Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

sporočilo za medije

Bruselj, 26. februarja 2013

Komisija od držav članic zahteva vračilo sredstev za SKP v višini 414 milijonov evrov

Evropska komisija je danes v okviru tako imenovanega postopka potrditve obračunov zahtevala vračilo 414 milijonov evrov sredstev za kmetijsko politiko EU, ki so jih države članice porabile neupravičeno. Države članice so odgovorne za izplačevanje sredstev in preverjanje izdatkov v okviru skupne kmetijske politike (SKP), Komisija pa mora zagotoviti, da države članice sredstva pravilno porabijo. Ta sredstva bodo vrnjena v proračun EU zaradi nespoštovanja pravil EU ali neustreznih postopkov nadzora nad izdatki za kmetijstvo. Nekateri od teh zneskov so bili od držav članic že izterjani, zato bo uradno neto finančni učinek današnjega sklepa znašal približno 393 milijonov evrov.

Glavni finančni popravki

V skladu z današnjim sklepom se povračilo sredstev zahteva od 22 držav članic: Belgije, Bolgarije, Češke, Danske, Nemčije, Irske, Grčije, Španije, Francije, Italije, Cipra, Litve, Madžarske, Malte, Nizozemske, Poljske, Romunije, Slovenije, Slovaške, Finske, Švedske in Združenega kraljestva. Najpomembnejši posamezni popravki so:

  • Združeno kraljestvo – Anglija mora vrniti 111,7 milijona evrov (neto finančni učinek1: 99,4 milijona evrov) zaradi pomanjkljivosti v identifikacijskem sistemu za zemljišča in geografskem informacijskem sistemu (LPIS-GIS), obravnavi vlog, upravnih navzkrižnih pregledih in kontrolah na kraju samem glede pomoči na površino;

  • Italija mora vrniti 48,3 milijona evrov (neto finančni učinek1: 48,1 milijona evrov) zaradi kršitve navzkrižne skladnosti: slab nadzor nad več predpisanimi zahtevami ravnanja, trije neopredeljeni dobri kmetijski in okoljski pogoji ter nepravilno izvajanje sankcij;

  • Španija mora vrniti 40,6 milijona evrov zaradi pomanjkljivosti pri upravljanju in nadzoru izvoznih nadomestil: pomanjkljivi predhodni pregledi govedine, pomanjkljivo izvajanje fizičnih pregledov, neustrezni pregledi proizvodnje in skladiščenja sladkorja, napoved fizičnih pregledov izvoznikom;

  • Poljska mora vrniti 34,4 milijona evrov zaradi pomanjkljivosti pri upravljanju sheme za predčasno upokojevanje v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP);

  • Francija mora vrniti 29 milijonov evrov zaradi pomanjkljivosti kontrol na kraju samem glede naravnih ovir in kmetijsko-okoljskih ukrepov v okviru EKSRP;

  • Italija mora vrniti 17,9 milijona evrov zaradi močno pomanjkljivega nadzornega sistema in goljufije v sektorju predelave agrumov;

  • Združeno kraljestvo – Severna Irska mora vrniti 17,7 milijona evrov (neto finančni učinek2: 15,7 milijona evrov) zaradi pomanjkljivosti sistemov LPIS-GIS, kontrol na kraju samem, plačil in sankcij v zvezi s pomočjo na površino;

  • Španija mora vrniti 16 milijonov evrov zaradi pomanjkljivosti pri dodeljevanju pravic upravičencem do pomoči na površino;

  • Romunija mora vrniti 12,5 milijona evrov zaradi pomanjkljivega nadzora upravičenosti in izdatkov upravičencev ter zaradi pomanjkljivosti pri izvajanju sankcij v zvezi z ukrepom posodabljanja kmetijskih gospodarstev v okviru EKSRP.

Ozadje

Države članice so odgovorne za upravljanje večine izplačil v okviru SKP, ki se opravijo pretežno prek njihovih plačilnih agencij. Pristojne so tudi za nadzor, ki na primer vključuje preverjanje zahtevkov kmetov za neposredna plačila. Komisija vsako leto izvede več kot 100 inšpekcij, s katerimi preverja, ali sta nadzor in odziv držav članic na pomanjkljivosti zadostna. Ima tudi pravico, da naknadno zahteva vračilo sredstev EU, če se med inšpekcijami izkaže, da upravljanje in nadzor držav članic nista dovolj učinkovita, da bi bila zagotovljena njihova ustrezna poraba.

Podrobnejše podatke o tem, kako deluje sistem potrjevanja letnih obračunov, je mogoče dobiti v dokumentu MEMO/12/109 in na informativnem listu „Pametno upravljanje kmetijskega proračuna“, ki je na voljo na: http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf.

Podrobnosti o posameznih popravkih po državah članicah in sektorjih so na voljo v priloženih razpredelnicah (prilogi I in II).

