Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 22 februari 2013

Vinterprognosen 2012–2014: framsteg trots motvind

Finansmarknaderna i EU har repat sig avsevärt sedan förra sommaren, men den ekonomiska verksamheten var fortfarande svag under andra hälften av 2012. De viktigaste indikatorerna tyder emellertid på att EU:s BNP är på väg ut ur den djupaste svackan och att vi nu kan vänta oss att den ekonomiska verksamheten långsamt tar ny fart. Tillväxtökningen kommer i början att drivas av ökad extern efterfrågan. Inhemsk investering och konsumtion förväntas återhämta sig senare under året och till 2014 räknar man med att inhemsk efterfrågan kommer att ta över som viktigaste drivkraft för ökad BNP-tillväxt.

Den svaga ekonomiska verksamheten under slutet av 2012 innebär att det nya året börjar på en mycket låg nivå. Eftersom tillväxten samtidigt ökar långsammare än väntat får man räkna med en låg BNP-tillväxt under 2013. Prognoserna tyder på en tillväxt på 0,1 % i EU och en minskning med 0,3 % i euroområdet. De kvartalsvisa BNP-utvecklingarna är något dynamiskare än de årliga siffrorna antyder, och under fjärde kvartalet 2013 förväntas BNP ligga 1,0 % över den nivå som uppnåddes under sista kvartalet 2012 i EU, och 0,7 % i euroområdet.

Kontrasten mellan den förbättrade situationen på finansmarknaderna och de dämpade makroekonomiska utsikterna för 2013 beror till stor del på balansräkningsjusteringarna, som fortsätter att bromsa den kortsiktiga tillväxten. När justeringarna fortskrider kommer de också att främja tillväxten under 2014, som beräknas bli 1,6 % i EU och 1,4 % i euroområdet.

Den pågående ombalanseringen av den europeiska ekonomin fortsätter att bromsa tillväxten på kort sikt. Läget kan sammanfattas på följande sätt: Vi har nedslående data från slutet av förra året, något mer uppmuntrande signaler från den allra senaste tiden och ett ökande förtroende bland investerare inför framtiden. De kraftfulla politiska åtgärder som vidtagits på senare tid lägger grunden för en återhämtning. Vi måste fortsätta våra reformer och inte släppa efter på tempot, för då riskerar vi att åter förlora det förtroende som börjar uppstå igen, och därigenom försena den tillväxt- och sysselsättningsökning vi så väl behöver, säger Olli Rehn, kommissionens vice ordförande med ansvar för ekonomiska och monetära frågor samt euron.

En stegvis ökande konsumtion och investering väntas

Viktiga strategiska insatser sedan förra sommaren har ändrat marknadernas bedömning av EMU:s livskraft och medlemsstaternas finanspolitiska hållbarhet.

För närvarande bromsas den inhemska konsumtionen och investeringen fortfarande av en kombination av cykliska svagheter, osäkerheter och den segdragna balansräkningsjusteringen, men också omfördelningen av resurser inom hela ekonomin. Det är typiskt för perioden efter en svår finanskris, men hushållens och företagens växande förtroende bör bidra till att lindra de negativa följderna av dessa faktorer. Samtidigt som det mindre spända läget på finansmarknaderna kan förväntas leda till bättre lånevillkor bör detta kunna medföra att konsumtionen och investeringarna så sakteliga börjar växa igen under 2013.

Den nuvarande svaga ekonomiska verksamheten förväntas leda till att arbetslösheten i år ökar till 11,1 % i EU och 12,2 % i euroområdet.

Eftersom effekterna av högre energipriser på inflationen förväntas avta räknar man med att konsumentprisinflationen i EU stegvis sjunker under 2013 och stabiliserar sig kring 1,7 % i EU och 1,5 % i euroområdet under nästa år.

Den finanspolitiska konsolideringen fortskrider

de omfattande finanspolitiska åtgärder som medlemsstaterna genomför bör leda till ytterligare minskningar av de offentliga underskotten till 3,4 % i EU och 2,8 % i euroområdet under 2013. Minskningen av det strukturella saldot i de offentliga finanserna beräknas gå långsammare i år än under 2012. Den pågående finanspolitiska konsolideringen begränsar ökningen av skuldkvoten, som emellertid fortfarande kommer att öka en smula under 2013 eftersom BNP-tillväxten förblir svag.

De negativa riskerna tycks fortfarande överväga när det gäller tillväxtprognoserna, men riskfördelningen är betydligt mer utjämnad än tidigare. Ett effektivt genomförande av strategier för att förstärka den ekonomiska och monetära unionen och driva på de nödvändiga anpassningarna är en förutsättning för att vi ska kunna undvika att ytterligare förstärka statsskuldkrisen. Andra negativa risker har att göra med svagheter på arbetsmarknaderna som påverkar den inhemska efterfrågan och bromsar reformerna, och de stora budgetproblem på medellång sikt som fortfarande råder i USA och Japan. Positiva risker för BNP-tillväxten kan uppstå om vi lyckas göra snabbare framsteg med att lösa krisen och införa strukturreformer och/eller om förtroendet återuppstår i större utsträckning än förväntat. Riskerna för inflationsscenariet förefaller vara balanserade.

De fullständiga rapporten finns på

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2013_winter_forecast_en.htm

Kontaktpersoner:

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)


Side Bar