Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 26 lutego 2013 r.

Komisja występuje do państw członkowskich o zwrot 414 mln euro z wydatków na WPR

Komisja Europejska, w ramach tzw. procedury rozliczenia rachunków, wystąpi dziś do państw członkowskich o zwrot nienależnie wypłaconych kwot z funduszy unijnej polityki rolnej, opiewających na łączną kwotę 414 mln euro. Państwa członkowskie są odpowiedzialne za wypłacanie kwot pomocy i kontrolę wydatków w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR), natomiast Komisja ma obowiązek czuwać nad prawidłowym wykorzystaniem środków przez państwa członkowskie. Pieniądze te powrócą do budżetu UE z powodu nieprzestrzegania przepisów UE lub zastosowania nieodpowiednich procedur kontroli w zakresie wydatków na rolnictwo. Ponieważ niektóre z tych kwot zostały już odzyskane od państw członkowskich, formalnie rzecz biorąc skutki finansowe netto dzisiejszej decyzji wyniosą około 393 mln euro.

Główne korekty finansowe

Na mocy ostatniej decyzji odzyskane zostaną środki finansowe od 22 państw członkowskich: Belgii, Bułgarii, Republiki Czeskiej, Danii, Niemiec, Irlandii, Grecji, Hiszpanii, Francji, Włoch, Cypru, Litwy, Węgier, Malty, Niderlandów, Polski, Rumunii, Słowenii, Słowacji, Finlandii, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa. Najistotniejsze korekty indywidualne dotyczą:

  • kwoty 111,7 mln euro (skutki finansowe netto1: 99,4 mln euro), którą obciążone zostało Zjednoczonego Królestwo – Anglia za uchybienia w systemie identyfikacji działek rolnych i systemie informacji geograficznej (LPIS-GIS), rozpatrywaniu wniosków, administracyjnych kontrolach krzyżowych oraz kontrolach na miejscu w odniesieniu do pomocy obszarowej.

  • kwoty 48,3 mln euro (skutki finansowe netto1: 48,1 mln euro), którą obciążone zostały Włochy za naruszenia zasady wzajemnej zgodności: niedostateczną kontrolę kilku wymogów podstawowych w zakresie zarządzania, trzy nieokreślone zasady dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska oraz niewłaściwe stosowanie sankcji;

  • kwoty 40,6 mln euro, którą obciążona została Hiszpania za niedociągnięcia w zarządzaniu i kontroli refundacji wywozowych: niewłaściwe kontrole ex ante w zakresie wołowiny, uchybienia w prowadzeniu kontroli bezpośrednich, niewystarczające kontrole produkcji i zapasów cukru, uprzedzanie eksporterów o kontrolach bezpośrednich;

  • kwoty 34,4 mln euro, którą obciążona została Polska za uchybienia w zarządzaniu systemem wczesnych emerytur w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW);

  • kwoty 29 mln euro, którą obciążona została Francja za niedociągnięcia w kontrolach na miejscu w zakresie naturalnych utrudnień i środków rolno-środowiskowych w ramach EFRROW;

  • kwoty 17,9 mln euro, którą obciążone zostały Włochy za poważne niedociągnięcia w systemie kontroli i nadużycia w sektorze przetwórstwa owoców cytrusowych;

  • kwoty 17,7 mln euro (skutki finansowe netto2: 15,7 mln euro), którą obciążone zostało Zjednoczonego Królestwo – Irlandia Północna za uchybienia w systemach LPIS-GIS, kontrolach na miejscu, płatnościach i sankcjach w odniesieniu do pomocy obszarowej;

  • kwoty 16 mln euro, którą obciążona została Hiszpania za braki w przydzielaniu beneficjentom uprawnień w zakresie pomocy obszarowej;

  • kwoty 12,5 mln euro, którą obciążona została Rumunia za uchybienia w kontroli kwalifikowalności i wydatków beneficjentów, a także niedociągnięcia w stosowaniu sankcji dotyczących działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach EFRROW.

