Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 25 februari 2013

Kommissionär Cecilia Malmström lägger fram en handlingsplan om liberalisering av viseringsbestämmelserna med Georgien

Idag kommer Cecilia Malmström i Tbilisi i Georgien att överlämna handlingsplanen om liberalisering av viseringsbestämmelserna till Georgiens myndigheter. Handlingsplanen är ytterligare ett steg mot fullständig liberalisering av viseringsbestämmelserna. I den fastställs alla tekniska villkor som Georgien ska uppfylla innan ett system med resor utan viseringstvång inrättas.

– Jag vill gratulera de georgiska myndigheterna för det arbete de hittills har gjort när det gäller att genomföra de nödvändiga reformerna och därmed göra det möjligt att inleda viseringsdialogen och genomföra denna handlingsplan. Detta är ytterligare ett steg mot viseringsfria resor för georgiska medborgare och det gemensamma målet med närmare integrering mellan EU och Georgien, säger Cecilia Malmström, kommissionär med ansvar för inrikes frågor.

Handlingsplanen är strukturerad runt fyra åtgärdsblock som handlar om dokumentsäkerhet, gränsförvaltning och migrationshantering, allmän ordning och säkerhet samt relevanta frågor som rör utrikesförbindelser.

Den innehåller en uppsättning riktmärken som avser lagstiftningsramen (lagstiftning och planering) och en andra uppsättning mer specifika riktmärken som omfattar effektivt och hållbart genomförande av åtgärder, inklusive konkreta resultat på fältet.

De georgiska myndigheterna uppmanas att fortsätta att arbeta tillsammans för att fullfölja de nödvändiga reformerna inom alla områden som berörs av dialogen om liberalisering av viseringsbestämmelserna, inklusive kampen mot korruption och organiserad brottslighet, dataskydd, antidiskriminering och skydd av minoriteter, samt reform av rättsväsendet som syftar till att säkerställa rättsväsendets oberoende.

Kommissionen kommer regelbundet att bedöma om Georgien på ett effektivt och konsekvent sätt följer och genomför varje uppsättning riktmärken.

Under sitt besök kommer Cecilia Malmström att ha möten med president Mikhail Saakashvili, premiärminister Bidzina Ivanishvili, utrikesministern samt andra medlemmar av Georgiens regering.

Cecilia Malmström kommer också att få tillfälle att träffa ett antal georgiska icke-statliga organisationer som arbetar inom migration, mänskliga rättigheter och god förvaltning.

Bakgrund

Europeiska kommissionen inledde en dialog om liberalisering av viseringsbestämmelserna med Georgien i juni 2012 (IP/12/561). Den handlingsplan som läggs fram idag är det viktigaste instrumentet för att genomföra denna dialog. Handlingsplanen ger EU och de georgiska myndigheterna möjlighet att undersöka alla de tekniska förutsättningarna för att inleda ett viseringsfritt resande för georgiska medborgare.

Tillsammans med andra nyligen antagna åtgärder som inrättandet av ett partnerskap för rörlighet 2009 (IP/09/1853) och ikraftträdandet av avtalen om förenklade viseringsförfaranden och återtagande 2011 är denna handlingsplan om liberalisering av viseringsbestämmelserna ytterligare en byggsten för det gemensamma målet om närmare integration mellan EU och Georgien.

Som ett första steg mot det långsiktiga målet om viseringsfritt resande åtnjuter de georgiska medborgarna sedan mars 2011 redan fördelarna av ett avtal om viseringslättnader med EU. I avtalet fastställs en lägre viseringsavgift för alla georgiska medborgare och avgiften slopas för stora grupper av viseringssökande, t.ex. barn, pensionärer, studenter, personer som besöker familjemedlemmar som bor i EU, människor som är i behov av medicinsk behandling, ekonomiska aktörer som arbetar med EU-företag, idrottare, deltagare i kulturutbyten och journalister. Genom avtalet påskyndas också rutinerna för att behandla viseringsansökningar och fastställs det ett krav på att viseringar för flera inresor med långa giltighetstider ska utfärdas för vissa kategorier av frekventa resenärer.

Länkar

Cecilia Malmströms webbplats

Följ Cecilia Malmström på Twitter

GD Inrikes frågors webbplats

Följ GD Inrikes frågor på Twitter

Kontaktpersoner:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar