Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 26 februari 2013

Kommissionen återkräver 414 miljoner euro av jordbruksstödet från medlemsländerna

EU-kommissionen kräver i dag tillbaka totalt 414 miljoner euro av EU:s jordbruksmedel som medlemsländerna har betalat ut felaktigt. Återkravet sker inom ramen för räkenskapsavslutningen. Medlemsländerna ansvarar för att betala ut medel och kontrollera utgifterna inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken, och kommissionen ska kontrollera att länderna har använt pengarna korrekt. Pengarna återförs till EU-budgeten om EU-reglerna inte har följts eller om jordbruksutgifterna inte har kontrollerats på rätt sätt. Eftersom en del av beloppen redan återkrävts från medlemsländerna kommer den ekonomiska nettoeffekten av dagens beslut att bli ca 393 miljoner euro.

De viktigaste korrigeringarna

Enligt detta senaste beslut kommer pengar att krävas tillbaka från 22 medlemsländer: Belgien, Bulgarien, Tjeckien, Danmark, Tyskland, Irland, Grekland, Spanien, Frankrike, Italien, Cypern, Litauen, Ungern, Malta, Nederländerna, Polen, Rumänien, Slovenien, Slovakien, Finland, Sverige och Storbritannien. De största enskilda korrigeringarna är följande:

  • 111,7 miljoner euro (ekonomisk nettoeffekt1: 99,4 miljoner euro) ska betalas av Storbritannien – England för svagheter som rör systemet för identifiering av jordbruksskiften och det geografiska informationssystemet (LPIS-GIS), behandlingen av ansökningar, de administrativa tvärkontrollerna och kontrollerna på plats när det gäller arealstöd.

  • 48,3 miljoner euro (ekonomisk nettoeffekt1: 48,1 miljoner euro) ska betalas av Italien för överträdelser av bestämmelserna om tvärkontroll: dålig kontroll av flera föreskrivna verksamhetskrav, tre odefinierade goda jordbruks- och miljöförhållanden och felaktig tillämpning av sanktioner.

  • 40,6 miljoner euro ska betalas av Spanien för brister i förvaltning och kontroll av exportbidrag: bristande förhandskontroller av nötkött, svagheter i genomförandet av fysiska kontroller, otillräckliga kontroller av produktion och lagring av socker samt förhandsanmälan av fysiska kontroller till exportörer.

  • 34,4 miljoner euro ska betalas av Polen för svagheter i förvaltningen av ordningen för förtidspension inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU).

  • 29 miljoner euro ska betalas av Frankrike för brister i kontrollerna på plats av åtgärder avseende naturbetingade nackdelar och miljöåtgärder inom jordbruket inom ramen för EJFLU.

  • 17,9 miljoner euro ska betalas av Italien för ett kontrollsystem med allvarliga brister liksom bedrägerier i sektorn för bearbetning av citrusfrukter.

  • 17,7 miljoner euro (ekonomisk nettoeffekt2: 15,7 miljoner euro) ska betalas av Storbritannien – Nordirland för svagheter som rör LPIS-GIS, kontroller på plats samt utbetalningar och sanktioner när det gäller arealstöd.

  • 16 miljoner euro ska betalas av Spanien för brister vid fördelningen av rättigheter till mottagare av arealstöd.

  • 12,5 miljoner euro ska betalas av Rumänien för svagheter i kontrollerna av stödmottagarnas stödberättigande och utgifter liksom för brister i tillämpningen av sanktioner när det gäller EJFLU:s åtgärd för modernisering av jordbruksföretag.

Bakgrund

Det är EU-länderna som ansvarar för förvaltningen av de flesta av utbetalningarna inom den gemensamma jordbrukspolitiken, främst via sina utbetalande organ. De ansvarar även för kontroller, till exempel av jordbrukares ansökningar om direktstöd. Kommissionen genomför fler än 100 revisioner varje år och undersöker då att medlemsländernas kontroller och åtgärder vid brister är tillräckliga. Kommissionen har befogenhet att kräva tillbaka medel i efterhand om revisionerna visar att medlemsländernas förvaltning och kontroll inte varit tillräcklig för att garantera att EU:s medel använts korrekt.

För mer information om hur avslutandet av räkenskaperna fungerar, se MEMO/12/109 och faktabladet ”Managing the agriculture budget wisely”, som finns på följande webbplats: http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf.

I tabellerna i bilagorna I och II ges mer utförliga uppgifter om korrigeringarna per medlemsland och sektor.

