Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 26 februari 2013

De Commissie vordert 414 miljoen euro landbouwsteun terug van de lidstaten

Vandaag wordt een bedrag van in totaal 414 miljoen euro aan landbouwuitgaven die ten onrechte door de lidstaten zijn gedaan, door de Europese Commissie teruggevorderd in het kader van de zogenoemde procedure voor de goedkeuring van de rekeningen. Zowel de uitbetaling van de middelen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) als de controle ervan behoort tot de taken van de lidstaten. De Commissie moet erop toezien dat de lidstaten het geld correct hebben besteed. Het geld moet worden teruggestort in de EU-begroting omdat de EU-regelgeving niet is nageleefd of omdat de landbouwuitgaven niet adequaat zijn gecontroleerd. Aangezien de desbetreffende bedragen al voor een deel met de lidstaten in kwestie zijn verrekend, valt het nog te innen bedrag iets lager uit: 393 miljoen euro.

Voornaamste financiële correcties

Met het besluit worden middelen teruggevorderd van 22 lidstaten: België, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Duitsland, Ierland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Italië, Cyprus, Litouwen, Hongarije, Malta, Nederland, Polen, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Finland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste bedragen die naar aanleiding van de correcties moeten worden terugbetaald:

  • VK – Engeland: 111,7 miljoen (nog te innen bedrag1: 99,4 miljoen euro) vanwege tekortkomingen in het landbouwpercelenidentificatiesysteem en het geografische informatiesysteem (LPIS-GIS), in de verwerking van aanvragen, in administratieve kruiscontroles en controles ter plaatse met betrekking tot areaalsteun;

  • Italië: 48,3 miljoen euro (nog te innen bedrag: 48,1 miljoen) vanwege inbreuken met betrekking tot de randvoorwaarden: gebrekkige controle van verschillende uit de regelgeving voortvloeiende beheerseisen, drie niet-gedefinieerde eisen inzake goede landbouw- en milieuconditie (GLMC's) en verkeerde toepassing van sancties;

  • Spanje: 40,6 miljoen euro vanwege tekortkomingen in het beheer en de controle van uitvoerrestituties: tekortkomingen bij controles vooraf van rundvlees, tekortkomingen bij de uitvoering van fysieke controles, ontoereikende controles van suikerproductie en suikervoorraden, exporteurs vooraf in kennis gesteld van fysieke controles;

  • Polen: 34,4 miljoen euro vanwege tekortkomingen in het beheer van de regeling voor vervroegde uittreding in het kader van het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO);

  • Frankrijk: 29 miljoen euro voor tekortkomingen in de controles ter plaatse van maatregelen in verband met natuurlijke handicaps en agromilieumaatregelen in het kader van het ELFPO;

  • Italië: 17,9 miljoen euro vanwege een ernstig tekortkomend controlesysteem en fraude in de sector verwerking van citrusvruchten;

  • VK – Noord-Ierland: 17,7 miljoen euro (nog te innen bedrag2: 15,7 miljoen euro) vanwege tekortkomingen in LPIS-GIS, controles ter plaatse en betalingen en sancties met betrekking tot areaalsteun;

  • Spanje: 16 miljoen euro vanwege tekortkomingen in de toewijzing van toeslagrechten aan begunstigden voor areaalsteun;

  • Roemenië: 12,5 miljoen euro vanwege tekortkomingen in de controles van de steungerechtigdheid en uitgaven van de begunstigden en tekortkomingen in de toepassing van sancties met betrekking tot de maatregel "Modernisering van landbouwbedrijven" in het kader van het ELFPO.

Achtergrond

De lidstaten zijn verantwoordelijk voor het beheer van de meeste GLB-betalingen: meestal zijn de betaalorganen daarmee belast. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de controles van onder meer de aanvragen van rechtstreekse betalingen door de landbouwers. De Commissie verricht jaarlijks meer dan honderd audits om na te gaan of de lidstaten adequaat controleren en op tekortkomingen reageren. Indien uit een audit blijkt dat de beheers- en controlemaatregelen van de lidstaat niet volstaan om te garanderen dat de EU-middelen volgens de regels zijn uitgegeven, heeft de Commissie de bevoegdheid om achteraf geld terug te vorderen.

Nadere bijzonderheden over de regeling voor de goedkeuring van de jaarrekeningen zijn te vinden in MEMO/12/109, en in het factsheet "Managing the agriculture budget wisely": http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf.

Voor meer gegevens over de individuele correcties (per lidstaat en per sector): zie de bijgevoegde tabellen (bijlagen I en II).

