Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 26. februar 2013

Kommissionen kræver, at medlemsstaterne skal tilbagebetale 414 mio. EUR i forbindelse med den fælles landbrugspolitik

Europa-Kommissionen har i dag besluttet, at i alt 414 mio. EUR, som medlemsstaterne uretmæssigt har udbetalt til dækning af landbrugsudgifter, skal tilbagebetales i forbindelse med den såkaldte regnskabsafslutning. Medlemsstaterne er ansvarlige for betalinger og kontrol af udgifter inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik, og Kommissionen skal sikre sig, at medlemsstaterne har anvendt midlerne korrekt. Pengene føres tilbage til EU-budgettet, fordi EU-reglerne for landbrugsudgifter ikke er overholdt, eller kontrollen med dem har været utilstrækkelig. Eftersom nogle af pengene allerede er inddrevet fra medlemsstaterne, er den finansielle nettovirkning af dagens beslutning formelt set cirka 393 mio. EUR.

De vigtigste finansielle korrektioner

I henhold til den seneste beslutning skal der inddrives midler fra 22 medlemslande: Belgien, Bulgarien, Tjekkiet, Danmark, Tyskland, Irland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Italien, Cypern, Litauen, Ungarn, Malta, Nederlandene, Polen, Rumænien, Slovenien, Slovakiet, Finland, Sverige og Det Forenede Kongerige. Blandt de vigtigste korrektioner kan nævnes:

  • Det Forenede Kongerige – England skal tilbagebetale 111,7 mio. EUR (finansiel nettovirkning1 99,4 mio. EUR) som følge af svagheder i markidentifikationssystemet/det geografiske informationssystem (LPIS-GIS) samt i behandlingen af ansøgninger, de administrative krydskontroller og kontroller på stedet i forbindelse med arealstøtte.

  • Italien skal tilbagebetale 48,3 mio. EUR (finansiel nettovirkning1: 48,1 mio. EUR) pga. overtrædelser af krydsoverensstemmelsesreglerne: mangelfuld kontrol af en række lovgivningsbestemte forvaltningskrav, manglende definition af tre krav til god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM) og ukorrekt anvendelse af sanktioner.

  • Spanien skal tilbagebetale 40,6 mio. EUR pga. mangelfuld forvaltning af og kontrol med eksportrestitutioner: mangelfuld forudgående kontrol med oksekød, svagheder i udførelsen af fysiske kontroller, mangelfuld kontrol med produktion og oplagring af sukker samt forudgående meddelelse om fysisk kontrol givet til eksportører.

  • Polen skal tilbagebetale 34,4 mio. EUR pga. svagheder i forvaltningen af førtidspensioneringsordningen under Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL).

  • Frankrig skal tilbagebetale 29 mio. EUR pga. mangelfulde kontroller på stedet i forbindelse med ELFUL's foranstaltninger for miljøvenligt landbrug og ugunstigt stillede områder.

  • Italien skal tilbagebetale 17,9 mio. EUR pga. alvorlige mangler i kontrolsystemet og svig i citrusforarbejdningssektoren.

  • Det Forenede Kongerige – Nordirland skal tilbagebetale 17,7 mio. EUR (finansiel nettovirkning2 15,7 mio. EUR) pga. af svagheder i markidentifikationssystemet/det geografiske informationssystem, kontroller på stedet, betalinger og sanktioner i forbindelse med arealstøtte.

  • Spanien skal tilbagebetale 16 mio. EUR for tildeling af rettigheder til modtagere af arealstøtte.

  • Rumænien skal tilbagebetale 12,5 mio. EUR pga. svagheder i kontrollen af modtagernes støtteberettigelse og deres udgifter såvel som mangelfuld anvendelse af sanktioner i forbindelse med ELFUL's foranstaltning vedrørende modernisering af landbrugsbedrifter.

Baggrund

Medlemsstaterne er ansvarlige for de fleste betalinger i forbindelse med den fælles landbrugspolitik, først og fremmest via deres betalingsorganer. De har også ansvaret for kontrol, f.eks. af landbrugernes ansøgninger om direkte betalinger. Hvert år foretager Kommissionen mere end 100 revisioner, hvor den sikrer sig, at medlemsstaternes kontrol er tilfredsstillende, og at de reagerer på påpegede mangler. Kommissionen har beføjelse til at kræve tilbagebetaling bagud, hvis revisionen viser, at medlemsstaten ikke har reageret godt nok til at sikre, at EU's midler bliver brugt korrekt.

Yderligere oplysninger om, hvordan den årlige regnskabsafslutning fungerer, kan findes i MEMO/12/109 og faktabladet "Managing the agriculture budget wisely" på: http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf.

De vedlagte tabeller (bilag I og II) indeholder en oversigt over korrektionerne, fordelt på medlemsstater og sektorer.

