Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 27. veebruar 2013

ELi pealinnade juhtiv roll Euroopa kriisist väljaaitamisel

Homme, 28. veebruaril, korraldab regionaalpoliitika volinik Johannes Hahn esimesed otsesed kõnelused Euroopa Komisjoni ja ELi liikmesriikide pealinnade linnapeade vahel.

Volinik Hahn kutsub 20 osalevat linnapead üles haarama juhtohjad majanduse elavdamises ja kasvu edendamises. Ta on arvamusel, et pealinnad peaksid olema Euroopas majanduslikus ja sotsiaalses mõttes keskseks liikumapanevaks jõuks. Samuti toetab volinik linnamõõtme tugevdamist ühtekuuluvuspoliitikas ning kõigi ELi poliitikavaldkondade puhul.

Kõneluste eesmärk on edendada linnapeade dialoogi nii omavahel, kui ka Euroopa Komisjoniga, ning kaasata nad majanduskasvu strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide saavutamisse.

Kohtumisest võtavad osa ka digitaalarengu volinik Neelie Kroes ja keskkonnavolinik Janez Potočnik. Kohal viibivad järgmiste pealinnade linnapead: Amsterdam, Ateena, Berliin, Bratislava, Brüssel, Bukarest, Lissabon, Ljubljana, Luxembourg, Madrid, Nikosia, Rooma, Sofia, Stockholm, Tallinn, Valletta, Varssavi, Viin, Vilnius ja Zagreb. Nad koostavad ühisavalduse linnade keskse rolli kohta aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu saavutamisel. Seda avaldust toetavad ka mitmed need linnapead, kellel ei olnud võimalik kohale tulla.

Volinik Hahn ütles enne kohtumist järgmist: „Sageli on Euroopa majandus- ja sotsiaalprobleemid koondunud pealinnadesse ning need on seal kõige silmatorkavamad. Samas on nad aga Euroopa keskseks liikumapanevaks jõuks, mille abil saab leida kõige olulisemad lahendused konkurentsi, tööhõive, hariduse, transpordi, keskkonna ja innovatsiooni valdkondades. Seetõttu on nad Euroopa kriisist väljaaitamises üliolulised. Euroopa pealinnadeta ei ole meil võimalik majanduskasvu strateegia „Euroopa 2020” eesmärke ellu viia. Seepärast kutsun ma linnapeasid üles näitama teed Euroopa kriisist väljaaitamise protsessis.”

Volinik Hahn on järjepidevalt seisnud linnade huvide eest ning nõudnud suuremat tähelepanu Euroopa linnade arengule Euroopa tasandil toimuvates otsustusprotsessides. Ta toetab linnamõõtme tugevdamist nii ühtekuuluvuspoliitikas, kui ka kõigi ELi poliitikavaldkondade puhul. Linnapeade ümarlauakõnelustel on kesksel kohal see, kuidas ELi poliitika ja investeeringud aitavad seatud eesmärke saavutada.

Kohtumisel kõneleb asepresident Kroes info- ja kommunikatsioonitehnoloogia olulisusest linnade aruka majanduskasvu saavutamisel, viidates eelkõige hiljuti loodud arukaid linnu ja kogukondi käsitlevale Euroopa innovatsioonipartnerlusele1. Samuti rõhutab ta, et kiire internetiühenduse olemasolu kõikjal Euroopas on sotsiaalse ja majandusliku edasimineku peamine soodustaja, millele on ELi tasandil vaja piisavalt toetust.

Volinik Potočnik esitleb oma ideid keskkonnasäästliku majanduskasvu kohta linnakontekstis: kuidas keskkonnasõbralike linnade energiasäästu- ja innovatsioonipotentsiaal saab parandada inimeste elukvaliteeti ning suurendada konkurentsivõimet. Euroopa Komisjon on praegu arutlusel oleva ühtekuuluvuspoliitika reformi raames teinud mitmeid ettepanekuid linnaaladesse tehtavate investeeringute kättesaadavuse parandamiseks. Nende ettepanekutega toetatakse poliitikakujundamises integreeritud lähenemisviisi. Komisjon soovib anda linnadele suuremad volitused ning võimaluse uute lähenemisviiside katsetamiseks, et püüda lahendada uusi majanduslikke, keskkonnaalaseid ja sotsiaalseid probleeme.

Euroopa Parlamendi heakskiitu ootav hiljuti saavutatud kokkulepe ELi eelarve kohta ajavahemikuks 2014–2020 sisaldab ligikaudu 330 miljonit eurot linnadega seotud innovatiivseteks meetmeteks, mis on otseselt seotud eespool nimetatud uute lähenemisviiside katsetamisega.

Brüsselis Berlaymonti hoone Walter Hallsteini nimelises konverentsiruumis toimuva ürituse avab volinik Hahn kell 14. Suletud uste taga toimuvale arutelule järgnevad kell 16 pressikonverents ja ühisfoto tegemine.

Taust:

Euroopa Komisjoni president Barroso andis hiljuti ümbernimetatud regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraadile uue ülesande, mis seisneb Euroopa Liidu linnapoliitikat käsitlevate algatuste koordineerimises.

Euroopa Komisjoni ettepanekud järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ja ühtekuuluvuspoliitika reformi kohta väljendavad vajadust ühtlustatuma ning terviklikuma lähenemisviisi järele, mis omakorda viitab integreerituma ja tõhusama linnaarenduse olulisusele. Asjaomaste ettepanekute kohaselt tuleks vähemalt 5% Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest kõigis liikmesriikides eraldada integreeritud säästvale linnaarengule.

5% on miinimum (ülempiir puudub), mis täiendab valdkondlikke investeeringuid linnaaladel. Alates 2007. aastast on linnaprojektidele eraldatud ligikaudu 92 miljardit eurot ehk umbes 40% ELi regionaalfondidest. Need projektid on sageli olnud seotud kindla valdkonnaga (nt vähene CO2-heide, transport, sotsiaalne kaasatus) ning linnadel endil ei ole nende puhul olnud palju sõnaõigust. Komisjon toetab kõikehõlmavaid ja integreeritumaid investeeringuid, mille üle otsustataks linnadega ühiselt.

Komisjon soovib lisaks linnavõimude rolli suurendamisele integreeritud linnaalgatuste rakendamisel, võtta ka kasutusele käitumisjuhendi, et suurendada võimalusi osaleda kohalikul tasandil rahaliste vahendite kasutamise kavandamisel ja asjaomaste kavade rakendamisel.

Innovatiivsetele meetmetele säästva linnaarenduse valdkonnas eraldatakse täiendavalt 330 miljonit eurot, mis on suunatud otseselt linnavõimudele. Neid vahendeid haldab Euroopa Komisjon kogu Euroopat hõlmavate projektikonkursside kaudu.

Lisateave:

'Cities of Tomorrow' Report

Säästev linnaareng ELi regionaalpoliitika vahendusel:
http://ec.europa.eu/regional_policy/activity/urban/index_en.cfm

Linnadega seotud juhtprojektid:
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/mayors/2013/projects_en.cfm

Jälgi volinik Hahni Twitteris: @JHahnEU

Kontaktisikud:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65; mobiil +32 4607 66565)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10; mobiil +32 4607 93310)


Side Bar