Contact:

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Bijlage I: Conformiteitsgoedkeuring van de ELGF- en de ELFPO-rekeningen

Besluit 40: Correcties per lidstaat (in miljoen euro)

Sector en reden voor de correctie

Correctiebedrag

Nog te innen bedrag3

België

 

Randvoorwaarden – correctie voorgesteld vanwege het niet uitvoeren van GLMC en gedeeltelijke controles ter plaatse

2,477

2,477

Bulgarije

 

Plattelandsontwikkeling – correctie voorgesteld vanwege tekortkomingen in de timing van de controles ter plaatse en de steekproefselectie

0,023

0,023

Cyprus

 

Plattelandsontwikkeling – correctie voorgesteld vanwege te late administratieve controles en ongunstige timing van de controles ter plaatse

0,100

0,100

Overige correcties – correctie voorgesteld vanwege overschrijding van de maxima

0,001

0,000

Tsjechië

 

Randvoorwaarden – correctie voorgesteld vanwege niet-gedefinieerde GLMC en tekortkoming in evaluatie van niet-naleving

6,558

6,558

Plattelandsontwikkeling – correctie voorgesteld vanwege gebrek aan controles ter plaatse van de veebezetting

4,477

4,455

Duitsland

 

Plattelandsontwikkeling – correctie voorgesteld vanwege tekortkomingen in de selectie van subsidiabele aanvragen en betalingen inclusief niet-subsidiabele btw

3,739

3,739

Denemarken

 

Overige correcties – correctie voorgesteld vanwege tekortkomingen bij de inning van schuld

0,019

0,019

Spanje

 

Uitvoerrestituties – correctie voorgesteld vanwege tekortkomingen bij controles vooraf van rundvlees, tekortkomingen bij de uitvoering van fysieke controles, ontoereikende controles van suikerproductie en suikervoorraden, exporteurs vooraf in kennis gesteld van fysieke controles

40,596

40,596

Areaalsteun – correctie voorgesteld vanwege tekortkomingen in de toewijzing van de toeslagrechten

16,030

16,030

Randvoorwaarden – correctie voorgesteld vanwege een ontbrekende GLMC, tekortkomingen bij doeltreffendheid van controles en bij toepassing van verlagingen

6,486

6,485

Plattelandsontwikkeling – correctie voorgesteld vanwege tekortkomingen in de controles ter plaatse en gebrekkige traceerbaarheid

0,379

0,379

Overige correcties – terugbetaling verschuldigd vanwege rectificatie van de bijlage III-tabel voor begrotingsjaar 2006 (invordering in verband met onregelmatigheden)

Terugbetaling 1,785

Terugbetaling 1,785

Finland

 

Overige correcties – correctie voorgesteld vanwege fouten die zijn geconstateerd tijdens de boekhoudkundige goedkeuring van de rekeningen voor 2009

0,067

0,067

Frankrijk

 

Dierpremies – correctie voorgesteld vanwege tekortkomingen in het bedrijfsregister en niet-naleving in verband met de computerdatabank

4,474

4,465

Plattelandsontwikkeling – correctie voorgesteld vanwege niet-exhaustieve administratieve controle van de facturen voor preferentiële leningen en te late audits in banken

6,453

6,453

Plattelandsontwikkeling – correctie voorgesteld vanwege tekortkomingen in de controles ter plaatse van maatregelen inzake natuurlijke handicaps en van agromilieumaatregelen

28,956

28,956

Te late betalingen – correctie voorgesteld vanwege te late betalingen

1,372

0,000

Overige correcties – correcties voorgesteld vanwege niet-subsidiabele uitgaven die zijn geconstateerd tijdens de boekhoudkundige goedkeuring van de rekeningen voor 2008

0,108

0,108

VK

Areaalsteun – correctie voorgesteld voor Engeland vanwege tekortkomingen in LPIS-GIS, bij verwerking van aanvragen, bij administratieve kruiscontroles en bij controles ter plaatse

111,678

99,430

Areaalsteun – correctie voorgesteld voor Noord-Ierland vanwege tekortkomingen in LPIS-GIS, controles ter plaatse en betalingen en sancties

17,687

15,733

Randvoorwaarden – correctie voorgesteld vanwege mild sanctiesysteem en niet adequaat gecontroleerde minimumeisen inzake het gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen en een uit de regelgeving voortvloeiende beheerseis

2,476

2,476

Plattelandsontwikkeling – correctie voorgesteld vanwege tekortkomingen in de agromilieumaatregelen

4,353

4,331

Overige correcties – correctie voorgesteld vanwege tekortkomingen bij de inning van schuld

1,829

1,829

Griekenland

 

Interventieopslag – correctie voorgesteld vanwege betaling van te hoge opslagkosten

0,428

0,428

Dierpremies – correctie voorgesteld vanwege tekortkomingen in de timing van controles, in de vaststelling van subsidiabiliteitscriteria, in de risicoanalyse en in de controles ter plaatse, gebrek aan kwaliteitstoezicht voor de gedelegeerde controles

3,686

3,686

Overige correcties – correctie voorgesteld vanwege te late betalingen en overschrijding van de maxima

5,209

4,822

Hongarije

 

Randvoorwaarden – correctie voorgesteld vanwege 8 niet-gedefinieerde GLMC's

9,362

9,291

Ierland

 

Plattelandsontwikkeling – correctie voorgesteld vanwege tekortkomingen in de regeling voor vervroegde uittreding en de regeling voor jonge landbouwers

