Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο τύπου

Βρυξέλλες, 25 Φεβρουαρίου 2013

Η Επίτροπος κα Malmström παρουσιάζει το Σχέδιο δράσης για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων με τη Γεωργία

Σήμερα, στην Τιφλίδα της Γεωργίας, η Επίτροπος κα Malmström θα παραδώσει το Σχέδιο δράσης για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων στις αρχές της Γεωργίας. Η παρουσίαση του Σχεδίου δράσης αποτελεί ένα περαιτέρω βήμα προς την πλήρη ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων. Το Σχέδιο δράσης καθορίζει σαφώς όλες τις τεχνικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί η Γεωργία πριν από την ενδεχόμενη θέσπιση ενός καθεστώτος ταξιδιών απαλλαγμένου από την υποχρέωση θεώρησης.

«Θα ήθελα να συγχαρώ τις αρχές της Γεωργίας για τις προσπάθειες που έχουν καταβάλει μέχρι στιγμής για την υλοποίηση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων και γιατί κατέστησαν δυνατή την έναρξη του διαλόγου για τις θεωρήσεις και την δημιουργία αυτού του Σχεδίου δράσης. Πρόκειται για ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση της δυνατότητας ταξιδίου χωρίς θεώρηση για τους πολίτες της Γεωργίας και τον κοινό στόχο της στενότερης ολοκλήρωσης μεταξύ της ΕΕ και της Γεωργίας», δήλωσε η κα Cecilia Malmström, Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ.

Το Σχέδιο δράσης διαρθρώνεται γύρω από τέσσερις δέσμες μέτρων που αφορούν, αντιστοίχως, την ασφάλεια των εγγράφων, τη διαχείριση των συνόρων και της μετανάστευσης, τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, και συναφή θέματα εξωτερικών σχέσεων.

Περιλαμβάνει μια πρώτη σειρά κριτηρίων αναφοράς που αφορούν το πλαίσιο πολιτικής (νομοθεσία και προγραμματισμός) και μια δεύτερη σειρά πιο ειδικών κριτηρίων αναφοράς που καλύπτουν την αποτελεσματική και βιώσιμη εφαρμογή των σχετικών μέτρων για την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων επί τόπου.

Οι Γεωργιανές αρχές ενθαρρύνονται να συνεχίσουν τη στενή συνεργασία προκειμένου να συνεχίσουν τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις σε όλους τους τομείς τους σχετικούς με τον διάλογο για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων, όπου περιλαμβάνονται τα εξής: καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, προστασία των δεδομένων, καταπολέμηση των διακρίσεων και προστασία των μειονοτήτων, καθώς και δικαστική μεταρρύθμιση με σκοπό την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας του δικαστικού συστήματος.

Η Επιτροπή θα αξιολογεί σε τακτική βάση την αποτελεσματική και συνεπή τήρηση και εφαρμογή κάθε σειράς κριτηρίων αναφοράς από τη Γεωργία.

Με την ευκαιρία της επίσκεψής της, η Επίτροπος κα Cecilia Malmström θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Γεωργίας, Mikhail Saakashvili, τον πρωθυπουργό της Γεωργίας, Bidzina Ivanishvili, τον υπουργό Εξωτερικών της Γεωργίας, καθώς και άλλα μέλη της κυβέρνησης της Γεωργίας.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της, η Επίτροπος κα Malmström θα έχει επίσης την ευκαιρία να συναντηθεί με ορισμένες γεωργιανές ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μετανάστευσης, των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της χρηστής διακυβέρνησης.

Ιστορικό

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε το διάλογο για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων με τη Γεωργία τον Ιούνιο του 2012 (IP/12/561). Το Σχέδιο δράσης που παρουσιάζεται σήμερα θα αποτελέσει το βασικό μέσο για τη διεξαγωγή του διαλόγου αυτού. Επιτρέπει στην ΕΕ και τις αρχές της Γεωργίας να εξετάσουν όλες τις τεχνικές προϋποθέσεις για την καθιέρωση καθεστώτος ταξιδιών απαλλαγμένου από την υποχρέωση θεώρησης για τους πολίτες της Γεωργίας.

Μαζί με άλλα μέτρα που θεσπίστηκαν πρόσφατα, όπως η σύσταση εταιρικής σχέσης κινητικότητας το 2009 (IP/09/1853) και η έναρξη ισχύος των συμφωνιών διευκόλυνσης της χορήγησης θεωρήσεων και επανεισδοχής το 2011, το παρόν Σχέδιο δράσης για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων αποτελεί ένα ακόμη εποικοδομητικό στοιχείο για την επίτευξη του κοινού στόχου της στενότερης ολοκλήρωσης μεταξύ της ΕΕ και της Γεωργίας.

Ως πρώτο βήμα προς τον μακροπρόθεσμο στόχο για ταξίδια απαλλαγμένα την υποχρέωση θεώρησης, οι Γεωργιανοί πολίτες ήδη απολαμβάνουν τα οφέλη μιας συμφωνίας διευκόλυνσης της χορήγησης θεωρήσεων με την ΕΕ από τον Μάρτιο του 2011. Η συμφωνία διευκόλυνσης της χορήγησης θεωρήσεων ορίζει χαμηλότερο τέλος θεώρησης για όλους τους Γεωργιανούς πολίτες, καθώς και απαλλαγή από τέλη για ευρείες κατηγορίες αιτούντων θεώρηση, όπως τα παιδιά, οι συνταξιούχοι, οι σπουδαστές, τα πρόσωπα που επισκέπτονται μέλη της οικογένειας που ζουν στην ΕΕ, τα άτομα που χρειάζονται ιατρική θεραπεία, οι οικονομικοί φορείς που συνεργάζονται με εταιρείες της ΕΕ, οι αθλητές και οι αθλήτριες, οι συμμετέχοντες σε πολιτιστικές ανταλλαγές και οι δημοσιογράφοι. Η συμφωνία διευκόλυνσης της χορήγησης θεωρήσεων επιταχύνει επίσης τις διαδικασίες για την αξιολόγηση των αιτήσεων θεώρησης και καθιερώνει την υποχρέωση έκδοσης θεωρήσεων πολλαπλής εισόδου με μακρά περίοδο ισχύος για ορισμένες κατηγορίες ατόμων που ταξιδεύουν συχνά.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Δικτυακός τόπος της Cecilia Malmström website

Ακολουθήστε την Επίτροπο Malmström στο Twitter

Δικτυακός τόπος της ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων website

Ακολουθήστε την ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων στο Twitter

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar