Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 27 lutego 2013 r.

Mobilizacja stolic europejskich: Komisarz Hahn wzywa burmistrzów do wyprowadzenia Europy z kryzysu

Jutro, 28 lutego, Johannes Hahn, komisarz UE ds. polityki regionalnej, będzie gospodarzem pierwszych bezpośrednich rozmów Komisji Europejskiej z przedstawicielami stolic UE.

Komisarz Hahn wezwie dwudziestu burmistrzów do objęcia wiodącej roli w wyprowadzaniu Unii z kryzysu i w ponownym wprowadzeniu jej na drogę wzrostu gospodarczego. Jego zdaniem europejskie stolice mają w tym do odegrania główną rolę, będąc siłą napędową rozwoju gospodarczo-społecznego w Europie. Komisarz uważa również, że wymiar miejski powinien zajmować ważniejsze miejsce w polityce spójności oraz w pozostałych obszarach polityki UE.

Celem spotkania będzie popularyzowanie dialogu między burmistrzami stolic Europy: między nimi samymi, między burmistrzami i Komisją oraz zmobilizowanie ich do realizacji celów strategii „Europa 2020” na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego.

W spotkaniu uczestniczyć będą także komisarz ds. agendy cyfrowej Neelie Kroes oraz komisarz ds. środowiska Janez Potočnik. Burmistrzowie Amsterdamu, Aten, Berlina, Bratysławy, Brukseli, Bukaresztu, Lizbony, Lublany, Luksemburga, Madrytu, Nikozji, Rzymu, Sofii, Sztokholmu, Tallina, Valetty, Wiednia, Wilna, Warszawy i Zagrzebia – wszyscy obecni na spotkaniu – wydadzą wspólne oświadczenie w sprawie roli miast, jako ośrodków napędowych zrównoważonego, inteligentnego i trwałego wzrostu gospodarczego. Przesłanie zawarte w oświadczeniu poprą również burmistrzowie, którzy nie będą mogli wziąć udziału w spotkaniu.

Przed spotkaniem komisarz Hahn powiedział: „Najczęściej to właśnie w stolicach europejskich problemy gospodarcze i społeczne Europy są najbardziej skoncentrowane i najbardziej widoczne. Ale nasze stolice są również katalizatorami najskuteczniejszych rozwiązań w różnych obszarach: konkurencyjności, zatrudnienia, edukacji, transportu, środowiska i innowacyjności. To sprawia, że odgrywają one istotną rolę w wydźwignięciu Europy z kryzysu. Bez stolic europejskich nie będziemy w stanie zrealizować celów strategii „Europa 2020” na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego. Dlatego właśnie wzywam burmistrzów aby poprowadzili Europę do wyjścia z kryzysu”.

Komisarz Hahn niezmiennie wspiera europejskie miasta, starając się podkreślić znaczenie ich rozwoju w procesie decyzyjnym na poziomie europejskim: w polityce spójności oraz w pozostałych obszarach polityki UE. Przedmiotem dyskusji burmistrzów będzie również sposób, w jaki można problematykę rozwoju miast wprowadzić do kształtowanych w przyszłości obszarów polityk UE i związanych z nimi inwestycji.

Podczas spotkania wiceprzewodnicząca Kroes poruszy temat znaczenia technologii informacyjno-komunikacyjnych dla inteligentnego rozwoju miast, szczególnie w odniesieniu do niedawno ustanowionego europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz inteligentnych miast i społeczności1. Podkreśli również, że zapewnienie szybkich łączy internetowych w całej Europie jest główną siłą napędową postępu społecznego i gospodarczego, wymagającą odpowiedniego poparcia na poziomie UE.

