Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel, 26. februára 2013

Komisia bude od členských štátov vymáhať výdavky na SPP vo výške 414 miliónov EUR

Európska komisia dnes na základe schválenia účtov vymáha spolu 414 miliónov EUR, ktoré členské štáty neoprávnene minuli z fondov poľnohospodárskej politiky. Kým členské štáty sú zodpovedné za platby a kontrolu výdavkov v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), Komisia je povinná zabezpečovať, aby členské štáty tieto prostriedky správne využili. Tieto prostriedky sa vrátia do rozpočtu EÚ z dôvodu nedodržania pravidiel EÚ alebo neprimeraných postupov kontroly poľnohospodárskych výdavkov. Keďže určité sumy sa už od členských štátov vrátili, čistý finančný vplyv dnešného rozhodnutia je formálne asi 393 miliónov EUR.

Hlavné finančné opravy

Na základe tohto posledného rozhodnutia sa vrátenie finančných prostriedkov týka týchto 22 členských štátov: Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Nemecko, Írsko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Cyprus, Litva, Maďarsko, Malta, Holandsko, Poľsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Fínsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo. K najpodstatnejším konkrétnym opravám patrí:

  • suma 111,7 milióna EUR (čistý finančný vplyv1: 99.4 milióna EUR), ktorú musí Spojené kráľovstvo Anglicko uhradiť za nevyhovujúci systém identifikácie pozemkových parciel a geografický informačný systém (LPIS-GIS), za nevyhovujúce spracúvanie žiadostí, administratívne krížové kontroly, a za nevyhovujúci postup kontrol na mieste, pokiaľ ide o pomoc na plochu;

  • suma 48,3 milióna EUR (čistý finančný vplyv1: 48,1 milióna EUR), ktorú musí Taliansko uhradiť za porušovanie týchto pravidiel krížového plnenia: nedostatočná kontrola niekoľkých povinných požiadaviek na hospodárenie (SMR), troch bližšie neurčených požiadaviek týkajúcich sa dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu (GAEC) a nesprávne uplatňovanie sankcií;

  • suma 40,6 milióna EUR, ktorú musí Španielsko uhradiť za nedostatky pri riadení a kontrole vývozných náhrad: nevyhovujúce ex ante kontroly hovädzieho mäsa, slabý výkon fyzických kontrol, nedostatočná kontrola výroby a skladovania cukru, oznámenie fyzických kontrol vývozcom vopred;

  • suma 34,4 milióna EUR, ktorú musí Poľsko uhradiť za nevyhovujúce riadenie systému predčasného odchodu do dôchodku v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV);

  • suma 29 miliónov EUR, ktorú musí Francúzsko uhradiť za nedostatky v kontrolách na mieste, pokiaľ ide o znevýhodnené prírodné podmienky a agroenvironmentálne opatrenia podľa EPFRV;

  • suma 17,9 miliónov EUR, ktorú musí Taliansko uhradiť za vážne nedostatky v kontrolnom systéme a podvod v odvetví spracovania citrusových plodov;

  • suma 17,7 milióna EUR (čistý finančný vplyv2: suma 15,7 milióna EUR), ktorú musí Spojené kráľovstvo – Severné Írsko uhradiť za nevyhovujúci výkon spojený so systémami LPIS-GIS, a nedostatky pri kontrolách na mieste, platbách a uplatňovaní sankcií týkajúcich sa pomoci na plochu;

  • suma 16 miliónov EUR, ktorú musí Španielsko uhradiť za nedostatky pri prideľovaní nárokov príjemcom v rámci pomoci na plochu;

  • suma 12,5 milióna EUR, ktorú musí Rumunsko uhradiť za nevyhovujúce kontroly oprávnenosti a výdavkov príjemcov, ako aj za nedostatky pri uplatňovaní sankcií v rámci opatrenia „modernizácia poľnohospodárskych podnikov“ podľa EPFRV.

