Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2013 m. vasario 27 d., Briuselis

ES sostinės kviečiamos pasistengti. Komisijos narys J. Hahnas ragina sostinių merus padėti Europai išbristi iš krizės

Rytoj, vasario 28 d., už regioninę politiką atsakingas Komisijos narys Johannesas Hahnas vadovaus pirmosioms tiesioginėms Europos Komisijos ir ES sostinių deryboms.

Jis paragins dvidešimt renginyje dalyvausiančių merų aktyviai vadovauti veiksmams, kuriais siekiama ekonomikos atsigavimo ir augimo. J. Hahnas pasisako už svaresnį sostinių – Europos ekonominės ir socialinės veiklos centrų – vaidmenį. Be to, jis ragina miestams skirti kur kas daugiau dėmesio tiek sanglaudos politikoje, tiek visose kitose ES politikos srityse.

Šiuo renginiu siekiama skatinti Europos sostinių merų dialogą tarpusavyje ir su Europos Komisija bei sutelkti jų pastangas siekiant strategijos „Europa 2020“ augimo darbotvarkės tikslų.

Susitikime taip pat dalyvaus Neelie Kroes, už skaitmeninę darbotvarkę atsakinga Komisijos narė, ir Janezas Potočnikas, už aplinką atsakingas Komisijos narys. Susitikime dalyvaujantys Amsterdamo, Atėnų, Berlyno, Bratislavos, Briuselio, Bukarešto, Lisabonos, Liublianos, Liuksemburgo, Madrido, Nikosijos, Romos, Sofijos, Stokholmo, Talino, Valetos, Varšuvos, Vienos, Vilniaus ir Zagrebo merai parengs bendrą pareiškimą dėl miestų vaidmens ir jų esminio indėlio skatinant pažangų, tvarų ir integracinį augimą. Šį pareiškimą palaikys ir keletas susitikime negalėjusių dalyvauti merų.

Prieš susitikimą Komisijos narys J. Hahnas sakė: „Dažniausiai būtent sostinėse Europos ekonominės ir socialinės problemos pačios gausiausios ir akivaizdžiausios. Tačiau kartu sostinėse susikaupę labai daug visą Europą siekiančios energijos – čia konkurencingumo, užimtumo, švietimo, transporto, aplinkos ir naujovių srityse diegiami patys svarbiausi sprendimai. Todėl jų vaidmuo prikeliant Europą iš krizės yra lemiamas. Įvykdyti strategijos „Europa 2020“ augimo darbotvarkės be Europos sostinių pagalbos neįmanoma. Todėl raginu merus padėti Europai išbristi iš krizės.“

Komisijos narys J. Hahnas nuolat akcentuoja miestų potencialą, ragindamas skirti daugiau dėmesio Europos miestų vystymui priimant Europos lygmens sanglaudos politikos sprendimus, o visose kitose ES politikos srityse – labiau atsižvelgti į miestų vaidmenį. Pagrindinė merų apvaliojo stalo diskusijos tema – kaip šį aspektą integruoti į ES politiką ir susieti su investicijomis ateityje.

Susitikime Komisijos pirmininko pavaduotoja N. Kroes aptars IRT svarbą pažangiam miestų augimui, ypač neseniai užmegztos pažangiųjų miestų ir gyvenviečių srities Europos inovacijų partnerystės1 kontekste. Be to, ji pabrėš, kad vienas iš svarbiausių socialinės ir ekonominės pažangos veiksnių yra spartaus interneto ryšio įdiegimas visoje Europoje, o tam būtina derama ES lygmens parama.

Komisijos narys J. Potočnikas dalyviams išdėstys aplinką tausojančio ekonomikos augimo miestuose idėjas, t. y. kaip aplinkai palankių miestų potencialas taupyti energiją ir diegti naujoves gali pagerinti žmonių gyvenimo kokybę ir didinti konkurencingumą. Rengdama šiuo metu svarstomą sanglaudos politikos reformą Europos Komisija pateikė keletą pasiūlymų, kaip pagerinti investicijų efektyvumą miestų teritorijose. Šiuose pasiūlymuose pabrėžiamas integruotas požiūris į politikos formavimą. Komisija pasiūlė perduoti daugiau įgaliojimų patiems miestams ir suteikti jiems galimybę išbandyti naujus metodus naujiems ekonominiams, aplinkosaugos ir socialiniams iššūkiams įveikti.

Pagal jos pasiūlymą neseniai sutartame 2014–2020 m. ES biudžete, kurį dar turi patvirtinti Europos Parlamentas, inovaciniams miestų veiksmams numatoma skirti apie 330 mln. EUR.

Renginį Valterio Halšteino konferencijų salėje, Berlaymont pastate Briuselyje, 14 val. pradės Komisijos narys J. Hahnas. Po uždarų durų diskusijos 16 val. bus surengta spaudos konferencija ir visų dalyvių fotosesija.

Pagrindiniai faktai

Neseniai pervadintam Regioninės ir miestų politikos generaliniam direktoratui Europos Komisijos pirmininkas J. M. Barroso pavedė naują užduotį – koordinuoti Europos Sąjungos miestų politikos iniciatyvas.

Europos Komisijos pasiūlymuose dėl kitos daugiametės finansinės programos ir dėl sanglaudos politikos reformos akcentuojamas darnesnio ir vieningesnio požiūrio poreikis ir pateikiami argumentai, kodėl būtinas labiau integruotas ir veiksmingas požiūris į miestų plėtrą. Šiuose pasiūlymuose numatoma ne mažiau kaip 5 proc. Europos regioninės plėtros fondo lėšų skirti integruotai tvariai miestų plėtrai visose valstybėse narėse.

Taigi sektorines investicijas į miestų teritorijas papildys mažiausiai 5 proc. Fondo lėšų (viršutinė skiriamų lėšų riba nenustatyta). Nuo 2007 m. miestuose vykdomiems projektams skirta apie 92 mlrd. EUR arba beveik 40 proc. ES regioninių fondų lėšų. Tačiau skirstant pinigus dažniausiai taikytas „sektorinis požiūris“, pvz., lėšos skirtos mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų, transporto, socialinės įtraukties projektams, kuriuos vykdant patys miestai lemiamo žodžio neturėjo. Komisija ragina investuoti visapusiškiau ir integruočiau, sprendimus dėl investicijų priimant kartu su miestais.

Komisija ne tik siūlo didinti miestų valdžios institucijų vaidmenį įgyvendinant integruotas miestų iniciatyvas, bet ir skatina priimti elgesio kodeksą, kuriuo būtų padidintas vietos gyventojų dalyvavimas rengiant programas ir skirstant lėšas.

Dar 330 mln. EUR bus skirta miestų valdžios institucijoms, vykdančioms novatoriškus veiksmus tvarios miestų plėtros srityje. Šias lėšas tiesiogiai valdys Europos Komisija, skelbdama Europos masto kvietimus teikti pasiūlymus dėl finansavimo.

Daugiau informacijos

Ataskaita „Ateities miestai“

Tvari miestų plėtra ES regioninės politikos priemonėmis

http://ec.europa.eu/regional_policy/activity/urban/index_lt.cfm

Pavyzdiniai miestų projektai http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/mayors/2013/projects_en.cfm

Komisijos nario J. Hahno paskyra „Twitter“ tinkle @JHahnEU

Asmenys ryšiams:

Shirin Wheeler, tel. +32 2 296 65 65, mob. +32 4607 66565

Annemarie Huber, tel. +32 2 299 33 10; mob. +32 4607 93310


Side Bar