Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Brisele, 2013. gada 27. februāris

Iesaistās ES galvaspilsētas: komisārs Hāns mudina pilsētu mērus rādīt priekšzīmi pārējai Eiropai

Rīt, 28. februārī, ES reģionālās politikas komisārs Johanness Hāns vadīs pirmās tiešās sarunas starp Eiropas Komisiju un ES valstu galvaspilsētām.

Komisārs Hāns aicinās klātesošos 20 pilsētas mērus rādīt priekšzīmi Eiropas virzībā uz atveseļošanos un izaugsmi. Viņš jau iepriekš ir paudis viedokli, ka būtu jāvelta lielāka uzmanība Eiropas galvaspilsētām — ekonomiskā un sociālā spēka avotiem. Komisārs turklāt iestājas par pilsētu dimensijas pastiprināšanu kohēzijas politikā un — kā caurviju elementu — pārējās ES rīcībpolitikās.

Pasākuma mērķis ir veicināt domu apmaiņu starp un ar Eiropas galvaspilsētu mēriem un mobilizēt viņus izaugsmes stratēģijas "Eiropa 2020" mērķu sasniegšanai.

Pasākuma dalībnieku vidū būs arī komisāre Nēlī Krusa, kas atbild par digitalizācijas programmu, un vides komisārs Janess Potočniks. Amsterdama, Atēnas, Berlīne, Bratislava, Brisele, Bukareste, Lisabona, Ļubļana, Luksemburga, Madride, Nikosija, Roma, Sofija, Stokholma, Tallina, Valetta, Vīne, Viļņa, Varšava, Zagreba — visu šo pilsētu mēri piedalīsies un pasākuma noslēgumā nāks klajā ar kopēju paziņojumu par pilsētu nozīmi ilgtspējīgas, gudras un integrējošas izaugsmes virzīšanā. Šo paziņojumu atbalstīs arī virkne klātneesošu pilsētas mēru.

Komisāra Hāna komentārs īsi pirms pasākuma ir šāds: "Tieši galvaspilsētās Eiropas ekonomiskās un sociālās problēmas bieži ir visizteiktākās un visredzamākās. Tomēr galvaspilsētas ir arī Eiropas virzītājspēks, un tajās meklējami svarīgākie risinājumi, piemēram, konkurētspējas, nodarbinātības, izglītības, transporta, vides un inovāciju jomā. Tāpēc tām ir izšķiroša nozīme Eiropas izvešanā no krīzes: bez Eiropas galvaspilsētu iesaistīšanās "Eiropa 2020" stratēģija nevar kļūt par realitāti. Es aicinu pilsētas mērus rādīt priekšzīmi, lai palīdzētu Eiropai izkļūt no krīzes."

Komisārs Hāns arī iepriekš ir konsekventi aizstāvējis pilsētu intereses un uzskata: lēmumu pieņemšanā Eiropas līmenī pienāktos veltīt lielāku uzmanību Eiropas pilsētu attīstības jautājumiem. Tas attiecas gan uz kohēzijas politiku, gan uz pilsētjomas dimensiju ES politikā vispār. Tieši tas, kā to ņemt vērā turpmākajā ES politikā un investīcijās, būs pilsētas mēru "apaļā galda diskusijas" galvenais temats.

Pasākuma laikā EK priekšsēdētāja vietniece Nēlī Krusa sīkāk iztirzās IKT nozīmi pilsētu gudrā izaugsmē, īpaši attiecībā uz nesen sākto Eiropas inovācijas partnerību "Progresīvas pilsētas un pašvaldības"1. Viņa turklāt uzsvērs, ka ātrdarbīga interneta pieslēguma nodrošināšana viscaur Eiropā ir sociālo un ekonomisko progresu veicinošs faktors un tam ir vajadzīgs pienācīgs atbalsts ES līmenī.