0,397

0,397

Te late betalingen – correctie voorgesteld vanwege te late betalingen

0,013

0,000

Overige correcties – correcties voorgesteld vanwege "bekende fouten" die zijn geconstateerd tijdens de boekhoudkundige goedkeuring van de rekeningen voor 2010

0,198

0,198

Overige correcties – correctie voorgesteld vanwege niet-gerapporteerde debetrente

0,030

0,030

Italië

 

Groenten en fruit – correctie voorgesteld vanwege een ernstig tekortkomend controlesysteem en fraude in de sector verwerking van citrusvruchten

17,914

17,914

Randvoorwaarden – correctie voorgesteld vanwege verschillende slecht gecontroleerde uit de regelgeving voortvloeiende beheerseisen, drie niet-gedefinieerde GLMC's en incorrecte toepassing van sancties

48,302

48,095

Plattelandsontwikkeling – correctie voorgesteld vanwege het ontbreken van kruiscontroles met de databank voor dieren en vertraging bij de controles ter plaatse

1,246

1,246

Overige correcties – correctie voorgesteld vanwege te late betalingen

2,294

0,000

Overige correcties – correctie voorgesteld vanwege tekortkomingen in de accrediteringscriteria

6,354

6,354

Litouwen

Randvoorwaarden – correctie voorgesteld vanwege ontbrekende GLMC's, slecht gecontroleerde GLMC's en tekortkomingen in de toepassing van sancties

1,462

1,461

Plattelandsontwikkeling – correctie voorgesteld vanwege een zwak systeem van controles van de steungerechtigdheid van de begunstigden

3,033

3,033

Malta

Randvoorwaarden – correctie voorgesteld vanwege mild sanctiesysteem

0,069

0,069

Nederland

Overige correcties – correcties voorgesteld vanwege "bekende fouten" die zijn geconstateerd tijdens de boekhoudkundige goedkeuring van de rekeningen voor 2010

0,689

0,689

Polen

Groenten en fruit – correctie voorgesteld vanwege te late betalingen en tekortkomingen in de fysieke, administratieve en boekhoudkundige controles

0,661

0,659

Plattelandsontwikkeling – correctie voorgesteld vanwege tekortkomingen in het beheer van de regeling voor vervroegde uittreding

34,452

34,452

Roemenië

Plattelandsontwikkeling – correctie voorgesteld vanwege tekortkomingen bij het controleren van de steungerechtigdheid van de begunstigden, van de subsidiabiliteit van uitgaven en tekortkomingen in de toepassing van sancties in het kader van de maatregel voor de modernisering van landbouwbedrijven

12,501

12,501

Plattelandsontwikkeling – correctie voorgesteld vanwege onvolledige controles van percelen en logboeken

5,199

2,960

Te late betalingen – correctie voorgesteld vanwege te late betalingen

0,083

0,000

Zweden

Overige correcties – correctie voorgesteld vanwege overschrijding van de maxima

0,003

0,000

Slovenië

Dierpremies – correctie voorgesteld vanwege het niet halen van het minimumniveau van controles ter plaatse voor schapen en het niet toepassen van sancties bij het te laat aanbrengen van merktekens bij runderen

0,098

0,098

Areaalsteun – correctie voorgesteld vanwege tekortkomingen in de berekening van toeslagrechten

0,188

0,188

Slowakije

Randvoorwaarden – correctie voorgesteld vanwege niet-gedefinieerde GLMC en tekortkomingen bij controles ter plaatse

1,558

1,558

Te late betalingen – correctie voorgesteld vanwege te late betalingen

0,346

0,000

TOTAAL

414,327

393,050

Bijlage II: Goedkeuring van de ELGF- en de ELFPO-rekeningen

Besluit 40: Correcties per sector (in miljoen euro)

Sector

Correctiebedrag

Nog te innen bedrag4

 

 

 

Uitvoerrestituties

40,596

40,596

 

Groenten en fruit

18,575

18,573

 

Interventieopslag en andere marktmaatregelen

0,428

0,428

 

Dierpremies

8,259

8,249

Areaalsteun

145,583

131,380

Randvoorwaarden

78,750

78,470

Plattelandsontwikkeling

105,307

103,023

Te late betalingen

1,814

0,000

 

Overige correcties

15,015

12,331

 

 

 

TOTAAL

414,327

393,050

1 :

Het nog te innen bedrag valt lager uit omdat sommige bedragen al zijn teruggevorderd van of terugbetaald door de lidstaat.

2 :

Het nog te innen bedrag valt lager uit omdat sommige bedragen al zijn teruggevorderd van of terugbetaald door de lidstaat.

3 :

In het nog te innen bedrag is rekening gehouden met de eerdere overlappende correcties en met de door de Europese Commissie al verrekende bedragen.

4 :

In het nog te innen bedrag is rekening gehouden met de eerdere overlappende correcties en met de door de Europese Commissie al verrekende bedragen.


Side Bar