Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 25. veebruar 2013

Volinik Malmström esitab tegevuskava viisavabaduse kehtestamiseks Gruusiaga

Volinik Cecilia Malmström annab täna Tbilisis Gruusia ametiasutustele üle viisanõude kaotamise tegevuskava. Tegevuskava esitamine on järgmine samm täieliku viisavabaduse ettevalmistamisel. Selles loetletakse selgelt kõik tehnilised tingimused, mis Gruusia peab täitma enne viisavaba reisimise korra võimalikku kehtestamist.

„Avaldan tunnustust Gruusia ametiasutuste senistele jõupingutustele vajalike reformide elluviimisel, mis on teinud võimalikuks viisadialoogi alustamise ja käesoleva tegevuskava esitamise. See on järjekordne samm Gruusia kodanikele viisavabaduse kehtestamise suunas ning aitab tugevdada ELi ja Gruusia sidemeid,” sõnas ELi siseasjade volinik Cecilia Malmström.

Tegevuskava koosneb neljast meetmete rühmast, mis käsitlevad vastavalt dokumentide turvalisust, piiri- ja rändehaldust, avalikku korda ja julgeolekut ning asjakohaseid küsimusi välissuhete valdkonnas.

See sisaldab poliitikaraamistikuga (õigusaktid ja kavandamine) seotud esmaseid kriteeriume ning konkreetsemaid kriteeriume, mis hõlmavad asjakohaste meetmete tõhusat ja jätkusuutlikku rakendamist, sh konkreetsete tulemuste saavutamist kohapeal.

Gruusia ametiasutustel soovitatakse jätkata koostööd vajalike reformide teostamiseks kõigis viisavabadust käsitleva dialoogiga seotud valdkondades, nagu võitlus korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastu, andmekaitse, võitlus diskrimineerimise vastu ning vähemuste kaitse, aga ka kohtureform, et tagada kohtusüsteemi sõltumatus.

Komisjon hindab korrapäraselt, kas Gruusia ametiasutused on täitnud nimetatud kriteeriume tõhusalt ja järjekindalt.

Oma visiidi raames kohtub volinik Malmström Gruusia presidendi Mihheil Saakašvili, peaminister Bidzina Ivanišvili, välisministri ning teiste Gruusia valitsuse liikmetega.

Samuti on tal võimalus kohtuda mõnede Gruusia valitsusväliste organisatsioonidega, kes tegelevad rände, inimõiguste ja hea valitsemistavaga seotud küsimustega.

Taust

Euroopa Komisjon alustas viisanõude kaotamist käsitlevat dialoogi Gruusiaga 2012. aasta juunis (IP/12/561). Täna esitatud tegevuskava on põhivahend selle dialoogi arendamiseks. Selle abil saavad EL ja Gruusia ametiasutused hinnata kõikide viisavabaduse kehtestamise eeltingimuste täitmist.

EL ja Gruusia on seadnud eesmärgiks oma suhete tihendamise. Käesolev viisavabaduse tegevuskava täiendab varasemaid selle eesmärgi saavutamiseks võetud meetmeteid, nagu 2009. aastal sõlmitud liikuvuspartnerlus (IP/09/1853) ning 2011. aastal jõustunud viisalihtsustus- ja tagasivõtulepingud.

Alates 2011. aasta märtsist toimub ELi viisade väljastamine Gruusia kodanikele lihtsustatud korras, mis on esimene samm pikaajalise eesmärgi ehk viisavaba reisimise saavutamisel. Viisalihtsustuslepinguga on sätestatud väiksem viisalõiv kõigile Gruusia kodanikele ning mitmed viisataotlejate kategooriad on selle tasumisest üldse vabastatud. Nende hulka kuuluvad näiteks lapsed, pensionärid, õpilased, ELis elavaid pereliikmeid külastavad kodanikud, ravi vajavad isikud, ELi ettevõtetega koostööd tegevad ettevõtjad, sportlased, kultuurivahetuses osalejad ja ajakirjanikud. Viisalihtsustuslepinguga kiirendatakse ka viisataotluste hindamise menetlusi ning kehtestatakse kohustus väljastada teatavatesse kategooriatesse kuuluvatele sagedastele reisijatele mitmekordne pikaajaline viisa.

Kasulikke linke

Cecilia Malmströmi veebisait

Volinik Cecilia Malmström Twitteris

Siseasjade peadirektoraadi veebisait

Siseasjade peadirektoraat Twitteris

Kontaktisikud:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar