Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 26. helmikuuta 2013

Komissio perii jäsenvaltioilta takaisin 414 miljoonaa euroa maataloustukia

Euroopan komissio on tehnyt tänään tilien tarkastamista ja hyväksymistä koskevan päätöksen, jonka mukaan se perii takaisin yhteensä 414 miljoonaa euroa jäsenvaltioiden aiheettomasti maksamia maataloustukia. Jäsenvaltiot vastaavat yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) mukaisten menojen maksatuksesta ja tarkastamisesta. Komissio puolestaan varmistaa, että jäsenvaltiot ovat käyttäneet varat moitteettomasti. Nyt kyseessä olevat varat palautetaan EU:n talousarvioon maatalousmenoja koskevien EU:n sääntöjen laiminlyönnin tai tarkastusmenetelmien riittämättömyyden vuoksi. Muodollisesti tänään tehdyn päätöksen nettovaikutus on noin 393 miljoonaa euroa, sillä osa tuista on jo peritty takaisin jäsenvaltioilta.

Merkittävimmät rahoitusoikaisut

Maksuja peritään takaisin seuraavilta 22 jäsenvaltiolta: Belgia, Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Irlanti, Kreikka, Espanja, Ranska, Italia, Kypros, Liettua, Unkari, Malta, Alankomaat, Puola, Romania, Slovenia, Slovakia, Suomi, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta. Merkittävimmät yksittäiset oikaisut ovat seuraavat:

  • Yhdistyneeltä kuningaskunnalta (Englanti) peritään takaisin 111,7 miljoonaa euroa (nettovaikutus1 99, 4 miljoonaa) viljelylohkojen LPIS-GIS-tunnistusjärjestelmän, hakemusten käsittelyn, hallinnollisten ristiintarkastusten ja pinta-alatukeen liittyvien tilatarkastusten puutteiden vuoksi;

  • Italialta peritään takaisin 48,3 miljoonaa euroa (nettovaikutus1 48,1 miljoonaa) täydentävien ehtojen rikkomusten, useiden lakisääteisten hoitovaatimusten puutteellisen valvonnan, kolmen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksen määrittelemättä jättämisen sekä seuraamusten epäasianmukaisen soveltamisen vuoksi;

  • Espanjalta peritään takaisin 40,6 miljoonaa euroa vientitukien hallintoon ja valvontaan, naudanlihan ennakkotarkastuksiin, fyysisiin tarkastuksiin, sokerin tuotannon ja varastoinnin tarkastuksiin ja fyysisten tarkastusten tekemisestä viejille annettaviin ennakkoilmoituksiin liittyvien puutteiden vuoksi;

  • Puolalta peritään takaisin 34,4 miljoonaa euroa Euroopan maaseuturahaston mukaisen varhaiseläkejärjestelmän hallinnoinnin puutteiden vuoksi;

  • Ranskalta peritään takaisin 29 miljoonaa euroa Euroopan maaseuturahaston mukaisten luonnonhaittoja koskevien toimenpiteiden ja maaseudun ympäristötoimenpiteiden tilatarkastusten puutteiden vuoksi;

  • Italialta peritään takaisin 17,9 miljoonaa euroa sitrushedelmien jalostusalan vakavasti puutteellisen valvontajärjestelmän ja petosten vuoksi;

  • Yhdistyneeltä kuningaskunnalta (Pohjois-Irlanti) peritään takaisin 17,7 miljoonaa euroa (nettovaikutus2 15,7 miljoonaa) LPIS-GIS-tunnistusjärjestelmän, tilatarkastusten sekä pinta-alatuen maksujen ja pinta-alatukeen liittyvien seuraamusten puutteiden vuoksi;

  • Espanjalta peritään takaisin 16 miljoonaa euroa tukioikeuksien myöntämisessä pinta-alatuen saajille esiintyneiden puutteiden vuoksi;

  • Romanialta peritään takaisin 12,5 miljoonaa euroa tuensaajien tukikelpoisuuden ja menojen valvonnassa sekä Euroopan maaseuturahaston mukaiseen maatilojen nykyaikaistamistoimenpiteeseen liittyvien seuraamusten soveltamisessa esiintyneiden puutteiden vuoksi.

Tausta

Jäsenvaltiot vastaavat useimpien YMP:n maksujen hallinnoinnista pääasiassa maksajavirastojensa kautta. Ne huolehtivat myös valvonnasta, kuten viljelijöiden esittämien suoria tukia koskevien hakemusten todentamisesta. Komissio tekee vuosittain yli 100 tarkastusta varmistuakseen siitä, että jäsenvaltioiden valvonta ja puutteiden korjaus on riittävää, ja sillä on toimivalta periä varoja takaisin jälkikäteen, mikäli tarkastuksissa todetaan, että jäsenvaltioiden hallinto- ja valvontatoimilla ei voida turvata EU:n varojen asianmukaista käyttöä.

Yksityiskohtaisempia tietoja tilintarkastus- ja tilinpäätösmenettelyn toiminnasta annetaan tiedotteessa MEMO/12/109 sekä tietosivulla "Managing the agriculture budget wisely", joka on saatavilla internetosoitteessa http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf.

Oikaisut esitetään jäsenvaltioittain ja aloittain yksityiskohtaisemmin liitteenä olevissa taulukoissa (liitteet I ja II).

Yhteyshenkilöt:

Fanny Dabertrand (+32 2) 299 06 25

Roger Waite (+32 2) 296 14 04

Liite I: Euroopan maataloustukirahaston ja maaseuturahaston tilien sääntöjenmukaisuustarkastus

Päätös nro 40: Jäsenvaltiokohtaiset oikaisut (miljoonina euroina)

Oikaisun soveltamisala ja peruste

Oikaisun määrä

Oikaisun rahoitusvaikutuksen määrä3

Belgia

 

Täydentävät ehdot – hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksen toteuttamatta jättämisen ja tilatarkastusten osittaisen toteuttamisen perusteella ehdotettava oikaisu

2,477

2,477

Bulgaria

 

Maaseudun kehittäminen – tilatarkastusten ajoittamisen ja otoksen valinnan puutteiden perusteella ehdotettu oikaisu

0,023

0,023

Kypros

 

Maaseudun kehittäminen – hallinnollisten tarkastusten myöhästymisen ja tilatarkastusten epäasianmukaisen ajoituksen perusteella ehdotettu oikaisu

0,100

0,100

Muut oikaisut – enimmäismäärien ylittymisen perusteella ehdotettu oikaisu

0,001

0,000

Tšekki

 

Täydentävät ehdot – hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksen määrittelemättä jättämisen ja sääntöjenvastaisuuksien arvioinnin puutteiden perusteella ehdotettu oikaisu

6,558

6,558

Maaseudun kehittäminen – eläintiheyttä koskevien tilatarkastusten puuttumisen perusteella ehdotettu oikaisu

4,477

4,455

Saksa

 

Maaseudun kehittäminen – tukikelpoisista hakemuksista tehtävän valinnan puutteiden ja maksuihin sisällytetyn tukeen oikeuttamattoman alv:n perusteella ehdotettu oikaisu

3,739

3,739

Tanska

 

Muut oikaisut – velkojen takaisinperinnässä esiintyneiden puutteiden perusteella ehdotettu oikaisu

0,019

0,019

Espanja

 

Vientituet – naudanlihan ennakkotarkastuksiin, fyysisiin tarkastuksiin, sokerin tuotannon ja varastoinnin tarkastuksiin ja fyysisten tarkastusten tekemisestä viejille annettaviin ennakkoilmoituksiin liittyvien puutteiden perusteella ehdotettu oikaisu

40,596

40,596

Pinta-alatuki – tukioikeuksien jakamisessa esiintyneiden puutteiden perusteella ehdotettu oikaisu

16,030

16,030

Täydentävät ehdot – yhden hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksen puuttumisen sekä tarkastusten tehokkuuteen vähennyksen soveltamiseen liittyvien puutteiden perusteella ehdotettu oikaisu

6,486

6,485

Maaseudun kehittäminen – tilatarkastusten ja jäljitettävyyden puutteiden perusteella ehdotettu oikaisu

0,379

0,379

Muut oikaisut – liitteen III taulukkoon varainhoitovuoden 2006 osalta tehtyyn korjaukseen (sääntöjenvastaisesti maksettujen määrien takaisinperintä) perustuva palautus

Palautus 1,785

Palautus 1,785

Suomi

 

Muut oikaisut – vuoden 2009 tilien tarkastamisen ja hyväksymisen yhteydessä todettujen virheiden perusteella ehdotettu oikaisu

0,067

0,067

Ranska

 

Eläinpalkkiot – tilarekisterin puutteiden ja tietokannan sääntöjenvastaisuuden perusteella ehdotettu korjaus

4,474

4,465

Maaseudun kehittäminen – Edullisten lainojen asiakirjojen hallinnollisten tarkastusten epätäydellisyyden ja viivästyneiden pankkitarkastusten perusteella ehdotettu oikaisu

6,453

6,453

Maaseudun kehittäminen – luonnonhaittoja koskevien toimenpiteiden ja maaseudun ympäristötoimenpiteiden tilatarkastusten puutteiden perusteella ehdotettu oikaisu

28,956

28,956

Myöhästyneet maksut – maksujen myöhästymisen perusteella ehdotettu oikaisu

1,372

0,000

Muut oikaisut – vuoden 2008 tilien tarkastamisen ja hyväksymisen yhteydessä todettujen tukeen oikeuttamattomien menojen perusteella ehdotettu oikaisu

0,108

0,108

Yhdistynyt kuningaskunta

Pinta-alatuki – LPIS-GIS-tunnistusjärjestelmän, hakemusten käsittelyn, hallinnollisten ristiintarkastusten ja tilatarkastusten puutteiden perusteella ehdotettu Englantia koskeva oikaisu

111,678

99,430

Pinta-alatuki – LPIS-GIS-tunnistusjärjestelmän, tilatarkastusten, maksujen ja seuraamusten puutteiden perusteella ehdotettu Pohjois-Irlantia koskeva oikaisu

17,687

15,733

Täydentävät ehdot – liian lievän seuraamusjärjestelmän sekä lannoitteita koskevien vähimmäisvaatimusten, kasvinsuojeluaineiden käytön ja yhden lakisääteisen hoitovaatimuksen riittämättömän valvonnan perusteella ehdotettu oikaisu

2,476

2,476

Maaseudun kehittäminen – maatalouden ympäristötoimenpiteiden puutteiden perusteella ehdotettu oikaisu

4,353

4,331

Muut oikaisut – velkojen takaisinperinnässä esiintyneiden puutteiden perusteella ehdotettu oikaisu

1,829

1,829

Kreikka

 

Interventiovarastointi – liikaa maksettujen julkisen varastoinnin kustannusten perusteella ehdotettu oikaisu

0,428

0,428

Eläinpalkkiot – tarkastusten ajoituksessa, tukikelpoisuusperusteiden määrittämisessä, riskianalyysissa ja tilatarkastuksissa esiintyneiden puutteiden ja muiden tehtäväksi siirrettyjen tarkastusten laadunvalvonnan puuttumisen perusteella ehdotettu oikaisu

3,686

3,686

Muut oikaisut – maksujen myöhästymisen ja enimmäismäärien ylittymisen perusteella ehdotettu oikaisu

5,209

4,822

Unkari

 

Täydentävät ehdot – kahdeksan hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksen määrittelemättä jättämisen perusteella ehdotettu oikaisu

9,362

9,291

Irlanti

 

Maaseudun kehittäminen – varhaiseläkejärjestelmän ja nuorten viljelijöiden järjestelmän puutteiden perusteella ehdotettu oikaisu

0,397

0,397

Myöhästyneet maksut – maksujen myöhästymisen perusteella ehdotettu oikaisu

0,013

0,000

Muut oikaisut – vuoden 2010 tilien tarkastamisen ja hyväksymisen yhteydessä todettujen tunnettujen virheiden perusteella ehdotettu oikaisu

0,198

0,198

Muut oikaisut – velan korkojen ilmoittamatta jättämisen perusteella ehdotettu oikaisu

0,030

0,030

Italia

 

Hedelmät ja vihannekset – sitrushedelmien jalostusalan vakavasti puutteellisen valvontajärjestelmän ja petosten perusteella ehdotettu oikaisu

17,914

17,914

Täydentävät ehdot – usean lakisääteisen hoitovaatimuksen puutteellisen valvonnan, kolmen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksen määrittelemättä jättämisen ja seuraamusten epäasianmukaisen soveltamisen perusteella ehdotettu oikaisu

48,302

48,095

Maaseudun kehittäminen – eläintietokannan kanssa tehtävien ristiintarkastusten puuttumisen ja tilatarkastusten myöhästymisen perusteella ehdotettu oikaisu

