Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 27. februar 2013

Mobilisering af EU's hovedstæder: Kommissær Johannes Hahn opfordrer indtrængende borgmestrene til at føre Europa ud af krisen

EU-kommissær for regionalpolitik, Johannes Hahn, vil i morgen den 28. februar være vært for de første direkte drøftelser mellem Europa-Kommissionen og EU's hovedstæder.

Kommissær Johannes Hahn vil opfordre de tyve deltagende borgmestre til at vise lederskab i bestræbelserne på at fremme genopretning og vækst. Han har argumenteret for, at hovedstæderne bør spille en mere central rolle som EU's økonomiske og sociale drivkræfter. Han arbejder også for at sikre den bymæssige dimension en mere fremtrædende plads i samhørighedspolitikken og alle EU's øvrige politikker.

Denne begivenhed har til formål at fremme dialogen mellem borgmestrene for EU's hovedstæder og Europa-Kommissionen og inddrage dem i bestræbelserne på at nå målene i Europa 2020-dagsordenen for vækst.

Neelie Kroes, kommissær for den digitale dagsorden, og Janez Potočnik, kommissær for miljø, deltager ligeledes i mødet. Borgmestrene for Amsterdam, Athen, Berlin, Bratislava, Bruxelles, Bukarest, Lissabon, Ljubljana, Luxembourg, Madrid, Nicosia, Rom, Sofia, Stockholm, Tallinn, Valletta, Wien, Vilnius, Warszawa og Zagreb, der alle vil være til stede, vil udarbejde en fælles erklæring om byernes betydning og deres centrale rolle som drivkræfter for bæredygtig, intelligent og inklusiv vækst. En række af de borgmestre, der er forhindret i at deltage, vil også bakke op om denne erklæring.

Forud for mødet udtalte kommissær Johannes Hahn: "Det er ofte i hovedstæderne, at Europas økonomiske og sociale problemer er mest koncentrerede og synlige, men hovedstæderne er samtidig Europas drivkræfter – hvor de vigtigste løsninger kan findes inden for konkurrenceevne, beskæftigelse, uddannelse, transport, miljø og innovation. De spiller derfor en afgørende rolle, når det gælder om at føre Europa ud af krisen. Uden Europas hovedstæder kan vi ikke gøre Europa 2020-dagsorden for vækst til en realitet. Jeg opfordrer derfor borgmestrene til at føre an i bestræbelserne på at føre Europa ud af krisen."

Kommissær Johannes Hahn har konsekvent forsvaret byerne, idet han har argumenteret for, at man i beslutningstagningen på EU-niveau bør lægge større vægt på byernes udvikling i Europa, ikke kun inden for rammerne af samhørighedspolitikken, men også ved at give den bymæssige dimension en mere fremtrædende plads i alle EU-politikker. Et centralt element i borgmestrenes rundbordsdrøftelser vil således være, hvordan man kan sikre, at fremtidige EU-politikker og investeringer indeholder en sådan dimension.

Næstformand Neelie Kroes vil på mødet drøfte den vigtige rolle, som ikt spiller for intelligent vækst i byerne, især under henvisning til det europæiske innovationspartnerskab om intelligente byer og samfund, der blev iværksat for nylig1. Hun vil ligeledes understrege, at sikring af hurtige internetforbindelser overalt i Europa er en central drivkraft for sociale og økonomiske fremskridt, hvilket kræver et tilstrækkeligt niveau af støtte på EU-niveau.

Kommissær Janez Potočnik vil præsentere sine idéer vedrørende grøn vækst i bymiljøer og vise, hvordan miljøvenlige byers energibesparelses- og innovationspotentiale kan medvirke til at forbedre borgernes livskvalitet og øge konkurrenceevnen. Europa-Kommissionen har i forbindelse med den reform af samhørighedspolitikken, som i øjeblikket drøftes, fremsat en række forslag til forbedret gennemførelse af investeringer i byområder. I disse forslag fremhæves en integreret tilgang til politisk beslutningstagning. Kommissionen har foreslået, at byerne tildeles flere beføjelser, og at de bør have mulighed for at afprøve nye fremgangsmåder for at holde trit med de nye økonomiske, miljømæssige og sociale udfordringer.

Som svar på dette sidste punkt er der i forbindelse med den seneste aftale om EU-budgettet for 2014-2020, der stadig skal godkendes af Europa-Parlamentet, blevet øremærket ca. 330 mio. EUR til nyskabende tiltag i byområder.

Arrangementet vil blive åbnet af kommissær Johannes Hahn kl. 14.00 i Berlaymont-bygningen (Walter Hallstein Conference Room) i Bruxelles. Den lukkede debat vil blive efterfulgt af et pressemøde og et gruppebillede kl. 16.00.

Baggrund:

Generaldirektoratet for Regionalpolitik og Bypolitik, som Generaldirektoratet for Regionalpolitik for nylig er blevet omdøbt til, har af formanden for Europa-Kommissionen, José Manuel Barroso, fået til opgave at koordinere Den Europæiske Unions politiske initiativer på det bypolitiske område.

Behovet for en mere sammenhængende, fælles tilgang fremgår af Europa-Kommissionens forslag til den næste flerårige finansielle ramme samt forslag til nye regler for samhørighedspolitikken, hvilket taler for en mere integreret og effektiv tilgang til byudvikling. Det foreslås bl.a., at mindst 5 % af midlerne fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling i alle medlemsstater bør øremærkes integreret bæredygtig byudvikling.

De 5 % er et minimum – der er ikke nogen øvre grænse – som supplerer sektorinvesteringer i byområder. Siden 2007 er ca. 92 mia. EUR - eller tæt ved 40 % af EU's samlede regionale midler – gået til projekter i byer, men i den forbindelse er der i vid udstrækning blevet fulgt en "sektortilgang", f.eks. hvad angår lavere kulstofemissioner, transport, projekter vedrørende social inddragelse, som byerne kun har ringe indflydelse på. Kommissionen arbejder for mere helhedsorienterede, integrerede investeringer, som der træffes beslutning om i fællesskab med byerne.

Ud over at fremsætte forslag om, at bymyndighederne bør spille en større rolle i forbindelse med gennemførelsen af integrerede initiativer i byområder, arbejder Kommissionen også for, at der indføres en adfærdskodeks for at styrke den lokale deltagelse i programmeringen og anvendelsen af midlerne.

Der vil blive afsat yderligere 330 mio. EUR til nyskabende tiltag inden for bæredygtig byudvikling, som tager direkte sigte på bymyndigheder. Disse vil blive forvaltet direkte af Europa-Kommissionen gennem indkaldelser af forslag til finansiering i hele EU.

Yderligere oplysninger:

'Cities of Tomorrow' Report

Sustainable Urban Development through EU Regional Policy:
http://ec.europa.eu/regional_policy/activity/urban/index_en.cfm

Flagship Urban projects:
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/mayors/2013/projects_en.cfm

Følg kommissær Johannes Hahn på Twitter: @JHahnEU

Kontaktpersoner:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65); Mobil: (+32 4607 66565)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10); Mobil: +32 4607 93310)


Side Bar