Komisārs Potočniks izklāstīs savas idejas par "zaļo" izaugsmi pilsētās: kā videi draudzīgu pilsētu energotaupības un inovācijas potenciāls var uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un palielināt konkurētspēju. Eiropas Komisija ir nākusi klajā ar vairākiem priekšlikumiem par ieguldījumu uzlabošanu pilsētu teritorijās saistībā ar patlaban apspriesto kohēzijas politikas reformu. Šajos priekšlikumos uzsvērta integrētas pieejas nepieciešamība politikas veidošanā. Komisija ir ierosinājusi vairāk pilnvaru deleģēt pašām pilsētām un dot tām iespēju izmēģināt jaunas pieejas jaunu ekonomikas, vides un sociālo problēmjautājumu risināšanā.

Nesenā vienošanās par ES budžetu 2014.–2020. gadam, par kuru vēl jāsaņem Eiropas Parlamenta piekrišana, šā pēdējā ierosinājuma sakarībā atvēl aptuveni 330 miljonus eiro novatoriskiem pilsētpasākumiem.

Komisārs Hāns pasākumu atklās plkst. 14 Briselē, EK galvenajā (Berlamonta) ēkā, Valtera Halšteina vārdā nosauktajā konferenču telpā. Diskusijai aiz slēgtām durvīm plkst. 16 sekos tikšanās ar preses pārstāvjiem un dalībnieku grupas fotosesija.

Pamatinformācija

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Barrozu ir devis nesen pārdēvētajam Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorātam jaunu uzdevumu: koordinēt pilsētpolitikas iniciatīvas Eiropas Savienībā.

Eiropas Komisijas priekšlikumi par nākamo daudzgadu finanšu shēmu un par kohēzijas politikas noteikumu reformēšanu atspoguļo vajadzību pēc saskaņotākas un integrētas pieejas un ļauj izmantot šādu integrētāku un efektīvāku pieeju pilsētu attīstībā. Minētie priekšlikumi paredz vismaz 5 % Eiropas Reģionālās attīstības fonda piešķīrumu visās dalībvalstīs atvēlēt integrētai un ilgtspējīgai pilsētu attīstībai.

Šie 5 % ir minimālais apjoms (maksimālais nav noteikts), ar ko tiktu papildināti nozaru ieguldījumi pilsētu teritorijās. Kopš 2007. gada projektiem pilsētās piešķirti aptuveni 92 miljardi eiro jeb gandrīz 40 % no visiem ES reģionālo fondu līdzekļiem. Šo līdzekļu sadale lielākoties notika, izmantojot "sektorālo pieeju", t. i., zemu oglekļa dioksīda emisiju, transporta, sociālās integrācijas projektiem, kuros pašām pilsētām ir bijusi maza teikšana. Komisija vēlas panākt, lai ieguldījumi tiktu veikti holistiskā, integrētākā veidā un sadarbībā ar pilsētām.

Papildus ierosinājumam nostiprināt pilsētu iestāžu lomu integrēto pilsētiniciatīvu īstenošanā Komisija turklāt rosina izstrādāt rīcības kodeksu, lai stiprinātu vietējo līdzdalību līdzekļu plānošanā un apguvē.

Vēl 330 miljoni eiro tiks iedalīti tādām novatoriskām darbībām ilgtspējīgas pilsētu attīstības jomā, kuru tiešā mērķgrupa ir pilsētu iestādes. Šos līdzekļus pārvaldīs pati Eiropas Komisija, izmantojot Eiropas mērogā izsludinātus uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus par finansējumu.

Papildu informācija:

ziņojums "Rītdienas pilsētas" (angļu valodā) ar kopsavilkumu latviešu valodā.

Pilsētu ilgtspējīga attīstība un ES reģionālā politika:

http://ec.europa.eu/regional_policy/activity/urban/index_lv.cfm.

Svarīgākie pilsētu projekti:

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/mayors/2013/projects_en.cfm.

Komisāra Hāna tvīti: @JHahnEU.

Kontaktpersonas:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65); mob. tālr. (+32 4607 66565)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10); mob. tālr. (+32 4607 93310)


Side Bar