Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

V Bruseli, 27. februára 2013

Mobilizácia hlavných miest v EÚ: eurokomisár Hahn vyzýva primátorov, aby vyviedli Európu z krízy

Komisár EÚ pre regionálnu politiku Johannes Hahn organizuje zajtra, 28. februára, prvé priame rozhovory medzi Európskou komisiou a zástupcami hlavných miest krajín EÚ.

Komisár Hahn vyzve 20 primátorov, ktorí sa zúčastnia rozhovorov, aby stáli v čele úsilia o oživenie a rast. Zastáva názor, že hlavné mestá by mali zohrávať výraznejšiu úlohu pri zabezpečovaní hospodárskeho a sociálneho pokroku. Takisto presadzuje, aby mestský rozmer mal v rámci kohéznej politiky a v rámci všetkých politík EÚ výraznejšie postavenie.

Cieľom tohto podujatia je podpora dialógu medzi primátormi hlavných miest európskych krajín: medzi nimi samotnými, medzi nimi a Európskou komisiou a má ich podnietiť k tomu, aby napĺňali ciele stratégie Európa 2020 pre rast a zamestnanosť.

Tohto stretnutia sa zúčastní aj komisárka pre digitálnu agendu Neelie Kroesová a komisár pre životné prostredie Janez Potočnik. Prítomní primátori miest Amsterdamu, Atén, Berlína, Bratislavy, Bruselu, Bukurešti, Lisabonu, Ľubľany, Luxemburgu, Madridu, Nikózie, Ríma, Sofie, Štokholmu, Tallinu, Valetty, Viedne, Vilniusu, Varšavy a Záhrebu vydajú spoločné vyhlásenie o úlohe miest a ich ústrednom postavení ako hnacieho motora udržateľného, inteligentného a inkluzívneho rastu. Toto vyhlásenie podporí aj celá rada primátorov, ktorí sa nebudú môcť zúčastniť.

Pred stretnutím komisár Hahn povedal, že „hospodárske a sociálne problémy sa väčšinou najviac sústreďujú v hlavných mestách, kde sú aj najviditeľnejšie. Hlavné mestá sú však aj hnacím motorom Európy, kde mnoho problémov môže nájsť svoje riešenia: napr. v oblastiach konkurencieschopnosti, zamestnanosti, vzdelávania, dopravy, životného prostredia a inovácie. Preto hrajú zásadnú rolu na vyvedení Európy z krízy. Bez európskych hlavných miest sa stratégia Európa 2020 pre rast a zamestnanosť nemôže uskutočniť. Preto vyzývam primátorov, aby viedli Európu na ceste z krízy.“

Komisár Hahn sústavne podporuje záujmy miest a presadzuje, aby sa v rozhodovacom procese na úrovni EÚ, t.j. v politike súdržnosti, venovala rozvoju miest väčšia pozornosť: aby mal mestský rozmer v rámci všetkých politík EÚ výraznejšie postavenie. Kľúčovou otázkou diskusií pri okrúhlom stole bude, akým spôsobom sa to zohľadní v rámci budúcich politík a investícií EÚ.

Na stretnutí bude podpredsedkyňa Kroesová diskutovať o význame IKT pre inteligentný rast v mestách, najmä pokiaľ ide o nedávno oznámené európske partnerstvo v oblasti inovácií pre inteligentné mestá a inteligentné komunity1.Taktiež zdôrazní význam zabezpečenia rýchleho internetového pripojenia v celej Európe, ako kľúčového faktora pre hospodársky a sociálny pokrok, ktorý si vyžaduje príslušnú mieru podpory na úrovni EÚ.

Komisár Potočnik prednesie otázky týkajúce sa ekologického rastu v mestskom kontexte; ako môže úspora energie a inovačný potenciál miest, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu, zlepšiť kvalitu života ľudí a zvýšiť konkurencieschopnosť. Európska komisia predložila v rámci reformy kohéznej politiky, ktorá je momentálne predmetom diskusií, niekoľko návrhov na zlepšenie realizácie investícií v mestských oblastiach. V týchto návrhoch sa zdôrazňuje integrovaný prístup k tvorbe politiky. Komisia navrhla, aby sa na samotné mestá delegovalo viac právomocí, a mestá mali možnosť otestovať nové prístupy ako reagovať na nové hospodárske, environmentálne a sociálne výzvy.

Pokiaľ ide o posledný bod, nedávna dohoda o rozpočte EÚ na obdobie rokov 2014 -2020, ktoré stále podlieha schváleniu Európskym parlamentom, vyčleňuje približne 330 miliónov na inovačné mestské opatrenia.

Stretnutie otvorí komisár Hahn o 14:00 v konferenčnej miestnosti Waltera Hallsteina v budove Berlaymontu v Bruseli. Po diskusii za zatvorenými dverami bude o 16:00 nasledovať tlačová konferencia a spoločná fotografia.

Súvislosti:

Nedávno premenovanému Generálnemu riaditeľstvu pre regionálnu a mestskú politiku bola predsedom Európskej komisie Barrosom pridelená nová úloha koordinovať iniciatívy Európskej únie v oblasti mestskej politiky.

Potreba súdržnejšieho, spoločného prístupu sa odráža v návrhoch Európskej komisie týkajúcich sa ďalšieho viacročného finančného rámca a návrhov týkajúcich reformy pravidiel kohéznej politiky, ktoré presadzujú integrovanejší a efektívnejší prístup k rozvoju miest. Podľa týchto návrhov musí byť minimálne 5 % prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo všetkých členských štátoch pridelených na integrovaný, udržateľný rozvoj miest.

Týchto 5 % je minimum (horná hranica nie stanovená), ktoré dopĺňa odvetvové investície v mestských oblastiach. Od roku 2007 bolo na projekty v mestách pridelených okolo 92 miliárd EUR čiže asi 40 % zo všetkých regionálnych fondov. Tieto projekty však sledovali hlavne „odvetvový prístup“. t.j. napr. nízkouhlíkové a dopravné projekty či projekty zamerané na sociálnu inklúziu, čiže projekty, do ktorých mestá nemohli veľmi zasahovať. Komisia presadzuje komplexnejšie, integrované investície, o ktorých sa bude rozhodovať v partnerstve s mestami.

Komisia takisto navrhuje posilnenie úlohy mestských orgánov pri vykonávaní integrovaných mestských iniciatív a presadzuje kódex správania na posilnenie miestnej účasti na programovaní a čerpaní fondov.

Ďalších 330 miliónov EUR bude pridelených na inovačné činnosti v oblasti udržateľného rozvoja miest a budú priamo určené mestským orgánom. Tieto finančné prostriedky budú priamo riadené Európskou komisiou prostredníctvom celoeurópskych výziev na predkladanie návrhov.

Ďalšie informácie nájdete na:

Správa „Mestá zajtrajška“

Udržateľný rozvoj miest prostredníctvom regionálnej politiky EÚ:
http://ec.europa.eu/regional_policy/activity/urban/index_en.cfm

Hlavné mestské projekty:
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/mayors/2013/projects_en.cfm

Komisár Hahn na Twitteri: @JHahnEU

Kontaktné osoby:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65); Mob (+32 4607 66565)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10); Mob (+32 4607 93310)


Side Bar