Kontakti:

Fanny Dabertrand (+32 22990625)

Roger Waite (+32 22961404)

PRILOGA I: Potrditev skladnosti obračunov EKJS in EKSRP

Sklep 40: Popravki po državah članicah (v milijonih EUR)

Sektor in razlog za popravek

Višina popravka

Znesek neto finančnega učinka popravka3

Belgija

 

navzkrižna skladnost – popravek predlagan zaradi neizpolnjevanja dobrih kmetijskih in okoljskih pogojev ter delnih kontrol na kraju samem

2,477

2,477

Bolgarija

 

razvoj podeželja – popravek predlagan zaradi pomanjkljivosti v časovni razporeditvi kontrol na kraju samem in izbiri vzorca

0,023

0,023

Ciper

 

razvoj podeželja – popravek predlagan zaradi zamujenih upravnih pregledov in neustrezne časovne razporeditve kontrol na kraju samem

0,100

0,100

drugi popravki – popravek predlagan zaradi prekoračitve zgornjih mej

0,001

0,000

Češka

 

navzkrižna skladnost – popravek predlagan zaradi neopredeljenih dobrih kmetijskih in okoljskih pogojev ter pomanjkljivega vrednotenja neskladnosti

6,558

6,558

razvoj podeželja – popravek predlagan zaradi neobstoječih kontrol na kraju samem glede gostote živali

4,477

4,455

Nemčija

 

razvoj podeželja – popravek predlagan zaradi pomanjkljivosti pri izbiri med upravičenimi vlogami ter v plačila vključenega davka na dodano vrednost, ki ni upravičen

3,739

3,739

Danska

 

drugi popravki – popravek predlagan zaradi pomanjkljive izterjave dolgov

0,019

0,019

Španija

 

izvozna nadomestila – popravek predlagan zaradi pomanjkljivih predhodnih pregledov govedine, pomanjkljivega izvajanja fizičnih pregledov, neustreznih pregledov proizvodnje in skladiščenja sladkorja, napovedi fizičnih pregledov izvoznikom

40,596

40,596

pomoč na površino – popravek predlagan zaradi pomanjkljivosti pri dodeljevanju pravic

16,030

16,030

navzkrižna skladnost – popravek predlagan zaradi enega manjkajočega dobrega kmetijskega in okoljskega pogoja ter zaradi ne dovolj učinkovitih kontrol in izvajanja znižanj

6,486

6,485

razvoj podeželja – popravek predlagan zaradi pomanjkljivih kontrol na kraju samem in pomanjkanju sledljivosti

0,379

0,379

drugi popravki – vračilo zaradi popravka tabele iz Priloge III za proračunsko leto 2006 (izterjava zaradi nepravilnosti)

vračilo 1,785

vračilo 1,785

Finska

 

drugi popravki – popravek predlagan zaradi napak, odkritih med finančnim potrjevanjem obračunov za leto 2009

0,067

0,067

Francija

 

premije za živali – popravek predlagan zaradi pomanjkljivosti v registru gospodarstev in neskladnosti računalniške podatkovne baze

4,474

4,465

razvoj podeželja – popravek predlagan zaradi nepopolnega upravnega nadzora nad računi za preferenčna posojila in zamujenih revizij v bankah

6,453

6,453

razvoj podeželja – popravek predlagan zaradi pomanjkljivih kontrol na kraju samem za naravne ovire in kmetijsko-okoljske ukrepe

28,956

28,956

zamujena plačila – popravek predlagan zaradi zamujenih plačil

1,372

0,000

drugi popravki – popravek predlagan zaradi neupravičenih izdatkov, odkritih med finančnim potrjevanjem obračunov za leto 2008

0,108

0,108

Združeno kraljestvo

pomoč na površino – popravek predlagan za Anglijo zaradi pomanjkljivosti LPIS-GIS, pri obravnavi vlog, upravnih navzkrižnih pregledih in kontrolah na kraju samem

111,678

99,430

pomoč na površino – popravek predlagan za Severno Irsko za pomanjkljivosti sistemov LPIS-GIS, kontrol na kraju samem, plačil in sankcij

17,687

15,733

navzkrižna skladnost – popravek predlagan zaradi prizanesljivega sistema sankcij ter zaradi neustrezno nadzorovanih minimalnih zahtev za gnojila, rabe sredstev za zaščito rastlin in ene predpisane zahteve ravnanja

2,476

2,476

razvoj podeželja – popravek predlagan zaradi pomanjkljivosti kmetijsko-okoljskih ukrepov

4,353

4,331

drugi popravki – popravek predlagan zaradi pomanjkljive izterjave dolgov

1,829

1,829

Grčija

 

intervencijsko skladiščenje – popravek predlagan zaradi previsokih stroškov javnega skladiščenja

0,428

0,428

premije za živali – popravek predlagan zaradi pomanjkljive časovne razporeditve kontrol, določitve meril upravičenosti, analize tveganja in kontrol na kraju samem, pomanjkanja kakovostnega nadzora nad prenesenimi kontrolami

3,686

3,686

drugi popravki – popravek predlagan zaradi zamujenih plačil in prekoračitve zgornjih mej

5,209

4,822

Madžarska

 

navzkrižna skladnost – popravek predlagan zaradi 8 neopredeljenih dobrih kmetijskih in okoljskih pogojev

