Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. vasario 26 d.

Komisija iš valstybių narių siekia susigrąžinti 414 mln. EUR BŽŪP lėšų

Šiandien Europos Komisija, vykdydama sąskaitų patvirtinimo procedūrą, reikalauja, kad valstybės narės grąžintų netinkamai panaudotas ES žemės ūkio politikos lėšas – iš viso 414 mln. EUR. Valstybės narės yra atsakingos už bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) lėšų mokėjimą ir išlaidų tikrinimą, o Komisija turi užtikrinti, kad valstybės narės lėšas naudotų tinkamai. Šie pinigai į ES biudžetą turi būti grąžinti todėl, kad buvo panaudoti nesilaikant žemės ūkio išlaidoms taikomų ES taisyklių arba neužtikrinant reikiamos kontrolės. Dalis šių lėšų iš valstybių narių jau susigrąžinta, todėl formaliai šiandienos sprendimo grynasis finansinis poveikis – maždaug 393 mln. EUR.

Pagrindinės finansinės pataisos

Pagal naujausią sprendimą lėšas turi grąžinti 22 valstybės narės: Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Vokietija, Airija, Graikija, Ispanija, Prancūzija, Italija, Kipras, Lietuva, Vengrija, Malta, Nyderlandai, Lenkija, Rumunija, Slovėnija, Slovakija, Suomija, Švedija ir Jungtinė Karalystė. Didžiausios taikomos pataisos:

  • Jungtinė Karalystė (Anglija) turi grąžinti 111,7 mln. EUR (grynasis finansinis poveikis1 – 99,4 mln. EUR) dėl žemės sklypų identifikavimo sistemos ir geografinės informacinės sistemos (ŽSIS ir GIS), paraiškų nagrinėjimo, administracinių kryžminių patikrinimų ir patikrų vietoje trūkumų (paramos už plotą priemonė);

  • Italija turi grąžinti 48,3 mln. EUR (grynasis finansinis poveikis1 – 48,1 mln. EUR) dėl kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimų: netinkamos kelių teisės aktais nustatytų valdymo reikalavimų kontrolės, trijų neapibrėžtų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) sąlygų ir netinkamo sankcijų taikymo;

  • Ispanija turi grąžinti 40,6 mln. EUR dėl eksporto grąžinamųjų išmokų valdymo ir kontrolės trūkumų: nepakankamo ex ante jautienos patikrų vykdymo, fizinių patikrinimų trūkumų, netinkamų cukraus gamybos ir atsargų patikrinimų, išankstinio pranešimo eksportuotojams apie fizinius patikrinimus;

  • Lenkija turi grąžinti 34,4 mln. EUR dėl ankstyvo išėjimo į pensiją sistemos, finansuojamos iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), valdymo trūkumų;

  • Prancūzija turi grąžinti 29 mln. EUR dėl patikrų vietoje, susijusių su EŽŪFKP gamtinių kliūčių ir agrarinės aplinkosaugos priemonėmis, trūkumų;

  • Italija turi grąžinti 17,9 mln. EUR dėl didelių kontrolės sistemos trūkumų ir sukčiavimo citrusinių vaisių perdirbimo sektoriuje;

  • Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija) turi grąžinti 17,7 mln. EUR (grynasis finansinis poveikis2 – 15,7 mln. EUR) dėl ŽSIS ir GIS, patikrų vietoje, išmokų mokėjimo ir sankcijų taikymo trūkumų (paramos už plotą priemonė);

  • Ispanija turi grąžinti 16 mln. EUR dėl teisių į išmokas skyrimo paramos gavėjams trūkumų (paramos už plotą priemonė);

  • Rumunija turi grąžinti 12,5 mln. EUR dėl paramos gavėjų atitikties reikalavimams ir išlaidų kontrolės trūkumų, taip pat sankcijų taikymo pagal EŽŪFKP žemės ūkio valdų modernizavimo priemonę trūkumų.