Kontaktpersoner:

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Bilag I: Efterprøvende afslutning af EGFL- og ELFUL-regnskaberne

Afgørelse nr. 40: Korrektioner fordelt på de enkelte medlemsstater (i mio. EUR)

Sektor og årsag til korrektionen

Korrektions­beløb

Korrektio­nens finansielle nettovirkning3

Belgien

 

Krydsoverensstemmelse – foreslået korrektion for manglende gennemførelse af betingelserne for god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM) og for delvise kontroller på stedet

2 477

2 477

Bulgarien

 

Udvikling af landdistrikter – foreslået korrektion for mangelfuld planlægning af kontroller på stedet og udvælgelse af stikprøver

0 023

0 023

Cypern

 

Udvikling af landdistrikter – foreslået korrektion for for sent udført administrativ kontrol og uhensigtsmæssig planlægning af kontroller på stedet

0 100

0 100

Andre korrektioner – foreslået korrektion for overskridelse af lofter

0 001

0 000

Tjekkiet

 

Krydsoverensstemmelse – foreslået korrektion for manglende definition af GLM-krav og svagheder i evalueringen af manglende overensstemmelse

6 558

6 558

Udvikling af landdistrikter – foreslået korrektion for manglende kontrol på stedet af husdyrtæthed

4 477

4 455

Tyskland

 

Udvikling af landdistrikter – foreslået korrektion for mangler ved udvælgelsen blandt de støtteberettigede ansøgninger og betalinger indeholdende ikke-støtteberettigede momsudgifter

3 739

3 739

Danmark

 

Andre korrektioner – foreslået korrektion for utilstrækkelig inddrivelse af udestående

0 019

0 019

Spanien

 

Eksportrestitutioner – foreslået korrektion for mangelfuld forudgående kontrol med oksekød, svagheder i udførelsen af fysiske kontroller, mangelfuld kontrol med produktion og oplagring af sukker, forudgående meddelelse om fysisk kontrol givet til eksportører

40 596

40 596

Arealstøtte – foreslået korrektion for svagheder i tildelingen af rettigheder

16 030

16 030

Krydsoverensstemmelse – foreslået korrektion for manglende GLM-krav, manglende effektivitet i kontrollen og ved anvendelsen af nedsættelse

6 486

6 485

Udvikling af landdistrikter – foreslået korrektion for svagheder ved kontroller på stedet og manglende sporbarhed

0 379

0 379

Andre korrektioner – tilbagebetaling pga. rettelse af tabellen i bilag III for regnskabsåret 2006 (inddrivelse af uretmæssige betalinger)

Tilbagebetaling 1 785

Tilbagebetaling 1 785

Finland

 

Andre korrektioner – foreslået korrektion for fejl opdaget under regnskabsafslutningen for 2009

0 067

0 067

Frankrig

 

Husdyrpræmier – foreslået korrektion for mangler i bedriftsregistret og uoverensstemmelser vedrørende databasen

4 474

4 465

Udvikling af landdistrikter – foreslået korrektion for ufuldstændig administrativ kontrol af fakturaer for lån på præferencevilkår og sen revision i banker

6 453

6 453

Udvikling af landdistrikter - foreslået korrektion for mangelfuld kontrol af foranstaltninger vedrørende miljøvenligt landbrug og ugunstigt stillede områder

28 956

28 956

Forsinkede betalinger – foreslået korrektion for forsinkede betalinger

1 372

0 000

Andre korrektioner – foreslået korrektion for ikke-støtteberettigede udgifter opdaget under regnskabsafslutningen for 2008

0 108

0 108

Det Forenede Kongerige

Arealstøtte – foreslået korrektion for England for svagheder i markidentifikationssystemet/det geografiske informationssystem, behandlingen af ansøgninger, den administrative krydskontrol og kontroller på stedet

111 678

99 430

Arealstøtte – foreslået korrektion for Nordirland for svagheder i markidentifikationssystemet/det geografiske informationssystem, kontroller på stedet, betalinger og sanktioner

17 687

15 733

Krydsoverensstemmelse – foreslået korrektion for lempeligt sanktionssystem og utilstrækkelig kontrol af minimumskrav til gødningsstoffer og brug af plantebeskyttelsesmidler og af et lovgivningsbestemt forvaltningskrav

2 476

2 476

Udvikling af landdistrikter – foreslået korrektion for mangelfulde foranstaltninger for miljøvenligt landbrug

4 353

4 331

Andre korrektioner – foreslået korrektion for utilstrækkelig inddrivelse af udestående

1 829

1 829

Grækenland

 

Interventionsoplagring – foreslået korrektion for for store udgifter til offentlig oplagring

0 428

0 428

Husdyrpræmier – foreslået korrektion for svagheder i planlægningen af kontroller, fastsættelsen af kriterierne for støtteberettigelse, i risikoanalysen samt ved kontroller på stedet, manglende kvalitetsovervågning for uddelegerede kontroller

3 686

3 686

Andre korrektioner – foreslået korrektion for forsinkede betalinger og overskridelse af lofter

5 209

4 822

Ungarn

 

Krydsoverensstemmelse – foreslået korrektion for manglende definition af 8 GLM-krav

