Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 22 februari 2013

Passiv rökning har minskat men är fortfarande ett problem i EU visar rapport från kommissionen

Skyddet mot passiv rökning har förbättrats avsevärt inom EU, visar en rapport som kommissionen publicerar i dag. Under 2012 utsattes bara 28 % av besökarna i barer för andras tobaksrök, jämfört med 46 % under 2009. Rapporten baseras på uppgifter som de 27 EU-länderna lämnat in till följd av rådets rekommendation om rökfria miljöer från 2009 (2009/C 296/02). I rekommendationen uppmanas EU-länderna att anta och genomföra lagar för att skydda människor från tobaksrök i offentliga lokaler, på arbetsplatser och i kollektivtrafiken. Enligt rapporten har farhågorna om att rökförbud skulle inverka negativt på barers och restaurangers intäkter inte besannats. Förbudet har fått begränsade eller inga ekonomiska konsekvenser och de kommer på sikt till och med att vara positiva. Men rapporten visar också på en eftersläpning i vissa EU-länder när det gäller lagstiftning för att skydda människors hälsa samt när det gäller att se till att denna lagstiftning följs.

– Dagens rapport visar att EU-länderna har kommit väldigt långt när det gäller att skydda människor mot passiv rökning. Exponeringen för tobaksrök varierar dock fortfarande avsevärt inom EU och mycket arbete återstår för att ett rökfritt Europa ska bli verklighet. Alla EU-länder bör därför kontrollera att gällande lagstiftning faktiskt följs. De länder som har antagit omfattande lagar om rökfrihet förtjänar beröm och övriga länder bör absolut följa deras exempel, säger EU:s hälsokommissionär Tonio Borg.

Passiv rökning är en vanlig orsak till dödlighet, sjuklighet och funktionsnedsättning i EU. Enligt försiktiga uppskattningar1 dog mer än 70 000 vuxna i EU till följd av exponering för tobaksrök under 2002. Många av dem var icke-rökare och arbetstagare som exponerats för andras rökning på arbetsplatsen.

I WHO:s ramkonvention om tobakskontroll uppmanas alla de 176 anslutande parterna att se till att människor skyddas mot exponering för tobaksrök i alla arbetsmiljöer inomhus, allmänna transportmedel och offentliga inomhusmiljöer, och vid behov även andra offentliga miljöer. För att hjälpa parterna att uppfylla sina skyldigheter antogs riktlinjer 2007.

Mot bakgrund av detta antog rådet 2009 sin rekommendation om rökfria miljöer. Enligt den skulle EU-länderna senast i november 2012 ha infört åtgärder som ger ett effektivt skydd mot passiv rökning.

Andra viktiga slutsatser i rapporten:

  • Alla EU-länder uppger att de har vidtagit åtgärder för att skydda människor mot exponering för tobaksrök.

  • De nationella åtgärdernas utsträckning och omfattning varierar betydligt. Ungefär hälften av EU-länderna har infört lagar eller stärkt lagstiftningen om rökfria miljöer sedan 2009. Många började redan tidigare arbeta med detta.

  • Efterlevnaden av lagstiftningen verkar vara ett problem i vissa länder. Komplicerade regelverk med många undantag är särskilt svåra att genomföra.

  • Sammantaget minskade den faktiska exponeringen i EU från 2009 till 2012 (för t.ex. personer som besökte barer eller restauranger minskade exponeringen från 46 % till 28 %). Skillnaderna mellan EU-länderna är dock stora.

  • Belgien, Spanien och Polen är exempel på länder där den övergripande lagstiftning som antagits har lett till att exponeringen på kort tid har minskat väsentligt.

  • Lagstiftning om rökfrihet har direkta positiva effekter för hälsan, bland annat har antalet hjärtattacker och luftvägsbesvär minskat.

  • Allmänhetens stöd för lagstiftning om rökfrihet är utbrett i EU. En undersökning från 2009 visade att en majoritet av européerna tycker att denna lagstiftning är bra. Även i nationella undersökningar har det bekräftats att stödet ökade efter det att effektiva åtgärder infördes.

Mer information om rökfrihetslagstiftningen i EU:

http://ec.europa.eu/health/tobacco/smoke-free_environments/index_en.htm

EU-kommissionär Tonio Borgs webbplats:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/borg/index_en.htm

Följ oss på Twitter: @EU_Health

Kontaktpersoner:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

Rådets rekommendation av den 30 november 2009 om rökfria miljöer (2009/C 296/02).


Side Bar