Kontekst

Państwa członkowskie odpowiadają za zarządzanie większością płatności w ramach wspólnej polityki rolnej, przy czym dokonują ich głównie za pośrednictwem swoich agencji płatniczych. Na nich ciąży również obowiązek przeprowadzania kontroli, takich jak na przykład weryfikacja wniosków rolników o płatności bezpośrednie. Komisja przeprowadza rocznie ponad 100 audytów, podczas których sprawdza, czy państwa członkowskie odpowiednio prowadzą kontrole i usuwają niedociągnięcia. Komisja może wystąpić o zwrot zaległych płatności, jeśli audyt wykaże, że zarządzanie i kontrola państwa członkowskiego nie gwarantują należytego wydatkowania unijnych środków.

Szczegółowe informacje objaśniające system corocznego rozliczania rachunków znajdują się w komunikacie MEMO/12/109 oraz w informatorze „Managing the agriculture budget wisely” (Jak mądrze zarządzać budżetem rolnym), dostępnym pod adresem: http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf.

Szczegółowe informacje na temat korekt indywidualnych w podziale na poszczególne państwa członkowskie i sektory zostały zamieszczone w załączonych tabelach (załączniki I i II).

Kontakt :

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Załącznik I: Rozliczenie rachunków EFRG i EFRROW

Decyzja 40: Korekty w podziale na poszczególne państwa członkowskie (w mln euro)

Odnośny sektor i przyczyna korekty

Kwota korekty

Wielkość skutku finansowego netto korekty3

Belgia

 

Zasada wzajemnej zgodności – korekta proponowana ze względu na niewdrożenie zasad dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska oraz częściowe kontrole na miejscu

2,477

2,477

Bułgaria

 

Rozwój obszarów wiejskich – korekta proponowana ze względu na niedociągnięcia w zakresie harmonogramu kontroli na miejscu i wyboru próby

0,023

0,023

Cypr

 

Rozwój obszarów wiejskich – korekta proponowana ze względu na spóźnione kontrole administracyjne i niewłaściwe terminy kontroli na miejscu

0,100

0,100

Inne korekty – korekta proponowana ze względu na przekroczenie pułapów

0,001

0,000

Republika Czeska

 

Zasada wzajemnej zgodności – korekta proponowana ze względu na nieokreślone zasady dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska i uchybienia w ocenie przypadków niezgodności

6,558

6,558

Rozwój obszarów wiejskich – korekta proponowana ze względu na brak kontroli na miejscu w zakresie gęstości obsady

4,477

4,455

Niemcy

 

Rozwój obszarów wiejskich – korekta proponowana ze względu na uchybienia w wyborze wniosków spośród kwalifikowalnych wniosków i uwzględnianie w płatnościach nienależnego podatku VAT

3,739

3,739

Dania

 

Inne korekty – korekta proponowana ze względu na niedociągnięcia w odzyskiwaniu długów

0,019

0,019

Hiszpania

 

Refundacje wywozowe – korekta proponowana ze względu na niewłaściwe kontrole ex ante w zakresie wołowiny, uchybienia w realizacji kontroli bezpośrednich, niewystarczające kontrole produkcji i zapasów cukru, uprzedzanie eksporterów o kontrolach bezpośrednich;

40,596

40,596

Pomoc obszarowa - korekta proponowana ze względu na niedociągnięcia w przydziale uprawnień

16,030

16,030

Zasada wzajemnej zgodności – korekta proponowana w związku z brakiem jednej zasady dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska oraz uchybieniami w zakresie skuteczności kontroli i w stosowaniu redukcji

6,486

6,485

Rozwój obszarów wiejskich – korekta proponowana ze względu na uchybienia w kontrolach na miejscu oraz brak identyfikowalności

0,379

0,379

Inne korekty - zwrot wynikający z poprawienia tabeli w załączniku III za rok budżetowy 2006 (odzyskiwanie środków w przypadku nieprawidłowości)

Zwrot 1,785

Zwrot 1,785

Finlandia

 

Inne korekty – korekta proponowana w związku z błędami wykrytymi podczas rocznego rozliczenia finansowego za 2009 r.