Súvislosti

Za riadenie väčšiny platieb v rámci SPP zodpovedajú členské štáty, a to najmä prostredníctvom svojich platobných agentúr. Tieto majú na starosti aj kontroly, napr. overujú žiadosti poľnohospodárov o priame platby Komisia uskutočňuje každoročne vyše 100 auditov, pričom overuje, či členské štáty v dostatočnej miere vykonávajú kontroly a reagujú na nedostatky. Komisia má právomoc vymáhať finančné prostriedky aj spätne, ak sa na základe auditov preukáže, že svojim riadením alebo kontrolou členský štát nezabezpečuje dostatočne riadne použitie finančných prostriedkov EÚ.

Viac podrobností o tom, ako funguje systém každoročného schvaľovania účtov sa nachádza v MEMO/12/109 a v základných informáciách: „Obozretné spravovanie poľnohospodárskeho rozpočtu”, ktoré možno nájsť on-line: http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf.

Podrobné informácie k jednotlivým opravám podľa členského štátu a odvetvia sa uvádzajú v pripojených tabuľkách (prílohy I a II).

Kontaktné osoby:

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Príloha I: Overenie súladu účtov EPZF a EPFRV

Rozhodnutie č. 40: Opravy podľa členského štátu (v miliónoch EUR)

Odvetvie a dôvod opravy

Výška opravy

Výška čistého finančného vplyvu opravy3

Belgicko

 

Krížové plnenie – oprava navrhnutá v dôsledku nevykonávania GAEC a čiastočných kontrol na mieste.

2,477

2,477

Bulharsko

 

Rozvoj vidieka – oprava navrhnutá v dôsledku nedostatkov v načasovaní kontrol na mieste a vo výbere vzoriek.

0,023

0,023

Cyprus

 

Rozvoj vidieka – oprava navrhnutá v dôsledku neskorých administratívnych kontrol a nevhodného načasovania kontrol na mieste.

0,100

0,100

Iné opravy - oprava navrhnutá v dôsledku prekročenia stropov.

0,001

0,000

Česká republika

 

Krížové plnenie – oprava navrhnutá v dôsledku bližšie neurčených požiadaviek GAEC a nevyhovujúceho vykonávania evaluácie nesúladu.

6,558

6,558

Rozvoj vidieka – oprava navrhnutá v dôsledku neuskutočnených kontrol na mieste, pokiaľ ide o hustotu stavov hospodárskych zvierat.

4,477

4,455

Nemecko

 

Rozvoj vidieka – oprava navrhnutá v dôsledku nevyhovujúceho výberu z oprávnených žiadostí a neoprávneného zahrnutia DPH do platieb.

3,739

3,739

Dánsko

 

Iné opravy - oprava navrhnutá v dôsledku nedostatkov vo vymáhaní dlhov.

0,019

0,019

Španielsko

 

Vývozné náhrady - oprava navrhnutá v dôsledku nedostatočných ex ante kontrol hovädzieho mäsa, nevyhovujúceho výkonu fyzických kontrol, nedostatočných kontrol výroby a skladovania cukru, oznámenia fyzických kontrol vývozcom vopred.

40,596

40,596

Pomoc na plochu - oprava navrhnutá v dôsledku nedostatkov v prideľovaní nárokov.

16,030

16,030

Krížové plnenie – oprava navrhnutá v dôsledku jednej chýbajúcej požiadavky GAEC, nevyhovujúcej účinnosti kontrol a nevyhovujúceho uplatňovania znížení.

6,486

6,485

Rozvoj vidieka – oprava navrhnutá v dôsledku nevyhovujúcich kontrol na mieste a neexistujúcej vysledovateľnosti.

0,379

0,379

Iné opravy – náhrada v dôsledku opravy tabuľky v prílohe III týkajúcej sa finančného roku 2006 (vymáhanie nezrovnalostí).

náhrada 1,785

náhrada 1,785

Fínsko

 

Iné opravy – oprava navrhnutá v dôsledku chýb zistených počas výkonu schvaľovania účtov za rok 2009.

0,067

0,067

Francúzsko

 

Prémie na dobytok – oprava navrhnutá v dôsledku nedostatkov v evidencii poľnohospodárskych podnikov a nesúlad s počítačovou databázou.

