Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 22. februarja 2013

Zimska napoved za obdobje 2012–2014: postopno premagovanje čelnega vetra

Čeprav so se razmere na finančnem trgu v EU od lanskega poletja bistveno izboljšale, je gospodarska dejavnost v drugi polovici leta 2012 razočarala. Vendar je na podlagi vodilnih kazalnikov mogoče sklepati, da je BDP v EU dosegel najnižjo raven in pričakuje se, da se bo gospodarska dejavnost postopno povečevala. Okrepitev rasti bo na začetku posledica povečanega zunanjega povpraševanja. Domače investicije in potrošnja naj bi se po napovedih tekom leta povečali, do leta 2014 pa bo domače povpraševanje po pričakovanjih prevzelo vodilno vlogo pri krepitvi rasti BDP.

Slabša gospodarska dejavnost proti koncu leta 2012 pomeni nizko izhodiščno točko za tekoče leto. Poleg tega bo ponovna rast postopnejša od prvotno pričakovane, zato je za leto 2013 napovedana nizka letna rast BDP, ki bo v EU znašala 0,1 %, v območju evra pa bo upad rasti znašal –0,3 %. Razvoj BDP po posameznih četrtletjih je nekoliko bolj dinamičen, kot nakazujejo letne številke. BDP v zadnjem četrtletju leta 2013 bo po napovedih v EU za 1,0 %, v območju evra pa za 0,7 % presegel raven, ki jo je dosegel v zadnjem četrtletju leta 2012.

Kontrast med izboljšanim položajem na finančnem trgu in zadržanimi makroekonomskimi obeti za leto 2013 je zlasti mogoče pripisati procesu prilagoditve bilance stanja, ki kratkoročno še vedno ovira rast. Z razvojem tega procesa se bo okrepila tudi podlaga za rast v letu 2014, ki bo po napovedih znašala 1,6 % v EU in 1,4 % znotraj območja evra.

Podpredsednik Komisije Olli Rehn, ki je pristojen za ekonomske in monetarne zadeve ter evro, je dejal: „Sedanja prizadevanja za uravnoteženje evropskega gospodarstva še naprej ovirajo kratkoročno rast. Trenutni položaj bi bilo mogoče povzeti na naslednji način: imamo zanesljive podatke iz obdobja proti koncu lanskega leta, ki nas navdajajo z razočaranjem, nekaj bolj spodbudnih in manj zanesljivih podatkov iz nedavnega preteklega obdobja, v prihodnosti pa bo zaupanje investitorjev naraščalo. Nedavno odločno ukrepanje politike bo tlakovalo pot oživitvi gospodarstva. Še naprej si moramo prizadevati za reforme in preprečiti izgubo dinamike, ki bi lahko ogrozila prihajajoči preobrat pri pridobivanju zaupanja, zaradi česar bi lahko nastopila zamuda pri nujnem povečanju rasti in ustvarjanju novih delovnih mest.“

Pričakovana postopna rast potrošnje in investicij

Pomembni ukrepi politike, ki so bili sprejeti od lanskega poletja, so spremenili oceno trgov o sposobnosti preživetja ekonomske in monetarne unije ter fiskalni vzdržnosti držav članic.

Trenutno domačo potrošnjo in investicije zavira kombinacija šibke konjunkture, negotovosti, dolgotrajnega prilagajanja bilance stanja in prerazporejanja virov v gospodarstvu, to pa je značilno za obdobje po hudi finančni krizi. Vendar pa bi moralo povrnjeno zaupanje gospodinjstev in podjetij zmanjšati negativen učinek teh dejavnikov. Po pričakovanjih naj bi popuščanje napetosti na finančnem trgu privedlo do boljših pogojev najemanja posojil, s tem pa naj bi se odprla vrata ponovni postopni rasti potrošnje in investicij v letu 2013.

Trenutno slabša gospodarska dejavnost naj bi po pričakovanjih to leto privedla do povečanja brezposelnosti v EU na 11,1 %, v območju evra pa na 12,2 %.

Po pričakovanjih naj bi vpliv višjih cen energije na inflacijo upadel, zato se bo v letu 2013 inflacija potrošniških cen v EU po napovedih postopoma zmanjšala in se naslednje leto ustalila pri okrog 1,7 % v EU, znotraj območja evra pa pri 1,5 %.

Napredek pri fiskalni konsolidaciji

Znatni fiskalni ukrepi, ki jih države članice izvajajo, bi morali v letu 2013 privesti do novega zmanjšanja nominalnih fiskalnih primanjkljajev, in sicer v EU na 3,4 % in v območju evra na 2,8 %. Napredek pri zmanjšanju strukturnega proračunskega salda bo po pričakovanjih to leto v primerjavi z letom 2012 nekoliko počasnejši. Tekoča fiskalna konsolidacija zavira povečevanje deleža dolga glede na BDP, vendar pa naj bi se zaradi omejene rasti BDP ta delež leta 2013 še nadalje nekoliko povečal.

Čeprav pri napovedih glede rasti prevladujejo tveganja poslabšanja, pa je porazdelitev tveganj postala bistveno bolj uravnotežena. Učinkovito izvajanje politik za krepitev ekonomske in monetarne unije ter spodbujanje nujnih prilagoditev sta ključnega pomena za obvladovanje tveganja, da bi se kriza državnega dolga ponovno poglobila. Druga tveganja poslabšanja so povezana z oslabljenim trgom dela, ki vpliva na domače povpraševanje in upočasnjuje zagon reform, in še vedno velikimi srednjeročnimi proračunskimi izzivi v ZDA in na Japonskem. Rast bruto domačega proizvoda bi lahko presegla pričakovanja, če bi reševanje krize in strukturne reforme potekali hitreje ali pa bi bilo povrnjeno zaupanje večje od pričakovanega. Tveganja glede napovedane inflacije se zdijo uravnotežena.

Podrobnejše poročilo je na voljo na:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2013_winter_forecast_en.htm

Kontakti:

Simon O'Connor (+32 22967359)

Audrey Augier (+32 22971607)

Vandna Kalia (+32 22995824)


Side Bar