Pagrindiniai faktai

Valstybės narės atsako už daugumos BŽŪP išmokų administravimą, kurį paprastai atlieka mokėjimo agentūros. Be to, jos atsakingos už kontrolę, pavyzdžiui, susijusią su ūkininkų teikiamų tiesioginių išmokų prašymų tikrinimu. Komisija kasmet atlieka per 100 audito patikrinimų, siekdama nustatyti, ar valstybės narės užtikrina tinkamą kontrolę ir deramai šalina trūkumus. Jei atlikus auditą paaiškėja, kad valstybės narės valdymo ir kontrolės sistema nėra pakankama užtikrinti, kad ES lėšos būtų panaudotos tinkamai, Komisija turi teisę įsiskolinimų sumas susigrąžinti.

Daugiau informacijos apie tai, kaip veikia metinių sąskaitų patvirtinimo sistema, pateikiama MEMO/12/109 ir informaciniame leidinyje „Išmintingas žemės ūkio biudžeto valdymas“ interneto svetainėje http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf.

Išsami informacija apie finansines pataisas, suskirstyta pagal valstybes nares ir sektorius, pateikiama pridedamose lentelėse (I ir II prieduose).

Asmenys ryšiams:

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

I priedas. EŽŪGF ir EŽŪFKP sąskaitų atitikties patvirtinimas

Sprendimas Nr. 40. Pataisos pagal valstybes nares (mln. EUR)

Sektorius ir pataisos priežastis

Pataisos suma

Pataisos grynojo finansinio poveikio suma3

Belgija

 

Kompleksinė parama. Pataisa taikytina dėl neužtikrintos GAAB ir dalinių patikrų vietoje.

2,477

2,477

Bulgarija

 

Kaimo plėtra. Pataisa taikytina dėl patikrų vietoje planavimo ir imties sudarymo trūkumų.

0,023

0,023

Kipras

 

Kaimo plėtra. Pataisa taikytina dėl per vėlai atliekamų administracinių patikrinimų ir netinkamu laiku atliekamų patikrų vietoje.

0,100

0,100

Kitos pataisos. Pataisa taikytina dėl viršutinių ribų viršijimo.

0,001

0,000

Čekija

 

Kompleksinė parama. Pataisa taikytina dėl neapibrėžtų GAAB ir neatitikties vertinimo trūkumų.

6,558

6,558

Kaimo plėtra. Pataisa taikytina dėl gyvulių tankumo patikrų vietoje trūkumo.

4,477

4,455

Vokietija

 

Kaimo plėtra. Pataisa taikytina dėl reikalavimus atitinkančių paraiškų atrankos trūkumų ir netinkamo finansuoti PVM, įtraukto į išmokas.

3,739

3,739

Danija

 

Kitos pataisos. Pataisa taikytina dėl skolų išieškojimo trūkumų.

0,019

0,019

Ispanija

 

Eksporto grąžinamosios išmokos. Pataisa taikytina dėl nepakankamo ex ante galvijienos patikrų vykdymo, fizinių patikrinimų trūkumų, netinkamų cukraus gamybos ir atsargų patikrinimų, išankstinio pranešimo eksportuotojams apie fizinius patikrinimus.

40,596

40,596

Parama už plotą. Pataisa taikytina dėl teisių į išmokas skyrimo trūkumų.

16,030

16,030

Kompleksinė parama. Pataisa taikytina dėl vienos neapibrėžtos GAAB, nepakankamo kontrolės veiksmingumo bei mažinimo taikymo trūkumų.

6,486

6,485

Kaimo plėtra. Pataisa taikytina dėl patikrų vietoje trūkumų ir nepakankamo atsekamumo.

0,379

0,379

Kitos pataisos. Kompensacija ištaisius III priedo lentelės 2006 finansinių metų duomenis (sumų dėl pažeidimų susigrąžinimas).

Kompensacija 1,785

Kompensacija 1,785

Suomija

 

Kitos pataisos. Pataisa taikytina dėl klaidų, nustatytų vykdant 2009 m. finansinio patvirtinimo procedūrą.

0,067

0,067

Prancūzija

 

Priemokos už gyvulius. Pataisa taikytina dėl ūkių registro trūkumų ir reikalavimų neatitinkančios kompiuterinės duomenų bazės.

4,474

4,465

Kaimo plėtra. Pataisa taikytina dėl neišsamios lengvatinių paskolų sąskaitų administracinės kontrolės ir per vėlai atliekamų bankų audito patikrinimų.

6,453

6,453

Kaimo plėtra. Pataisa taikytina dėl patikrų vietoje, susijusių su gamtinių kliūčių ir agrarinės aplinkosaugos priemonėmis, trūkumų.

28,956

28,956

Pavėluotos išmokos. Pataisa taikytina dėl pavėluotų išmokų.

1,372

0,000

Kitos pataisos. Pataisa taikytina dėl netinkamų finansuoti išlaidų, nustatytų vykdant 2008 m. finansinio patvirtinimo procedūrą.

0,108

0,108

Jungtinė Karalystė

Parama už plotą. Pataisa Anglijai taikytina dėl ŽSIS ir GIS, paraiškų nagrinėjimo, administracinių kryžminių patikrinimų ir patikrų vietoje trūkumų.

111,678

99,430

Parama už plotą. Pataisa Šiaurės Airijai taikytina dėl ŽSIS ir GIS, patikrų vietoje, išmokų mokėjimo ir sankcijų taikymo trūkumų.

17,687

15,733

Kompleksinė parama. Pataisa taikytina dėl švelnios sankcijų sistemos ir netinkamai kontroliuojamų būtiniausių trąšų, augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų bei vieno teisės aktais nustatyto valdymo reikalavimo.

2,476

2,476

Kaimo plėtra. Pataisa taikytina dėl trūkumų, susijusių su agrarinės aplinkosaugos priemonėmis.

4,353

4,331

Kitos pataisos. Pataisa taikytina dėl skolų išieškojimo trūkumų.

1,829

1,829

Graikija

 

Intervencinis sandėliavimas. Pataisa taikytina dėl per didelių saugojimo valstybės sandėliuose išlaidų.

0,428

0,428

Priemokos už gyvulius. Pataisa taikytina dėl kontrolės planavimo, tinkamumo kriterijų nustatymo, rizikos analizės ir patikrų vietoje trūkumų, nepakankamai kokybiškos perduotosios kontrolės priežiūros.

3,686

3,686

Kitos pataisos. Pataisa taikytina dėl pavėluotų išmokų ir viršutinių ribų viršijimo.

5,209

4,822

Vengrija

 

Kompleksinė parama. Pataisa taikytina dėl 8 neapibrėžtų GAAB.

9,362

9,291

Airija

 

Kaimo plėtra. Pataisa taikytina dėl ankstyvo išėjimo į pensiją sistemos ir jauniesiems ūkininkams skirtos schemos trūkumų.

0,397

0,397

Pavėluotos išmokos. Pataisa taikytina dėl pavėluotų išmokų.

0,013

0,000

Kitos pataisos. Pataisa taikytina dėl žinomų klaidų, nustatytų atliekant 2010 m. finansinį patvirtinimą.

0,198

0,198

Kitos pataisos. Pataisa taikytina dėl to, kad nepranešta apie skolų palūkanas.

0,030

0,030

Italija

 

Vaisiai ir daržovės. Pataisa taikytina dėl didelių kontrolės sistemos trūkumų ir sukčiavimo citrusinių vaisių perdirbimo sektoriuje.

17,914

17,914

Kompleksinė parama. Pataisa taikytina dėl kelių netinkamai kontroliuojamų GAAB, 3 neapibrėžtų GAAB ir neteisingo sankcijų taikymo.

48,302

48,095

Kaimo plėtra. Pataisa taikytina dėl neatliktų kryžminių patikrinimų su gyvulių duomenų baze ir vėlyvų patikrų vietoje.

1,246

1,246

Kitos pataisos. Pataisa taikytina dėl pavėluotų išmokų.

2,294

0,000

Kitos pataisos. Pataisa taikytina dėl akreditavimo kriterijų trūkumų.

