Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 26. února 2013

Členské státy Komisi vrátí 414 milionů EUR z výdajů na SZP

Evropská komise dnes v rámci tzv. schválení účetní závěrky vyzvala členské státy, aby vrátily celkem 414 milionů EUR z neoprávněně vynaložených finančních prostředků na provádění zemědělské politiky EU. Členské státy odpovídají za vyplácení a kontrolu výdajů v rámci společné zemědělské politiky (SZP) a úkolem Komise je zajistit, aby členské státy tyto finanční prostředky vynakládaly řádně. Tyto peníze se vracejí do rozpočtu Evropské unie, protože nebyla dodržena pravidla EU nebo nebyly použity náležité kontrolní postupy týkající se zemědělských výdajů. Formálně vzato, jelikož některé z těchto částek byly od členských států již získány zpět, čistý finanční dopad dnešního rozhodnutí činí přibližně 393 milionů EUR.

Hlavní finanční opravy

Podle tohoto posledního rozhodnutí bude o vrácení finančních prostředků požádáno 22 členských států: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Německo, Irsko, Řecko, Španělsko, Francie, Itálie, Kypr, Litva, Maďarsko, Malta, Nizozemsko, Polsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Finsko, Švédsko a Spojené království. Nejvýznamnějšími jednotlivými opravami jsou:

  • 111,7 milionu EUR (čistý finanční dopad1: 99,4 milionu EUR) vrátí Spojené království – Anglie za nedostatky v systému evidence půdy a geografickém informačním systému (LPIS-GIS), ve zpracování žádostí, ve správních křížových kontrolách a kontrolách na místě týkajících se podpory na plochu;

  • 48,3 milionu EUR (čistý finanční dopad1: 48,1 milionu EUR) vrátí Itálie za porušení právních předpisů v oblasti podmíněnosti: nedostatečné kontroly několika povinných požadavků na hospodaření (SMR), tři nedefinované podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) a nesprávné uplatňování sankcí;

  • 40,6 milionu EUR vrátí Španělsko za nedostatky v řízení a kontrole vývozních náhrad: nedostatečné kontroly ex ante u hovězího masa, nedostatky v provádění fyzických kontrol, neodpovídající kontroly produkce a zásob cukru, upozorňování vývozců předem na fyzické kontroly;

  • 34,4 milionu EUR vrátí Polsko za nedostatky v řízení sytému předčasného odchodu do důchodu v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV);

  • 29 milionů EUR vrátí Francie za nedostatky v kontrolách na místě týkajících se opatření pro oblasti s přírodním znevýhodněním a agroenvironmentálních opatření v rámci EZFRV;

  • 17,9 milionu EUR vrátí Itálie za závažné nedostatky v systému kontrol a za podvody v odvětví zpracování citrusů;

  • 17,7 milionu EUR (čistý finanční dopad2: 15,7 milionu EUR) vrátí Spojené království – Severní Irsko za nedostatky v systémech LPIS-GIS, kontrolách na místě, platbách a sankcích ohledně podpory na plochu;

  • 16 milionů EUR vrátí Španělsko za nedostatky v přidělování nároků na podporu na plochu příjemcům;

  • 12,5 milionu EUR vrátí Rumunsko za nedostatky v kontrolách způsobilosti příjemců a jejich výdajů a za nedostatky v uplatňování sankcí podle opatření „Modernizace zemědělských podniků“ v rámci EZFRV.

Souvislosti

Členské státy jsou odpovědné za řízení většiny plateb SZP, zejména prostřednictvím svých platebních agentur. Odpovídají rovněž za kontroly, například za ověřování žádostí zemědělců o přímé platby. Komise každoročně provede více než 100 auditů, při kterých ověřuje, zda jsou kontroly členských států a jejich reakce na nedostatky dostatečné. Komise má pravomoc vymáhat finanční prostředky i zpětně, pokud z auditu vyplyne, že řízení a kontrola členského státu dostatečně nezaručují, že finanční prostředky EU byly vynaloženy řádným způsobem.

Podrobnosti o tom, jak systém schvalování ročních účetních závěrek funguje, jsou uvedeny v dokumentu MEMO/12/109 a v informačním přehledu „Managing the agriculture budget wisely“ (Odpovědné hospodaření se zemědělským rozpočtem), který lze nalézt na internetových stránkách:

http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf.

Údaje o jednotlivých opravách v rozčlenění podle členských států a podle odvětví jsou uvedeny v připojených tabulkách (přílohy I a II).

Kontaktní osoby:

Fanny Dabertrand (+32 22990625)

Roger Waite (+32 22961404)

Příloha I: Schválení účetní závěrky EZZF a EZFRV

Rozhodnutí 40: Opravy podle členských států (v milionech EUR)

Odvětví a důvod opravy

Výše opravy

Výše finančního dopadu opravy3

Belgie

 

Podmíněnost – oprava navržena za neprovádění dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) a částečné kontroly na místě

2,477

2,477

Bulharsko

 

Rozvoj venkova – oprava navržena za nedostatky v načasování kontrol na místě a ve výběru vzorků

0,023

0,023

Kypr

 

Rozvoj venkova – oprava navržena za opožděné správní kontroly a nevhodné načasování kontrol na místě

0,100

0,100

Jiné opravy – oprava navržena za překročení stropů

0,001

0,000

Česká republika

 

Podmíněnost – oprava navržena za nedefinované podmínky GAEC a nedostatky v hodnocení případů nesouladu

6,558

6,558

Rozvoj venkova – oprava navržena za chybějící kontroly na místě týkající se intenzity chovu hospodářských zvířat

4,477

4,455

Německo

 

Rozvoj venkova – oprava navržena za nedostatky ve výběru mezi způsobilými žádostmi a za platby zahrnující nezpůsobilé položky DPH

3,739

3,739

Dánsko

 

Jiné opravy – oprava navržena za nedostatky ve vymáhání pohledávek

0,019

0,019

Španělsko

 

Vývozní náhrady – oprava navržena za nedostatečné kontroly ex ante u hovězího masa, nedostatky v provádění fyzických kontrol, neodpovídající kontroly produkce a zásob cukru, upozorňování vývozců předem na fyzické kontroly

40,596

40,596

Podpora na plochu – oprava navržena za nedostatky v přidělování nároků

16,030

16,030

Podmíněnost – oprava navržena za jednu chybějící podmínku dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) a za nedostatky v účinnosti kontrol a v uplatňování snížení

6,486

6,485

Rozvoj venkova – oprava navržena za nedostatky v kontrolách na místě a nemožnost dohledatelnosti

0,379

0,379

Jiné opravy – náhrada kvůli opravě tabulky za rozpočtový rok 2006 uvedené v příloze III (zpětné získání částek za nesrovnalosti)

Náhrada 1,785

Náhrada 1,785

Finsko

 

Jiné opravy – oprava navržena za chyby zjištěné během účetní závěrky za rok 2009

0,067

0,067

Francie

 

Prémie na hospodářská zvířata – oprava navržena za nedostatky v evidenci hospodářství a za nesoulad počítačové databáze

4,474

4,465

Rozvoj venkova – oprava navržena za neúplnou správní kontrolu faktur zvýhodněných půjček a opožděné audity v bankách

6,453

6,453

Rozvoj venkova – oprava navržena za nedostatky v kontrolách na místě týkajících se opatření pro oblasti s přírodním znevýhodněním a agroenvironmentálních opatření

28,956

28,956

Opožděné platby – oprava navržena za opožděné platby

1,372

0,000

Jiné opravy – oprava navržena za nezpůsobilé výdaje zjištěné během účetní závěrky za rok 2008

0,108

0,108

Spojené království

Podpora na plochu – oprava navržena v případě Anglie za nedostatky v systémech LPIS-GIS, ve zpracování žádostí, ve správních křížových kontrolách a kontrolách na místě

111,678

99,430

Podpora na plochu – oprava navržena v případě Severního Irska za nedostatky v systémech LPIS-GIS, kontrolách na místě, platbách a sankcích

17,687

15,733

Podmíněnost – oprava navržena za příliš mírný systém sankcí a za nedostatečně kontrolované minimální požadavky na používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin a jeden povinný požadavek na hospodaření (SMR)

2,476

2,476

Rozvoj venkova – oprava navržena za nedostatky v agroenvironmentálních opatřeních

4,353

4,331

Jiné opravy – oprava navržena za nedostatky ve vymáhání pohledávek

1,829

1,829

Řecko

 

Intervenční skladování – oprava navržena za přeplacené náklady na veřejné skladování

0,428

0,428

Prémie na hospodářská zvířata – oprava navržena za nedostatky v načasování kontrol, ve stanovení kritérií způsobilosti, v analýze rizik a v kontrolách na místě a za chybějící dohled nad jakostí u kontrol v přenesené pravomoci

3,686

3,686

Jiné opravy – oprava navržena za opožděné platby a překročení stropů

5,209

4,822

Maďarsko

 