9 362

9 291

Irland

 

Udvikling af landdistrikter – foreslået korrektion for svagheder i førtidspensioneringsordningen og ordningen for unge landbrugere

0 397

0 397

Forsinkede betalinger – foreslået korrektion for forsinkede betalinger

0 013

0 000

Andre korrektioner – foreslået korrektion for kendte fejl opdaget under regnskabsafslutningen for 2010

0 198

0 198

Andre korrektioner – foreslået korrektion for udeladelse af indberetning af renter

0 030

0 030

Italien

 

Frugt og grøntsager – foreslået korrektion for alvorlige mangler i kontrolsystemet og svig i citrusforarbejdningssektoren

17 914

17 914

Krydsoverensstemmelse – foreslået korrektion for mangelfuld kontrol af adskillige lovgivningsbestemte forvaltningskrav, manglende definition af 3 GLM-krav og ukorrekt anvendelse af sanktioner

48 302

48 095

Udvikling af landdistrikter – foreslået korrektion for manglende krydskontrol med den centrale husdyrdatabase og forsinkede kontroller på stedet

1 246

1 246

Andre korrektioner – foreslået korrektion for forsinkede betalinger

2 294

0 000

Andre korrektioner – foreslået korrektion for utilstrækkelig overholdelse af godkendelseskriterierne

6 354

6 354

Litauen

Krydsoverensstemmelse – foreslået korrektion for manglende GLM-krav, mangelfuld kontrol af GLM og svagheder i anvendelsen af sanktioner

1 462

1 461

Udvikling af landdistrikter – foreslået korrektion for svagheder i kontrollen af modtagernes støtteberettigelse

3 033

3 033

Μalta

Krydsoverensstemmelse – foreslået korrektion for lempeligt sanktionssystem

0 069

0 069

Nederlandene

Andre korrektioner – foreslået korrektion for kendte fejl opdaget under regnskabsafslutningen for 2010

0 689

0 689

Polen

Frugt og grøntsager - foreslået korrektion for forsinkede betalinger og svagheder i de fysiske, administrative og regnskabsmæssige kontroller

0 661

0 659

Udvikling af landdistrikter – foreslået korrektion for svagheder i forvaltningen af førtidspensioneringsordningen

34 452

34 452

Rumænien

Udvikling af landdistrikter – foreslået korrektion for svagheder i kontrollen af modtagernes støtteberettigelse og udgifter, svagheder i anvendelsen af sanktioner i forbindelse med foranstaltningen vedrørende modernisering af landbrugsbedrifter

12 501

12 501

Udvikling af landdistrikter – foreslået korrektion for ufuldstændige kontroller af arealer og bogføring

5 199

2 960

Forsinkede betalinger – foreslået korrektion for forsinkede betalinger

0 083

0 000

Sverige

Andre korrektioner – foreslået korrektion for overskridelse af loft

0 003

0 000

Slovenien

Husdyrpræmier – foreslået korrektion for manglende gennemførelse af minimumsantallet af kontroller på stedet vedrørende får og manglende anvendelse af sanktioner i tilfælde af sen øremærkning af kvæg

0 098

0 098

Arealstøtte – foreslået korrektion for svagheder i beregningen af rettigheder

0 188

0 188

Slovakiet

Krydsoverensstemmelse – foreslået korrektion for manglende definition af GLM-krav og svagheder i kontroller på stedet

1 558

1 558

Forsinkede betalinger – foreslået korrektion for forsinkede betalinger

0 346

0 000

I ALT

414 327

393 050

Bilag II: Afslutning af EGFL- og ELFUL-regnskaberne

Afgørelse nr. 40: Korrektioner fordelt på sektorer (i mio. EUR)

Område

Korrektionsbeløb

Korrektionens finansielle virkning4

 

 

 

Eksportrestitution

40 596

40 596

 

Frugt og grøntsager

18 575

18 573

 

Interventionsoplagring og andre markedsforanstaltninger

0 428

0 428

 

Husdyrpræmier

8 259

8 249

Arealstøtte

145 583

131 380

Krydsoverensstemmelse

78 750

78 470

Udvikling af landdistrikter

105 307

103 023

Forsinkede betalinger

1 814

0 000

 

Andre korrektioner

15 015

12 331

 

 

 

I ALT

414 327

393 050

1 :

Den finansielle nettovirkning er lavere, da midler allerede er inddrevet fra eller tilbagebetalt af medlemsstaten.

2 :

Den finansielle nettovirkning er lavere, da midler allerede er inddrevet fra eller tilbagebetalt af medlemsstaten.

3 :

For så vidt angår den finansielle nettovirkning af korrektionen, tages der højde for de tidligere overlappende korrektioner og beløb, som Kommissionen allerede har inddrevet.

4 :

For så vidt angår den finansielle virkning af korrektionen, tages der højde for de tidligere overlappende korrektioner og beløb, som Kommissionen allerede har inddrevet.


Side Bar