0,067

0,067

Francja

 

Premie zwierzęce – korekta proponowana ze względu na niedociągnięcia w rejestrze gospodarstw i niezgodności w komputerowej bazie danych

4,474

4,465

Rozwój obszarów wiejskich – korekta proponowana w związku z niepełną kontrolą administracyjną faktur związanych z preferencyjnymi pożyczkami oraz spóźnionymi audytami w bankach

6,453

6,453

Rozwój obszarów wiejskich – korekta proponowana ze względu na niedociągnięcia w kontrolach na miejscu w zakresie naturalnych utrudnień i środków rolno-środowiskowych

28,956

28,956

Opóźnienia w płatnościach – korekta proponowana ze względu na opóźnienia w płatnościach

1,372

0,000

Inne korekty – korekta proponowana w związku z niekwalifikowalnymi wydatkami wykrytymi podczas rocznego rozliczenia finansowego za 2008 r.

0,108

0,108

Zjednoczone Królestwo

Pomoc obszarowa – korekta proponowana dla Anglii ze względu na uchybienia w systemach LPIS-GIS, w rozpatrywaniu wniosków, w administracyjnych kontrolach krzyżowych oraz w kontrolach na miejscu

111,678

99,430

Pomoc obszarowa – korekta proponowana dla Irlandii Północnej ze względu na uchybienia w systemach LPIS-GIS, w kontrolach na miejscu, płatnościach i sankcjach

17,687

15,733

Zasada wzajemnej zgodności – korekta proponowana ze względu na łagodny system sankcji i nieodpowiednio kontrolowane minimalne wymogi dotyczące nawozów, środków ochrony roślin i jednego wymogu podstawowego w zakresie zarządzania

2,476

2,476

Rozwój obszarów wiejskich – korekta proponowana ze względu na niedociągnięcia w działaniach rolno-środowiskowych

4,353

4,331

Inne korekty – korekta proponowana ze względu na niedociągnięcia w odzyskiwaniu długów

1,829

1,829

Grecja

 

Składowanie interwencyjne – korekta proponowana ze względu na nadpłacone koszty składowania w magazynach państwowych

0,428

0,428

Premie zwierzęce – korekta proponowana ze względu na uchybienia dotyczące harmonogramu kontroli, określania kryteriów kwalifikowalności, analizy ryzyka oraz kontroli na miejscu, braku kontroli jakości w przypadku kontroli delegowanych.

3,686

3,686

Inne korekty – korekta proponowana ze względu na opóźnienia w płatnościach i przekroczenie pułapów

5,209

4,822

Węgry

 

Zasada wzajemnej zgodności – korekta proponowana ze względu na 8 nieokreślonych zasad dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska

9,362

9,291

Irlandia

 

Rozwój obszarów wiejskich – korekta proponowana ze względu na uchybienia w systemie wcześniejszych emerytur oraz programie „Ułatwianie startu młodym rolnikom”.

0,397

0,397

Opóźnienia w płatnościach – korekta proponowana ze względu na opóźnienia w płatnościach

0,013

0,000

Inne korekty – korekta proponowana ze względu na „znane błędy” wykryte podczas rocznego rozliczenia finansowego za 2010 r.

0,198

0,198

Inne korekty – korekta proponowana ze względu na niezgłaszanie odsetek od zadłużenia

0,030

0,030

Włochy

 

Owoce i warzywa - korekta proponowana ze względu na poważnie niedociągnięcia w systemie kontroli i nadużycia w sektorze przetwórstwa owoców cytrusowych

17,914

17,914

Zasada wzajemnej zgodności – korekta proponowana ze względu na kilka niewłaściwie skontrolowanych wymogów podstawowych w zakresie zarządzania, 3 nieokreślone zasady dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska oraz nieprawidłowe stosowanie sankcji

48,302

48,095

Rozwój obszarów wiejskich – korekta proponowana ze względu na brak kontroli krzyżowych z bazą danych zwierząt i opóźnione kontrole na miejscu