Podmíněnost – oprava navržena za osm nedefinovaných podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC)

9,362

9,291

Irsko

 

Rozvoj venkova – oprava navržena za nedostatky v systému předčasného odchodu do důchodu a v režimu pro mladé zemědělce

0,397

0,397

Opožděné platby – oprava navržena za opožděné platby

0,013

0,000

Jiné opravy – oprava navržena za „známé chyby“ zjištěné během účetní závěrky za rok 2010

0,198

0,198

Jiné opravy – oprava navržena za nevykázání úroku z pohledávek

0,030

0,030

Itálie

 

Ovoce a zelenina – oprava navržena za závažné nedostatky v systému kontrol a za podvody v odvětví zpracování citrusů

17,914

17,914

Podmíněnost – oprava navržena za několik špatně řízených povinných požadavků na hospodaření (SMR), tři nedefinované podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) a nesprávné uplatňování sankcí

48,302

48,095

Rozvoj venkova – oprava navržena za chybějící křížové kontroly s databází hospodářských zvířat a opožděné kontroly na místě

1,246

1,246

Jiné opravy – oprava navržena za opožděné platby

2,294

0,000

Jiné opravy – oprava navržena za nedostatky v kritériích akreditace

6,354

6,354

Litva

Podmíněnost – oprava navržena za chybějící podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC), špatně řízené podmínky GAEC a nedostatky v uplatňování sankcí

1,462

1,461

Rozvoj venkova – oprava navržena za nedostatečný systém kontroly způsobilosti příjemců

3,033

3,033

Malta

Podmíněnost – oprava navržena za příliš mírný systém sankcí

0,069

0,069

Nizozemsko

Jiné opravy – oprava navržena za „známé chyby“ zjištěné během účetní závěrky za rok 2010

0,689

0,689

Polsko

Ovoce a zelenina – oprava navržena za opožděné platby a nedostatky ve fyzických, správních a účetních kontrolách

0,661

0,659

Rozvoj venkova – oprava navržena za nedostatky v řízení systému předčasného odchodu do důchodu

34,452

34,452

Rumunsko

Rozvoj venkova – oprava navržena za nedostatky v kontrolách způsobilosti příjemce a jeho výdajů a za nedostatky v uplatňování sankcí podle opatření „Modernizace zemědělských podniků“

12,501

12,501

Rozvoj venkova – oprava navržena za neúplné kontroly pozemků a evidenčních knih

5,199

2,960

Opožděné platby – oprava navržena za opožděné platby

0,083

0,000

Švédsko

Jiné opravy – oprava navržena za překročení stropu

0,003

0,000

Slovinsko

Prémie na hospodářská zvířata – oprava navržena za nedosažení minimální četnosti kontrol na místě u ovcí a za neuplatnění sankcí v případě opožděného označení skotu

0,098

0,098

Podpora na plochu – oprava navržena za nedostatky ve výpočtu nároků

0,188

0,188

Slovensko

Podmíněnost – oprava navržena za nedefinovanou podmínku dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) a nedostatky v kontrolách na místě

1,558

1,558

Opožděné platby – oprava navržena za opožděné platby

0,346

0,000

CELKEM

414,327

393,050

Příloha II: Schválení účetní závěrky EZZF a EZFRV

Rozhodnutí 40: Opravy podle odvětví (v milionech EUR)

Odvětví

Výše opravy

Výše finančního dopadu opravy4

 

 

 

Vývozní náhrady

40,596

40,596

 

Ovoce a zelenina

18,575

18,573

 

Intervenční skladování a jiná tržní opatření

0,428

0,428

 

Prémie na hospodářská zvířata

8,259

8,249

Podpora na plochu

145,583

131,380

Podmíněnost

78,750

78,470

Rozvoj venkova

105,307

103,023

Opožděné platby

1,814

0,000

 

Jiné opravy

15,015

12,331

 

 

 

CELKEM

414,327

393,050

1 :

Finanční dopad je nižší kvůli částkám, které již byly od členských států získány zpět nebo které tyto státy již vrátily.

2 :

Finanční dopad je nižší kvůli částkám, které již byly od členských států získány zpět nebo které tyto státy již vrátily.

3 :

V čistém finančním dopadu opravy jsou zohledněny předchozí překrývající se opravy a částky, které již byly Evropské komisi vráceny.

4 :

Ve finančním dopadu opravy jsou zohledněny předchozí překrývající se opravy a částky, které již byly Evropské komisi vráceny.


Side Bar