerna själva och att de bör ha möjlighet att pröva nya metoder för att möta nya ekonomiska, miljömässiga och sociala utmaningar.

Därför har man i den nyligen överenskomna långtidsbudgeten för EU 2014–2020, som fortfarande behöver godkännas av Europaparlamentet, öronmärkt omkring 330 miljoner euro för innovativa åtgärder i städer.

Evenemanget invigs av Johannes Hahn kl. 14.00 i Berlaymontbyggnaden i Bryssel, konferensrum Walter Hallstein. Den slutna diskussionen följs av en pressträff och en gruppfotografering kl. 16.00.

Bakgrund

Generaldirektoratet för regional- och stadspolitik har fått i uppdrag av EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso att samordna EU:s stadspolitiska initiativ.

Behovet av ett mer enhetligt synsätt framgår av EU-kommissionens förslag till nästa fleråriga budgetram och förslagen till nya regler för sammanhållningspolitiken. EU-kommissionen förordar en mer integrerad och ändamålsenlig syn på stadsutvecklingen. Bl.a. föreslås att minst 5 % av medlen från Europeiska regionala utvecklingsfonden i alla medlemsstater ska avsättas till integrerad, hållbar stadsutveckling.

Dessa 5 % är ett minimum (det finns ingen övre gräns) som ska komplettera sektorsvisa investeringar i stadsområden. Sedan 2007 har omkring 92 miljarder euro, nära 40 % av EU:s totala regionalpolitiska medel, anslagits till projekt i städer. Men de anslagen har oftast tilldelats enskilda sektorer, t.ex. koldioxidsnål verksamhet, transporter eller social inkludering, där städerna själva inte haft särskilt mycket att säga till om. EU-kommissionen vill se integrerade investeringar med bättre helhetssyn som beslutas i samarbete med städerna.

Förutom att städerna bör få en större roll när integrerade stadsinitiativ genomförs vill EU-kommissionen också se regler för att stärka den lokala medverkan i planeringen och genomförandet av fondernas verksamhet.

Ytterligare 330 miljoner euro kommer att anslås direkt till städerna för innovativa åtgärder inom hållbar stadsutveckling. Åtgärderna kommer att förvaltas direkt av EU-kommissionen genom inbjudningar att lämna förslag på finansiering som går ut i hela EU.

Mer information:

Rapporten Cities of Tomorrow

Hållbar utveckling i städer genom EU:s regionalpolitik:

http://ec.europa.eu/regional_policy/activity/urban/index_en.cfm

Viktiga stadsprojekt:

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/mayors/2013/projects_en.cfm

Johannes Hahn på Twitter: @JHahnEU

Kontaktpersoner:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65), mobil (+32 4607 66565)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10), mobil +32 4607 93310)


Side Bar