Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 27. helmikuuta 2013

Komissaari Hahn kehottaa EU:n pääkaupunkien pormestareita johtamaan Eurooppaa ulos kriisistä

EU:n aluepolitiikasta vastaava komissaari Johannes Hahn isännöi huomenna, 28. helmikuuta, ensimmäisiä Euroopan komission ja EU:n pääkaupunkien välisiä suoria keskusteluja.

Mukaan on kutsuttu 20 pormestaria, ja komissaari Hahn kehottaa heitä osoittamaan johtajuutta elpymisen ja kasvun edistämisessä. Hän toivoo pääkaupunkien ottavan keskeisemmän roolin Euroopan taloudellisina ja sosiaalisina voimanpesinä. Hän pyrkii myös vahvistamaan kaupunkiulottuvuutta koheesiopolitiikassa ja kaikissa EU:n politiikoissa.

Tapahtuman tarkoituksena on saada Euroopan pääkaupunkien pormestarit keskustelemaan niin keskenään kuin Euroopan komission kanssa ja saada heidät mukaan Eurooppa 2020 ‑kasvustrategian tavoitteiden täyttämiseen.

Digitaalistrategiasta vastaava komissaari Neelie Kroes ja ympäristökomissaari Janez Potočnik osallistuvat myös kokoukseen. Tässä tapahtumassa ovat läsnä Amsterdamin, Ateenan, Berliinin, Bratislavan, Brysselin, Bukarestin, Lissabonin, Ljubljanan, Luxemburgin, Madridin, Nikosian, Rooman, Sofian, Tukholman, Tallinnan, Valettan, Wienin, Vilnan, Varsovan ja Zagrebin pormestarit, jotka laativat yhteisen julkilausuman kaupunkien asemasta ja keskeisestä tehtävästä kestävän, älykkään ja osallistavan kasvun edistäjinä. Julkilausumaa tukevat myös useat muut pormestarit, jotka eivät pääse mukaan tapahtumaan.

“Euroopan taloudelliset ja sosiaaliset ongelmat usein kärjistyvät ja ovat näkyvimpiä juuri pääkaupungeissa”, totesi komissaari Hahn ennen kokousta. “Mutta pääkaupungit ovat myös Euroopan voimanpesiä, joissa voidaan löytää parhaat ratkaisut kilpailukyvyn, työllisyyden, koulutuksen, liikenteen, ympäristön ja innovoinnin aloilla. Siksi ne ovat tärkeässä asemassa nostettaessa Eurooppaa ulos kriisistä. Ilman jäsenvaltioiden pääkaupunkeja emme voi toteuttaa Eurooppa 2020 ‑kasvustrategiaa. Tästä syystä kehotankin pormestareita johtamaan Eurooppaa ulos kriisistä.”

Komissaari Hahn on johdonmukaisesti ajanut kaupunkien asiaa ja vaatinut, että Euroopan kaupunkien kehittämiseen kiinnitetään enemmän huomiota Euroopan tasolla tapahtuvassa päätöksenteossa: koheesiopolitiikan lisäksi kaupunkiulottuvuuden olisi oltava näkyvämmin esillä EU:n kaikissa politiikoissa. Se, miten kaupunkiulottuvuus sisällytettäisiin EU:n tuleviin politiikkoihin ja investointeihin, on keskeinen kysymys pormestarien pyöreän pöydän keskustelussa.

Komission varapuheenjohtaja Kroes puhuu kokouksessa tieto- ja viestintätekniikan merkityksestä kaupunkien älykkäässä kasvussa, varsinkin hiljattain käynnistetyn älykkäitä kaupunkeja ja yhteisöjä koskevan eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden1 kannalta. Hän korostaa myös sitä, että nopeat internet-yhteydet kaikkialla Euroopassa ovat sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen olennainen edellytys, ja niitä on tuettava asianmukaisesti EU:n tasolla.

