Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel, 27. února 2013

Mobilizace hlavních měst EU: komisař Hahn vyzývá primátory, aby vedli Evropu na cestě z krize

Komisař EU pro regionální politiku Johannes Hahn uspořádá zítra dne 28. února první přímé rozhovory Evropské komise s hlavními městy zemí EU.

Komisař Hahn vyzve dvacítku primátorů, kteří se rozhovorů zúčastní, aby stanuli v čele úsilí o oživení a růst. Je toho názoru, že hlavní města by měla hrát zásadnější roli při zajišťování evropského ekonomického a sociálního pokroku. Rovněž prosazuje významnější postavení městského rozměru v politice soudržnosti a průřezově i ve všech politikách EU.

Akce má podpořit dialog mezi primátory evropských hlavních měst i mezi nimi a Evropskou komisí a má je podnítit k plnění cílů agendy pro růst Evropa 2020.

Setkání se rovněž zúčastní komisařka pro digitální agendu Neelie Kroesová a komisař pro životní prostředí Janez Potočnik. Přítomní primátoři měst Amsterodamu, Atén, Berlína, Bratislavy, Bruselu, Bukurešti, Lisabonu, Lublaně, Lucemburku, Madridu, Nikósie, Říma, Sofie, Stockholmu, Tallinnu, Valletty, Vídně, Vilniusu, Varšavy a Záhřebu vydají společné prohlášení o úloze měst a jejich ústředním postavení jakožto hybné síly udržitelného, inteligentního a inkluzivního růstu. Toto prohlášení rovněž podpoří řada primátorů, kteří se události nemohou zúčastnit.

Před setkáním komisař Hahn uvedl, že „hospodářské a sociální problémy se většinou nejvíce soustřeďují právě v evropských hlavních městech, kde jsou rovněž nejviditelnější. Zároveň jsou však evropská hlavní města hybnou silou Evropy a lze v nich nalézt ta nejpotřebnější řešení: v oblasti hospodářské soutěže, zaměstnanosti, vzdělávání, dopravy, životního prostředí a inovací. Proto budou hrát zásadní roli při povznesení Evropy z krize. Bez evropských hlavních měst se agenda pro růst Evropa 2020 nemůže stát skutečností. Z tohoto důvodu vyzývám primátory, aby vedli Evropu na cestě z krize.“

Komisař Hahn soustavně podporuje zájmy měst a zasazuje se o to, aby se v rozhodovacím procesu na úrovni EU, tj. v politice soudržnosti, věnovala rozvoji měst větší pozornost, přičemž silnější městský rozměr prosazuje i u všech ostatních politik EU. To, jakým způsobem zohlední uvedené požadavky budoucí politiky a investice EU, bude klíčovou otázkou příslušných diskusí s primátory u kulatého stolu.

Místopředsedkyně Kroesová bude diskutovat o důležitosti informačních a komunikačních technologií pro inteligentní růst ve městech, zejména s odkazem na nedávno zahájené evropské inovační partnerství pro inteligentní města a obce1. Rovněž zdůrazní, že zabezpečení rychlého internetového připojení v celé Evropě je klíčem k sociálnímu a hospodářskému růstu, což vyžaduje příslušnou míru podpory na úrovni EU.

Komisař Potočnik představí otázky týkající se zeleného růstu v městském kontextu; způsob, jakým může úspora energie a inovační potenciál měst vstřícných k životnímu prostředí zlepšit kvalitu života lidí a zvýšit konkurenceschopnost. V rámci projednávané reformy politiky soudržnosti připravila Evropská komise řadu návrhů na zlepšení realizace investic v městských oblastech. Tyto návrhy zdůrazňují integrovaný přístup k tvorbě politik. Komise navrhuje, aby se na města přeneslo více pravomocí a aby se jim poskytlo více příležitostí, jak vyzkoušet nové přístupy, které jim umožní vyrovnat se s novými hospodářskými, environmentálními a sociálními výzvami.

Co se týče tohoto posledního cíle, nedávná dohoda ohledně rozpočtu EU na období let 2014–2020, stále ještě podléhající schválení Parlamentem, vyčleňuje přibližně 330 milionů EUR na inovativní opatření ve městech.

Debata bude zahájena komisařem Hahnem ve 14:00 hodin v konferenční místnosti Waltera Hallsteina v budově Berlaymontu v Bruselu. Po neveřejné diskusi bude v 16:00 hodin následovat tisková konference a společné focení.

Souvislosti:

Nedávno přejmenovanému Generálnímu ředitelství pro regionální a městskou politiku byla předsedou Evropské komise Barrosem přidělena nová úloha, jíž je koordinace iniciativ Evropské unie v oblasti městských politik.

Potřeba ucelenějšího, společného přístupu se odráží v návrzích Evropské komise týkajících se příštího víceletého finančního rámce a v návrzích týkajících se reformy pravidel politiky soudržnosti, které prosazují integrovanější a účinnější přístup k rozvoji měst. Podle těchto návrhů musí být nejméně 5 % prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve všech členských státech přiděleno na integrovaný udržitelný rozvoj měst.

Výše 5 % je minimální – žádný strop stanoven není – a doplňuje odvětvové investice v městských oblastech. Od roku 2007 bylo na projekty ve městech přiděleno okolo 92 miliard EUR čili téměř 40 % ze všech regionálních fondů. Tyto projekty však v převážné většině sledovaly „odvětvový přístup“, např. nízkouhlíkové projekty, projekty týkající se dopravy, sociálního začlenění, do nichž samotná města nemohla příliš zasahovat. Komise prosazuje komplexnější a integrovanější investice, o nichž se bude rozhodovat ve společném partnerství s městy.

Komise rovněž navrhuje, aby byla posílena role městských orgánů, pokud jde o provádění integrovaných městských iniciativ, a prosazuje zavedení souboru pravidel s cílem zvýšit místní účast v programování a čerpání fondů.

Dalších 330 milionů EUR bude přiděleno na inovativní akce v oblasti udržitelného rozvoje měst a budou přímo určeny městským orgánům. Finanční prostředky budou řízeny přímo Evropskou komisí prostřednictvím celoevropských výzev k předkládání návrhů.

Další informace:

Zpráva „Cities of Tomorrow“

Udržitelný rozvoj měst prostřednictvím regionální politiky EU:

http://ec.europa.eu/regional_policy/activity/urban/index_en.cfm

Hlavní městské projekty:

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/mayors/2013/projects_en.cfm

Komisař Hahn na Twitteru: @JHahnEU

Kontaktní osoby:

Shirin Wheeler (+32 22966565); Mobil (+32 460766565)

Annemarie Huber (+32 22993310); Mobil (+32 460793310)


Side Bar