4,474

4,465

Rozvoj vidieka – oprava navrhnutá v dôsledku neúplnej administratívnej kontroly faktúr k preferenčným úverom a oneskorených auditov v bankách.

6,453

6,453

Rozvoj vidieka – oprava navrhnutá v dôsledku nedostatkov v kontrolách na mieste, pokiaľ ide o znevýhodnené prírodné podmienky a agroenvironmentálne opatrenia.

28,956

28,956

Oneskorené platby - oprava navrhnutá v dôsledku oneskorených platieb.

1,372

0,000

Iné opravy – oprava navrhnutá v dôsledku neoprávnených výdavkov zistených počas výkonu schvaľovania účtov za rok 2008.

0,108

0,108

Spojené kráľovstvo

Pomoc na plochu – oprava navrhnutá pre Anglicko v dôsledku nevyhovujúcich systémov LPIS-GIS, nevyhovujúceho spracúvania žiadostí, nevyhovujúcich administratívnych krížových kontrol a kontrol na mieste.

111,678

99,430

Pomoc na plochu – oprava navrhnutá pre Severné Írsko v dôsledku nevyhovujúcich systémov LPIS-GIS, kontrol na mieste, platieb a sankcií.

17,687

15,733

Krížové plnenie – oprava navrhnutá v dôsledku zhovievavého sankčného systému a nevhodnej kontroly minimálnych požiadaviek na používanie hnojív a prípravkov na ochranu rastlín, ako aj jednej SMR.

2,476

2,476

Rozvoj vidieka - oprava navrhnutá v dôsledku nedostatkov v agroenvironmentálnych opatreniach.

4,353

4,331

Iné opravy - oprava navrhnutá v dôsledku nedostatkov vo vymáhaní dlhov.

1,829

1,829

Grécko

 

Intervenčné skladovanie - oprava navrhnutá v dôsledku neprimerane vysokých nákladov na verejné skladovanie.

0,428

0,428

Prémie na dobytok – oprava navrhnutá v dôsledku nevyhovujúceho načasovania kontrol, určenia kritérií oprávnenosti, nevyhovujúcej analýzy rizika, nevyhovujúcich kontrol na mieste a neexistujúceho dohľadu nad kvalitou delegovaných kontrol.

3,686

3,686

Iné opravy - oprava navrhnutá v dôsledku oneskorených platieb a prekročenia stropov.

5,209

4,822

Maďarsko

 

Krížové plnenie – oprava navrhnutá v dôsledku 8 bližšie neurčených požiadaviek GAEC.

9,362

9,291

Írsko

 

Rozvoj vidieka – oprava navrhnutá v dôsledku nevyhovujúceho systému predčasného odchodu do dôchodku a nevyhovujúcej schémy podpory mladých poľnohospodárov.

0,397

0,397

Oneskorené platby - oprava navrhnutá v dôsledku oneskorených platieb.

0,013

0,000

Iné opravy – oprava navrhnutá v dôsledku „známych chýb“ zistených počas schvaľovania účtov za rok 2010.

0,198

0,198

Iné opravy - oprava navrhnutá v dôsledku nenahlásenia úrokov z dlžných súm.

0,030

0,030

Taliansko

 

Ovocie a zelenina - oprava navrhnutá v dôsledku vážnych nedostatkov v kontrolnom systéme a podvodu v odvetví spracovania citrusových plodov.

17,914

17,914

Krížové plnenie – oprava navrhnutá v dôsledku niekoľkých nedostatočne skontrolovaných SMR, 3 bližšie neurčených požiadaviek týkajúcich sa GAEC a nesprávneho uplatnenia sankcií.

48,302

48,095

Rozvoj vidieka – oprava navrhnutá v dôsledku nevykonaných krížových kontrol s databázou zvierat a neskorých kontrol na mieste.

1,246

1,246

Iné opravy - oprava navrhnutá v dôsledku oneskorených platieb.