1,246

1,246

Muut oikaisut – maksujen myöhästymisen perusteella ehdotettu oikaisu

2,294

0,000

Muut oikaisut – hyväksymisperusteiden puutteiden perusteella ehdotettu oikaisu

6,354

6,354

Liettua

Täydentävät ehdot – hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten puuttumisen ja puutteellisen valvonnan sekä seuraamusten soveltamisen puutteiden perusteella ehdotettu oikaisu

1,462

1,461

Maaseudun kehittäminen – tuensaajien tukikelpoisuuden valvontajärjestelmän puutteiden perusteella ehdotettu oikaisu

3,033

3,033

Malta

Täydentävät ehdot – liian lievän seuraamusjärjestelmän perusteella ehdotettu oikaisu

0,069

0,069

Alankomaat

Muut oikaisut – vuoden 2010 tilien tarkastamisen ja hyväksymisen yhteydessä todettujen tunnettujen virheiden perusteella ehdotettu oikaisu

0,689

0,689

Puola

Hedelmät ja vihannekset – maksujen myöhästymisen sekä fyysisten ja hallinnollisten tarkastusten ja tilintarkastusten puutteiden perusteella ehdotettu oikaisu

0,661

0,659

Maaseudun kehittäminen – varhaiseläke­järjestelmän hallinnon puutteiden perusteella ehdotettu oikaisu

34,452

34,452

Romania

Maaseudun kehittäminen – tuensaajien tukikelpoisuuden ja menojen valvonnan sekä maatilojen nykyaikaistamistoimenpiteeseen liittyvien seuraamusten soveltamisen puutteiden perusteella ehdotettu oikaisu

12,501

12,501

Maaseudun kehittäminen – lohkojen ja lohkokirjojen tarkastusten puutteiden perusteella ehdotettu oikaisu

5,199

2,960

Myöhästyneet maksut – maksujen myöhästymisen perusteella ehdotettu oikaisu

0,083

0,000

Ruotsi

Muut oikaisut – enimmäismäärän ylittymisen perusteella ehdotettu oikaisu

0,003

0,000

Slovenia

Eläinpalkkiot – lampaiden tilatarkastusten vaaditun vähimmäistason alittumisen ja nautojen korvamerkintöjen myöhästymisestä johtuvien seuraamusten soveltamatta jättämisen perusteella ehdotettu oikaisu

0,098

0,098

Pinta-alatuki – tukioikeuksien laskemisessa esiintyneiden puutteiden perusteella ehdotettu oikaisu

0,188

0,188

Slovakia

Täydentävät ehdot – hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksen määrittelemättä jättämisen ja tilatarkastusten puutteiden perusteella ehdotettava oikaisu

1,558

1,558

Myöhästyneet maksut – maksujen myöhästymisen perusteella ehdotettu oikaisu

0,346

0,000

YHTEENSÄ

414,327

393,050

Liite II: Euroopan maataloustukirahaston ja maaseuturahaston tilien tarkastaminen ja hyväksyminen

Päätös nro 40: Alakohtaiset oikaisut (miljoonina euroina)

Ala

Oikaisun määrä

Oikaisun rahoitusvaikutuksen määrä4

 

 

 

Vientituki

40,596

40,596

 

Hedelmät ja vihannekset

18,575

18,573

 

Interventiovarastointi ja muut markkinatoimenpiteet

0,428

0,428

 

Eläinpalkkiot

8,259

8,249

Pinta-alatuki

145,583

131,380

Täydentävät ehdot

78,750

78,470

Maaseudun kehittäminen

105,307

103,023

Myöhästyneet maksut

1,814

0,000

 

Muut oikaisut

15,015

12,331

 

 

 

YHTEENSÄ

414,327

393,050

1 :

Rahoitusvaikutus on pienempi, koska jäsenvaltiolta on jo peritty tai se on maksanut takaisin osan varoista.

2 :

Rahoitusvaikutus on pienempi, koska jäsenvaltiolta on jo peritty tai se on maksanut takaisin osan varoista.

3 :

Oikaisun nettovaikutuksessa otetaan huomioon aikaisemmat päällekkäiset oikaisut ja Euroopan komission jo takaisin perimät määrät.

4 :

Oikaisun rahoitusvaikutuksessa otetaan huomioon aikaisemmat päällekkäiset oikaisut ja Euroopan komission jo takaisin perimät määrät.


Side Bar