Komissaari Potočnik esittää kokouksessa ajatuksiaan vihreästä kasvusta kaupunkiympäristössä: miten energiaa ja ympäristöä säästävät ja innovointipotentiaalia hyödyntävät kaupungit voivat parantaa ihmisten elämänlaatua ja lisätä kilpailukykyä. Euroopan komissio on koheesiopolitiikan uudistuksesta parhaillaan käytävän keskustelun yhteydessä tehnyt useita ehdotuksia, joilla pyritään lisäämään investointeja kaupunkialueilla. Ehdotuksissa korostetaan yhdennettyä lähestymistapaa politiikan suunnittelussa. Komissio on ehdottanut, että kaupungeille itselleen annetaan enemmän toimivaltaa ja mahdollisuuksia kokeilla uusia lähestymistapoja uusiin taloudellisiin, sosiaalisiin ja ympäristöön liittyviin haasteisiin vastaamiseksi.

EU:n vuosien 2014–2020 talousarviosta hiljattain tehdyssä sopimuksessa, joka on vielä hyväksyttävänä Euroopan parlamentissa, varattiinkin noin 330 miljoonaa euroa innovatiivisiin toimiin.

Komissaari Hahn avaa tapahtuman kello 14 Brysselissä Berlaymont-rakennuksen Walter Hallstein kokoussalissa. Suljettujen ovien takana käytävän keskustelun jälkeen järjestetään lehdistötilaisuus ja otetaan ryhmäkuva kello 16.

Taustaa:

Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel Barroso on antanut äskettäin uudestaan nimetylle alue- ja kaupunkipolitiikan pääosastolle uudeksi tehtäväksi koordinoida Euroopan unionin kaupunkiasioita koskevia poliittisia aloitteita.

Tarve entistä johdonmukaisempaan ja yhtenäistetympään lähestymistapaan näkyy seuraavaa monivuotista rahoituskehystä koskevissa Euroopan komission ehdotuksissa ja koheesiopolitiikan sääntöjen uudistamisehdotuksissa, joilla kaupunkikehityksestä halutaan tehdä yhdennetympää ja tuloksellisempaa. Näiden ehdotusten mukaan vähintään 5 prosenttia Euroopan aluekehitysrahaston määrärahoista olisi kaikissa jäsenvaltioissa korvamerkittävä kaupunkialueiden yhdennettyyn kestävään kehitykseen.

Tällä 5 prosentin vähimmäismäärällä – enimmäismäärää ei ole rajoitettu – täydennetään alakohtaisia investointeja kaupunkialueella. Vuodesta 2007 kaupunkihankkeisiin on osoitettu noin 92 miljardia euroa, mikä on lähes 40 prosenttia EU:n aluekehitysvaroista, mutta näissä on pääsääntöisesti noudatettu ”alakohtaista lähestymistapaa” eli ne ovat olleet esimerkiksi hiilidioksidipäästöjen vähentämistä, liikennettä tai sosiaalista osallisuutta koskeneita hankkeita, joihin kaupungit itse eivät juurikaan voi vaikuttaa. Komissio ajaa kokonaisvaltaisempia ja yhdennetympiä investointeja, joista päätettäisiin kumppanuudessa kaupunkien kanssa.

Sen lisäksi, että komissio ehdottaa kaupunkien viranomaisten aseman vahvistamista yhdennettyjen kaupunkialoitteiden täytäntöönpanossa, se haluaa ottaa käyttöön toimintasäännöt, joilla vahvistetaan paikallistason osallistumista ohjelmien suunnitteluun ja toteutukseen.

Suoraan kaupunkien viranomaisille kohdennettaviin kestävän kaupunkikehityksen innovatiivisiin toimiin ohjataan vielä 330 miljoonaa euroa. Näitä toimia hallinnoi Euroopan komissio Euroopan laajuisten rahoitusehdotuspyyntöjen kautta.

Lisätietoja:

Huomispäivän kaupungit -raportti

Kaupunkien kestävää kehitystä EU:n aluepolitiikan avulla:
http://ec.europa.eu/regional_policy/activity/urban/index_fi.cfm

Kaupunkialueiden lippulaivahankkeet:
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/mayors/2013/projects_en.cfm

Komissaari Hahn Twitterissä: @JHahnEU

Yhteyshenkilöt:

Shirin Wheeler (+32-2) 296 65 65; GSM (+32 4607 66565)

Annemarie Huber (+32-2) 299 33 10; GSM (+32 4607 93310)


Side Bar