2,294

0,000

Iné opravy - oprava navrhnutá v dôsledku nedostatkov v akreditačných kritériách.

6,354

6,354

Litva

Krížové plnenie – oprava navrhnutá v dôsledku neexistujúcich a zle kontrolovaných požiadaviek týkajúcich sa GAEC, ako aj nedostatkov v uplatňovaní sankcií.

1,462

1,461

Rozvoj vidieka - oprava navrhnutá v dôsledku nevyhovujúceho systému kontroly oprávnenosti príjemcov.

3,033

3,033

Malta

Krížové plnenie – oprava navrhnutá v dôsledku zhovievavého sankčného systému.

0,069

0,069

Holandsko

Iné opravy – oprava navrhnutá v dôsledku „známych chýb“ zistených počas schvaľovania účtov za rok 2010.

0,689

0,689

Poľsko

Ovocie a zelenina – oprava navrhnutá v dôsledku oneskorených platieb a nevyhovujúcich fyzických, administratívnych a účtovných kontrol.

0,661

0,659

Rozvoj vidieka - oprava navrhnutá v dôsledku nevyhovujúceho riadenia systému predčasného odchodu do dôchodku.

34,452

34,452

Rumunsko

Rozvoj vidieka - oprava navrhnutá v dôsledku nevyhovujúcich kontrol oprávnenosti a výdavkov príjemcov, ako aj nedostatkov pri uplatňovaní sankcií v rámci opatrenia „modernizácia poľnohospodárskych podnikov“.

12,501

12,501

Rozvoj vidieka – oprava navrhnutá v dôsledku neúplných kontrol parciel a denníkov.

5,199

2,960

Oneskorené platby - oprava navrhnutá v dôsledku oneskorených platieb.

0,083

0,000

Švédsko

Iné opravy - oprava navrhnutá v dôsledku prekročenia stropov.

0,003

0,000

Slovinsko

Prémie na dobytok – oprava navrhnutá v dôsledku nedosiahnutia minimálnej miery kontrol na mieste, pokiaľ ide o ovce, a neuplatňovania sankcií v prípade neskorého označenia dobytka štítkami.

0,098

0,098

Pomoc na plochu - oprava navrhnutá v dôsledku nedostatkov vo výpočte nárokov.

0,188

0,188

Slovensko

Krížové plnenie – oprava navrhnutá v dôsledku bližšie neurčených požiadaviek týkajúcich sa GAEC a nevyhovujúcich kontrol na mieste.

1,558

1,558

Oneskorené platby - oprava navrhnutá v dôsledku oneskorených platieb.

0,346

0,000

SPOLU

414,327

393,050

Príloha II: Schválenie účtov EPZF a EPFRV

Rozhodnutie č. 40: Opravy podľa odvetvia (v miliónoch EUR)

Odvetvie

Výška opravy

Výška finančného vplyvu opravy4

 

 

 

Vývozné náhrady

40,596

40,596

 

Ovocie a zelenina

18,575

18,573

 

Intervenčné skladovanie a iné trhové opatrenia

0,428

0,428

 

Prémie na dobytok

8,259

8,249

Pomoc na plochu

145,583

131,380

Krížové plnenie

78,750

78,470

Rozvoj vidieka

105,307

103,023

Oneskorené platby

1,814

0,000

 

Iné opravy

15,015

12,331

 

 

 

SPOLU

414,327

393,050

1 :

Finančný vplyv je v dôsledku súm, ktoré sa od členského štátu už vymohli, alebo ich členský štát už vrátil, menší.

2 :

Finančný vplyv je v dôsledku súm, ktoré sa od členského štátu už vymohli, alebo ich členský štát už vrátil, menší.

3 :

Pri čistom finančnom vplyve opravy sa zohľadňujú predchádzajúce prekrývajúce sa opravy a sumy, ktoré už Európska komisia vymohla.

4 :

Pri finančnom vplyve opravy sa zohľadňujú predchádzajúce prekrývajúce sa opravy a sumy, ktoré už Európska komisia vymohla.


Side Bar