Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 27 февруари 2013 г.

Да мобилизираме столиците на ЕС: Комисар Хаан призовава кметовете да изведат Европа от кризата

Комисарят по въпросите на регионалната политика на ЕС, Йоханес Хан, ще бъде домакин на първите преки преговори между Европейската комисия и представителите на столиците на ЕС, които ще се състоят утре, 28 февруари.

Комисар Хаан ще призове 20-те кметове, присъстващи на събитието, да се изявят като лидери в усилията за икономическо възстановяване и растеж. Той застъпва тезата, че столиците трябва да имат по-основна роля като фактор за икономически и социален напредък в Европа. Комисарят също така настоява развитието на градовете да се открои по-ясно в политиката на сближаване и във всички други политики на ЕС.

Събитието има за цел да насърчи диалога между кметовете на столиците в Европа: както помежду им, така и в отношенията с Европейската комисия, и да ги мобилизира да изпълнят целите, заложени в стратегията за растеж „Европа 2020“.

Комисарите Нели Крус и Янез Поточник, отговарящи съответно по въпросите на цифровите технологии и на околната среда, също ще присъстват на срещата. Кметовете на Амстердам, Атина, Берлин, Братислава, Брюксел, Букурещ, Валета, Варшава, Виена, Вилнюс, Загреб, Лисабон, Любляна, Люксембург, Мадрид, Никозия, Рим, София, Стокхолм и Талин (които ще присъстват на форума) ще излязат с общо становище относно ролята на градовете и потенциала им да генерират устойчив, интелигентен и приобщаващ растеж. Становището ще бъде подкрепено и от някои кметове, които няма да успеят да присъстват.

Комисар Хаан последователно защитава мисията на градовете, като изтъква, че в процеса на вземане на решения на равнището на ЕС трябва да се обърне повече внимание на развитието на градовете в Европа: това измерение трябва да бъде по-ясно застъпено в политиката на сближаване, както и във всички други политики на ЕС. Как това ще залегне в бъдещите политики и инвестиции на ЕС, ще бъде основна тема по време на кръглата маса на кметовете.

По време на срещата г-жа Нели Крус, заместник-председател на Европейската комисия, ще разгледа въпроса за важността на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) за интелигентното развитие на градовете, особено във връзка със започналото наскоро „Европейско партньорство за иновации в областта на „интелигентните“ градове и общини“1. Също така тя ще аргументира тезата, че осигуряването на бърз интернет в цяла Европа представлява основна предпоставка за социалния и икономическия напредък, което изисква съответната подкрепа на равнището на ЕС.

Комисар Поточник ще представи идеите си за екосъобразния растеж в градска среда; как потенциалът от енергоспестяване и иновации в градовете, в които се опазва околната среда, може да подобри качеството на живота на хората, както и да увеличи конкурентоспособността. Европейската комисия е изготвила редица предложения, насочени към по-добро усвояване на инвестициите в градските райони, във връзка с реформирането на политиката на сближаване, която понастоящем се преразглежда. В тези предложения се откроява интегрираният подход при изграждането на политиките. Комисията предлага да се делегират повече правомощия на самите градове, както и възможност те да приложат пилотно нови подходи в крак с новите икономически, екологични и социални предизвикателства.

В тази връзка в предложението за бюджета на ЕС за периода 2014 — 2020 г., което предстои да бъде одобрено от Европейския парламент, близо 330 млн. евро са предвидени за иновативни дейности, свързани с градовете.

Събитието ще бъде открито от Комисар Хаан в 14:00 ч. в сградата „Берлемон“, Брюксел, в конферентната зала „Уолтър Холщайн“. След обсъжданията при закрити врати ще има среща с медиите и обща снимка в 16:00 ч.

Контекст:

Председателят на Европейската комисия Барозу възложи на преименуваната наскоро Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ да координира инициативите в областта на градската политика на Европейския съюз.

Необходимостта от по-съгласуван общ подход е заложена в предложенията на Европейската комисия относно следващата Многогодишна финансова рамка и предложенията за реформиране на правилата относно политиката на сближаване в полза на по-интегрирания и ефективен подход към градското развитие. В тези предложения се предвижда минимум 5 % от средствата по линия на Европейския фонд за регионално развитие за всички държави членки да се заделят за интегрирано, устойчиво градско развитие.

Посочените 5 % са минималният праг, т.е. няма определена горна граница, като средствата допълват секторните инвестиции в градските райони. От 2007 г. насам близо 92 млрд. евро, т.е. почти 40 % от всички средства по линия на регионалните фондове на ЕС, са предназначени за проекти, свързани с градовете. В тях обаче до голяма степен се прилага „секторният подход“, т.е. проекти за по-ниски въглеродни емисии, проекти в сферата на транспорта и проекти за социално приобщаване, в които досега градовете не са имали съществена роля. Комисията полага усилия за постигането на по-цялостен, интегриран подход в оползотворяването на инвестициите въз основа на партньорство с градовете.

Освен по-активната роля на градските управи в изпълнението на комплексни инициативи в градовете Комисията предлага и приемането на етичен кодекс, за да се насърчи участието на местно равнище в планирането и усвояването на средствата.

Други 330 млн. евро ще бъдат предвидени за иновативни дейности в сферата на устойчивото градско развитие, които са пряко насочени към градските управи. Те ще бъдат управлявани пряко от Европейската комисия чрез покани за представяне на предложения за финансиране на европейско равнище.

За повече информация:

Доклад „Градовете на бъдещето“(Cities of Tomorrow)

Устойчиво градско развитие чрез регионалната политика на ЕС:
http://ec.europa.eu/regional_policy/activity/urban/index_bg.cfm

Водещи проекти за развитие на градовете:
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/mayors/2013/projects_en.cfm

Следете дейността на комисар Хаан в Twitter: @JHahnEU

За контакти:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65); мобилен телефон: (+32 4607 66565)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10); мобилен телефон: +32 4607 93310)


Side Bar