Kontaktpersoner:

Fanny Dabertrand:(+32 22990625)

Roger Waite (+32 22961404)

Bilaga I: Avslutande av räkenskaperna för EGFJ och EJFLU

Beslut 40: Korrigeringar per medlemsland (i miljoner euro)

Sektor och skäl för korrigering

Korrigeringsbelopp

Korrigeringens ekonomiska nettoeffekt3

Belgien

 

Tvärvillkor – korrigering föreslagen för icke-genomförande av god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden samt partiella kontroller på plats

2,477

2,477

Bulgarien

 

Landsbygdsutveckling – korrigering föreslagen för brister vad gäller tidpunkten för kontroller på plats och urval

0,023

0,023

Cypern

 

Landsbygdsutveckling – korrigering föreslagen för sena administrativa kontroller och olämplig tidpunkt för kontroller på plats

0,100

0,100

Övriga korrigeringar – korrigering föreslagen för överskridande av tak

0,001

0,000

Tjeckien

 

Tvärvillkor – korrigering föreslagen för att god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden inte definierats samt för svagheter i bedömningen av överträdelser

6,558

6,558

Landsbygdsutveckling – korrigering föreslagen för uteblivna kontroller på plats av djurtäthet

4,477

4,455

Tyskland

 

Landsbygdsutveckling – korrigering föreslagen för svagheter i urvalet bland stödberättigande ansökningar och för betalningar som omfattar icke-stödberättigande mervärdesskatt

3,739

3,739

Danmark

 

Övriga korrigeringar – korrigering föreslagen för brister i indrivningen av skulder

0,019

0,019

Spanien

 

Exportbidrag – korrigering föreslagen för bristfälliga förhandskontroller av nötkött, svagheter i genomförandet av fysiska kontroller, otillräckliga kontroller av produktion och lagring av socker samt förhandsanmälan av fysiska kontroller till exportörerna

40,596

40,596

Arealstöd – korrigering föreslagen för brister vid tilldelningen av stödrättigheter

16,030

16,030

Tvärvillkor – korrigering föreslagen för att ett krav avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden saknas samt för svagheter som rör kontrollernas effektivitet och tillämpning av nedsättningar

6,486

6,485

Landsbygdsutveckling – korrigering förslagen för svagheter i kontrollerna på plats och bristande spårbarhet

0,379

0,379

Övriga korrigeringar – återbetalning p.g.a. rättelse av tabellen i bilaga III för budgetåret 2006 (återkrav till följd av oriktigheter)

Återbetalning 1,785

Återbetalning 1,785

Finland

 

Övriga korrigeringar – korrigering föreslagen för fel som upptäckts vid avslutandet av räkenskaperna för 2009

0,067

0,067

Frankrike

 

Djurbidrag – korrigering föreslagen för brister i företagens register och för icke-överensstämmelse vad gäller den elektroniska databasen

4,474

4,465

Landsbygdsutveckling – korrigering föreslagen för icke uttömmande administrativ kontroll av fakturor för förmånliga krediter och sena revisioner i banker

6,453

6,453

Landsbygdsutveckling – korrigering föreslagen för brister som rör kontroller på plats när det gäller naturbetingade nackdelar och miljöåtgärder inom jordbruket

28,956

28,956

Sena betalningar – korrigering föreslagen för sena betalningar

1,372

0,000

Övriga korrigeringar – korrigering föreslagen för icke-stödberättigande utgifter som identifierats vid avslutandet av räkenskaperna för 2008

0,108

0,108

Storbritannien

Arealstöd – korrigering föreslagen för England för svagheter som rör LPIS-GIS, behandling av ansökningar, administrativa dubbelkontroller och kontroller på plats

111,678

99,430

Arealstöd – korrigering föreslagen för Nordirland för svagheter som rör LPIS-GIS, kontroller på plats, utbetalningar och sanktioner

17,687

15,733

Tvärvillkor – korrigering föreslagen för svaga sanktionssystem och otillräckliga kontroller av minimikrav för gödningsmedel, användning av växtskyddsprodukter och ett föreskrivet verksamhetskrav

2,476

2,476

Landsbygdsutveckling – korrigering föreslagen för brister som rör miljöåtgärder inom jordbruket

4,353

4,331

Övriga korrigeringar – korrigering föreslagen för brister i indrivningen av skulder

1,829

1,829

Grekland

 

Interventionslagring – korrigering föreslagen för alltför stora kostnader för offentlig lagring

0,428

0,428

Djurbidrag – korrigering föreslagen för svagheter som rör tidpunkten för kontroller, fastställande av kriterier för stödberättigande, riskanalys och kontroller på plats samt bristande kvalitet i övervakningen av delegerade kontroller

3,686

3,686

Övriga korrigeringar – korrigering föreslagen för sena betalningar och överskridande av tak

5,209

4,822

Ungern

 

Tvärvillkor – korrigering föreslagen för åtta icke definierade krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden

9,362

9,291

Irland

 