6,354

6,354

Lietuva

Kompleksinė parama. Pataisa taikytina dėl neapibrėžtų GAAB, netinkamai kontroliuojamų GAAB ir sankcijų taikymo trūkumų.

1,462

1,461

Kaimo plėtra. Pataisa taikytina dėl silpnos paramos gavėjų atitikties reikalavimams kontrolės sistemos.

3,033

3,033

Мalta

Kompleksinė parama. Pataisa taikytina dėl švelnios sankcijų sistemos.

0,069

0,069

Nyderlandai

Kitos pataisos. Pataisa taikytina dėl žinomų klaidų, nustatytų atliekant finansinį 2010 m. sąskaitų patvirtinimą.

0,689

0,689

Lenkija

Vaisiai ir daržovės. Pataisa taikytina dėl pavėluotų išmokų ir fizinių, administracinių bei apskaitos patikrinimų trūkumų.

0,661

0,659

Kaimo plėtra. Pataisa taikytina dėl ankstyvo išėjimo į pensiją sistemos valdymo trūkumų.

34,452

34,452

Rumunija

Kaimo plėtra. Pataisa taikytina dėl paramos gavėjų atitikties reikalavimams ir išlaidų kontrolės trūkumų, taip pat sankcijų taikymo pagal žemės ūkio valdų modernizavimo priemonę trūkumų.

12,501

12,501

Kaimo plėtra. Pataisa taikytina dėl neišsamių sklypų ir žurnalų patikrų.

5,199

2,960

Pavėluotos išmokos. Pataisa taikytina dėl pavėluotų išmokų.

0,083

0,000

Švedija

Kitos pataisos. Pataisa taikytina dėl viršutinės ribos viršijimo.

0,003

0,000

Slovėnija

Priemokos už gyvulius. Pataisa taikytina dėl to, kad nepasiektas minimalus su avimis susijusių patikrų vietoje skaičius ir kad netaikytos sankcijos, kai vėluota ženklinti įsagais galvijus.

0,098

0,098

Parama už plotą. Pataisa taikytina dėl teisių į išmokas apskaičiavimo trūkumų.

0,188

0,188

Slovakija

Kompleksinė parama. Pataisa taikytina dėl neapibrėžtų GAAB ir patikrų vietoje trūkumų.

1,558

1,558

Pavėluotos išmokos. Pataisa taikytina dėl pavėluotų išmokų.

0,346

0,000

IŠ VISO

414,327

393,050

II priedas. EŽŪGF ir EŽŪFKP sąskaitų patvirtinimas

Sprendimas Nr. 40. Pataisos pagal sektorius (mln. EUR)

Sektorius

Pataisos suma

Pataisos finansinio poveikio suma4

 

 

 

Eksporto grąžinamosios išmokos

40,596

40,596

 

Vaisiai ir daržovės

18,575

18,573

 

Intervencinis sandėliavimas ir kitos rinkos priemonės

0,428

0,428

 

Priemokos už gyvulius

8,259

8,249

Parama už plotą

145,583

131,380

Kompleksinė parama

78,750

78,470

Kaimo plėtra

105,307

103,023

Pavėluotos išmokos

1,814

0,000

 

Kitos pataisos

15,015

12,331

 

 

 

IŠ VISO

414,327

393,050

1 :

Finansinis poveikis mažesnis, nes dalis lėšų iš valstybės narės jau susigrąžinta arba valstybė narė dalį lėšų jau grąžino.

2 :

Finansinis poveikis mažesnis, nes dalis lėšų iš valstybės narės jau susigrąžinta arba valstybė narė dalį lėšų jau grąžino.

3 :

Pataisos grynasis finansinis poveikis apskaičiuojamas atsižvelgiant į ankstesnes iš dalies sutampančias pataisas ir sumas, kurias Europos Komisija jau susigrąžino.

4 :

Pataisos finansinis poveikis apskaičiuojamas atsižvelgiant į ankstesnes iš dalies sutampančias pataisas ir sumas, kurias Europos Komisija jau susigrąžino.


Side Bar