9,362

9,291

Irska

 

razvoj podeželja – popravek predlagan zaradi pomanjkljivosti sheme za predčasno upokojevanje in sheme za mlade kmete

0,397

0,397

zamujena plačila – popravek predlagan zaradi zamujenih plačil

0,013

0,000

drugi popravki – popravek predlagan zaradi „znanih napak“, odkritih med finančnim potrjevanjem obračunov za leto 2010

0,198

0,198

drugi popravki – popravek predlagan zaradi nesporočanja podatkov o obrestih na dolgove

0,030

0,030

Italija

 

sadje in zelenjava – popravek predlagan zaradi močno pomanjkljivega nadzornega sistema in goljufije v sektorju predelave agrumov

17,914

17,914

navzkrižna skladnost – popravek predlagan zaradi več slabo nadzorovanih predpisanih zahtev ravnanja, treh neopredeljenih dobrih kmetijskih in okoljskih pogojev ter nepravilnega izvajanja sankcij

48,302

48,095

razvoj podeželja – popravek predlagan zaradi pomanjkanja navzkrižnih pregledov s podatkovno zbirko o živalih in zamud pri kontrolah na kraju samem

1,246

1,246

drugi popravki – popravek predlagan zaradi zamujenih plačil

2,294

0,000

drugi popravki – popravek predlagan zaradi pomanjkljivosti akreditacijskih meril

6,354

6,354

Litva

navzkrižna skladnost – popravek predlagan zaradi manjkajočih dobrih kmetijskih in okoljskih pogojev, slabo nadzorovanih dobrih kmetijskih in okoljskih pogojev ter pomanjkljivega izvajanja sankcij

1,462

1,461

razvoj podeželja – popravek predlagan zaradi slabega sistema za nadzor nad upravičenostjo upravičencev

3,033

3,033

Malta

navzkrižna skladnost – popravek predlagan zaradi prizanesljivega sistema sankcij

0,069

0,069

Nizozemska

drugi popravki – popravek predlagan zaradi „znanih napak“, odkritih med finančnim potrjevanjem obračunov za leto 2010

0,689

0,689

Poljska

sadje in zelenjava – popravek predlagan zaradi zamujenih plačil ter pomanjkljivih fizičnih, upravnih in računovodskih pregledov

0,661

0,659

razvoj podeželja – popravek predlagan zaradi pomanjkljivosti sheme za predčasno upokojevanje

34,452

34,452

Romunija

razvoj podeželja – popravek predlagan zaradi pomanjkljivih pregledov upravičenosti upravičenca in izdatkov ter pomanjkljivega izvajanja sankcij v okviru ukrepa posodabljanja kmetijskih gospodarstev

12,501

12,501

razvoj podeželja – popravek predlagan zaradi nepopolnih pregledov zemljišč in dnevnikov

5,199

2,960

zamujena plačila – popravek predlagan zaradi zamujenih plačil

0,083

0,000

Švedska

drugi popravki – popravek predlagan zaradi prekoračitve zgornje meje

0,003

0,000

Slovenija

premije za živali – popravek predlagan zaradi nedoseganja najmanjše stopnje kontrol na kraju samem za ovce in zaradi neizvajanja sankcij v primeru prepoznega označevanja goveda

0,098

0,098

pomoč na površino – popravek predlagan zaradi pomanjkljivosti pri izračunavanju pravic

0,188

0,188

Slovaška

navzkrižna skladnost – popravek predlagan zaradi neopredeljenih dobrih kmetijskih in okoljskih pogojev ter pomanjkljivih kontrol na kraju samem

1,558

1,558

zamujena plačila – popravek predlagan zaradi zamujenih plačil

0,346

0,000

SKUPAJ

414,327

393,050

Priloga II: Potrditev obračunov EKJS in EKSRP

Sklep 40: Popravki po sektorjih (v milijonih EUR)

Sektor

Višina popravka

Znesek finančnega učinka popravka4

 

 

 

Izvozna nadomestila

40,596

40,596

 

Sadje in zelenjava

18,575

18,573

 

Intervencijsko skladiščenje in drugi tržni ukrepi

0,428

0,428

 

Premije za živali

8,259

8,249

Pomoč na površino

145,583

131,380

Navzkrižna skladnost

78,750

78,470

Razvoj podeželja

105,307

103,023

Zamujena plačila

1,814

0,000

 

Drugi popravki

15,015

12,331

 

 

 

SKUPAJ

414,327

393,050

1 :

Zaradi že izterjanih zneskov ali zneskov, ki jih je država članica že vrnila, je finančni učinek manjši.

2 :

Zaradi že izterjanih zneskov ali zneskov, ki jih je država članica že vrnila, je finančni učinek manjši.

3 :

Neto finančni učinek popravka upošteva prekrivanje prejšnjih popravkov in zneske, ki jih je Evropska komisija že izterjala.

4 :

Finančni učinek popravka upošteva prekrivanje prejšnjih popravkov in zneske, ki jih je Evropska komisija že izterjala.


Side Bar