Komisarz Potočnik przedstawi swój punkt widzenia dotyczący rozwoju ekologicznego w kontekście terenów miejskich. Wypowie się na temat tego, w jaki sposób potencjał ekologicznych miast w dziedzinie energooszczędności i innowacyjności może wpłynąć na poprawę jakości życia mieszkańców i przyczynić się do wzrostu konkurencyjności. Komisja Europejska przedstawiła dotychczas kilka wniosków dotyczących zwiększenia skuteczności inwestycji w miastach w ramach omawianej obecnie reformy polityki spójności. Podkreśla w nich znaczenie zintegrowanego podejścia do tworzenia strategii politycznych. Komisja zaproponowała przekazanie szerszych uprawnień samym miastom oraz umożliwienie im przetestowania nowych strategii mających na celu dotrzymanie tempa nowym zjawiskom gospodarczym, społecznym i związanym z ochroną środowiska naturalnego.

W tym kontekście, w najnowszym porozumieniu budżetowym na lata 2014–2020, wciąż czekającym na zatwierdzenie przez Parlament Europejski, przeznaczono około 330 mln euro na innowacyjne działania miejskie.

Komisarz Hahn zainauguruje spotkanie o godz. 14.00 w siedzibie Komisji Europejskiej (budynek Berlaymont) w Brukseli, w sali im. Waltera Hallsteina. Po obradach za zamkniętymi drzwiami odbędzie się konferencja prasowa, a o godz. 16.00 zostanie wykonane zdjęcie grupowe uczestników spotkania.

Kontekst:

Niedawno przemianowana Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej otrzymała od przewodniczącego Komisji Europejskiej nowe zadanie: będzie zajmować się koordynowaniem inicjatyw związanych z polityką rozwoju obszarów miejskich Unii Europejskiej.

Potrzebę bardziej spójnego i wspólnego podejścia do tego zagadnienia odzwierciedlono we wniosku Komisji Europejskiej dotyczącym najbliższych wieloletnich ram finansowych oraz we wnioskach dotyczących reformy przepisów polityki spójności, podkreślając wagę bardziej zintegrowanego i skuteczniejszego podejścia do rozwoju miast. Autorzy wniosków domagają się przeznaczenia co najmniej 5 proc. środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego we wszystkich państwach członkowskich na zintegrowany i zrównoważony rozwój terenów miejskich.

Wspomniane 5 proc. to wartość najniższa – nie określono górnej granicy – uzupełniająca inwestycje sektorowe w rozwój miast. Od 2007 r. około 92 mld euro, innymi słowy blisko 40 proc. wszystkich unijnych funduszy regionalnych przeznaczono na projekty realizowane w miastach. Jednakże dotyczyły one w większości podejścia sektorowego, tzn. obniżenia emisji dwutlenku węgla, integracji społecznej i innych projektów, w których możliwości decyzyjne miast były mocno ograniczone. Komisja nalega na bardziej całościowe i zintegrowane inwestycje, opracowane we współpracy z miastami.

Oprócz zaproponowania władzom miejskim odegrania bardziej znaczącej roli w realizacji zintegrowanych inicjatyw miejskich, Komisja stara się również doprowadzić do opracowania kodeksu postępowania mającego wzmocnić udział elementów lokalnych w programowaniu funduszy i ich realizacji.

Kolejne 330 mln euro zostanie przekazane na działania innowacyjne w dziedzinie zrównoważonego rozwoju terenów miejskich, w które bezpośrednio będą zaangażowane władze miast. Działaniami tymi będzie bezpośrednio zarządzać Komisja Europejska w drodze ogólnoeuropejskich zaproszeń do składania wniosków o finansowanie.

Dodatkowe informacje:

Sprawozdanie „Miasta przyszłości”

Zrównoważony rozwój miejski poprzez politykę regionalną UE:
http://ec.europa.eu/regional_policy/activity/urban/index_pl.cfm

Najważniejsze projekty miejskie:
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/mayors/2013/projects_en.cfm

Komisarz Hahn w serwisie Twitter: @JHahnEU

Kontakt:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65); Mob (+32 4607 66565)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10); Mob +32 4607 93310)


Side Bar