1,246

1,246

Inne korekty – korekta proponowana ze względu na opóźnienia w płatnościach

2,294

0,000

Inne korekty – korekta proponowana ze względu na niedociągnięcia w zakresie kryteriów akredytacyjnych

6,354

6,354

Litwa

Zasada wzajemnej zgodności – korekta proponowana ze względu na brak zasad dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, niewłaściwie skontrolowane zasady dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska oraz niedociągnięcia w stosowaniu sankcji

1,462

1,461

Rozwój obszarów wiejskich – korekta proponowana ze względu na słaby system kontroli kwalifikowalności beneficjentów

3,033

3,033

Malta

Zasada wzajemnej zgodności – korekta proponowana ze względu na łagodny system sankcji

0,069

0,069

Niderlandy

Inne korekty – korekta proponowana ze względu na „znane błędy” wykryte podczas rocznego rozliczenia finansowego za 2010 r.

0,689

0,689

Polska

Owoce i warzywa - korekta proponowana ze względu na opóźnienia w płatnościach oraz uchybienia w kontrolach bezpośrednich, administracyjnych i księgowych

0,661

0,659

Rozwój obszarów wiejskich – korekta proponowana ze względu na uchybienia w zarządzaniu systemem wczesnych emerytur

34,452

34,452

Rumunia

Rozwój obszarów wiejskich – korekta proponowana ze względu na uchybienia w zakresie kontroli kwalifikowalności beneficjenta i wydatków oraz niedociągnięcia w stosowaniu sankcji w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”

12,501

12,501

Rozwój obszarów wiejskich – korekta proponowana ze względu na niepełną kontrolę działek i rejestrów

5,199

2,960

Opóźnienia w płatnościach – korekta proponowana ze względu na opóźnienia w płatnościach

0,083

0,000

Szwecja

Inne korekty – korekta proponowana ze względu na przekroczenie pułapu

0,003

0,000

Słowenia

Premie zwierzęce – korekta proponowana ze względu na nieprzeprowadzenie minimalnej liczby kontroli na miejscu w przypadku owiec i niestosowanie sankcji w przypadku spóźnionego znakowania bydła

0,098

0,098

Pomoc obszarowa - korekta proponowana ze względu na niedociągnięcia w obliczaniu uprawnień

0,188

0,188

Słowacja

Zasada wzajemnej zgodności – korekta proponowana ze względu na nieokreślenie zasady dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska i uchybienia w kontrolach na miejscu

1,558

1,558

Opóźnienia w płatnościach – korekta proponowana ze względu na opóźnienia w płatnościach

0,346

0,000

OGÓŁEM

414,327

393,050

Załącznik II: Rozliczenie rachunków EFRG i EFRROW

Decyzja 40: Korekty w podziale na poszczególne sektory (w mln euro)

Sektor

Kwota korekty

Wielkość skutku finansowego korekty4

 

 

 

Refundacje wywozowe

40,596

40,596

 

Warzywa i owoce

18,575

18,573

 

Składowanie interwencyjne i inne środki rynkowe

0,428

0,428

 

Premie zwierzęce

8,259

8,249

Pomoc obszarowa

145,583

131,380

Zasada wzajemnej zgodności

78,750

78,470

Rozwój obszarów wiejskich

105,307

103,023

Opóźnienia w płatnościach

1,814

0,000

 

Inne korekty

15,015

12,331

 

 

 

OGÓŁEM

414,327

393,050

1 :

Skutki finansowe są niższe ze względu na kwoty już odzyskane od państwa członkowskiego lub przez nie zwrócone.

2 :

Skutki finansowe są niższe ze względu na kwoty już odzyskane od państwa członkowskiego lub przez nie zwrócone.

3 :

Skutek finansowy netto korekty określono z uwzględnieniem wcześniejszych pokrywających się korekt oraz kwoty odzyskanych już przez Komisję Europejską.

4 :

Skutek finansowy netto korekty określono z uwzględnieniem wcześniejszych pokrywających się korekt oraz kwot odzyskanych już przez Komisję Europejską.


Side Bar