Landsbygdsutveckling – korrigering föreslagen för svagheter i ordningen för förtidspensionering och ordningen för unga jordbrukare

0,397

0,397

Sena betalningar – korrigering föreslagen för sena betalningar

0,013

0,000

Övriga korrigeringar – korrigering förslagen för kända fel som konstaterats vid räkenskapsavslutningen för 2010

0,198

0,198

Övriga korrigeringar – korrigering föreslagen för utebliven rapportering av ränta på skulder

0,030

0,030

Italien

 

Frukt och grönsaker – korrigering föreslagen för ett mycket bristfälligt kontrollsystem och bedrägerier i sektorn för bearbetning av citrusfrukt

17,914

17,914

Tvärvillkor – korrigering föreslagen för flera dåligt kontrollerade föreskrivna verksamhetskrav, tre icke definierade krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden samt felaktig tillämpning av sanktioner

48,302

48,095

Landsbygdsutveckling – korrigering föreslagen för uteblivna tvärkontroller med djurdatabasen och försenade kontroller på plats

1,246

1,246

Övriga korrigeringar – korrigering föreslagen för sena betalningar

2,294

0,000

Övriga korrigeringar – korrigering föreslagen för brister i ackrediteringskriterierna

6,354

6,354

Litauen

Tvärvillkor – korrigering föreslagen för uteblivna krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden liksom för dålig kontroll av sådana krav samt brister vid tillämpningen av sanktioner

1,462

1,461

Landsbygdsutveckling – korrigering föreslagen för ett svagt system för kontroll av stödmottagare

3,033

3,033

Malta

Tvärvillkor – korrigering föreslagen för svaga sanktionssystem

0,069

0,069

Nederländerna

Övriga korrigeringar – korrigering förslagen för kända fel som konstaterats vid räkenskapsavslutningen för 2010

0,689

0,689

Polen

Frukt och grönsaker – korrigering föreslagen för sena betalningar och för svagheter som rör fysiska och administrativa kontroller samt bokföringskontroller

0,661

0,659

Landsbygdsutveckling – korrigering föreslagen för svagheter i förvaltningen av ordningen för förtidspensionering

34,452

34,452

Rumänien

Landsbygdsutveckling – korrigering föreslagen för svagheter som rör kontroller av stödmottagares stödberättigande och utgifter samt för brister i tillämpningen av sanktioner när det gäller åtgärden för modernisering av jordbruksföretag

12,501

12,501

Landsbygdsutveckling – korrigering föreslagen för ofullständiga kontroller av skiften och loggböcker

5,199

2,960

Sena betalningar – korrigering föreslagen för sena betalningar

0,083

0,000

Sverige

Övriga korrigeringar – korrigering föreslagen för överskridande av tak

0,003

0,000

Slovenien

Djurbidrag – korrigering föreslagen för att minimiantalet kontroller på plats inte uppnåtts när det gäller får och för uteblivna sanktioner vid sen märkning av nötkreatur

0,098

0,098

Arealstöd – korrigering föreslagen för brister vid beräkningen av stödrättigheter

0,188

0,188

Slovakien

Tvärvillkor – korrigering föreslagen för icke definierade krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden samt för svagheter som rör kontroller på plats

1,558

1,558

Sena betalningar – korrigering föreslagen för sena betalningar

0,346

0,000

TOTALT

414,327

393,050

Bilaga II : Avslutande av räkenskaperna för EGFJ och EJFLU

Beslut 40: Korrigeringar per sektor (i miljoner euro)

Sektor

Korrigeringsbelopp

Korrigeringens ekonomiska effekt4

 

 

 

Exportbidrag

40,596

40,596

 

Frukt och grönsaker

18,575

18,573

 

Interventionslagring och andra marknadsåtgärder

0,428

0,428

 

Djurbidrag

8,259

8,249

Arealstöd

145,583

131,380

Tvärvillkor

78,750

78,470

Landsbygdsutveckling

105,307

103,023

Försenade betalningar

1,814

0,000

 

Andra korrigeringar

15,015

12,331

 

 

 

TOTALT

414,327

393,050

1 :

Den ekonomiska effekten blir mindre eftersom belopp redan återkrävts från eller betalats tillbaka av medlemslandet.

2 :

Den ekonomiska effekten blir mindre eftersom belopp redan återkrävts från eller betalats tillbaka av medlemslandet.

3 :

Den ekonomiska nettoeffekten av korrigeringen avgörs av tidigare överlappande korrigeringar och belopp som EU-kommissionen redan har återkrävt.

4 :

Den ekonomiska effekten av korrigeringen avgörs av tidigare överlappande korrigeringar och belopp som kommissionen redan har återkrävt.


Side Bar