Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska Komisia

Tlačová správa

V Bruseli 22. februára 2013

Tabak v EÚ: vystavenie pasívnemu fajčeniu sa znížilo, ale je stále príliš vysoké, uvádza správa Komisie

Podľa správy, ktorú dnes uverejnila Komisia, sa ochrana pred pasívnym fajčením v EÚ výrazne zlepšila. V roku 2012 bolo pasívnemu fajčeniu v baroch vystavených 28 % Európanov – oproti roku 2009 ide o zníženie zo 46 %. Správa vychádza zo správ, ktoré vypracovalo 27 členských štátov v nadväznosti na odporúčanie Rady z roku 2009 o prostredí bez dymu (2009/C 296/02), v ktorom boli vlády vyzvané, aby prijali a vykonávali právne predpisy s cieľom v plnej miere chrániť občanov pred vystavením tabakovému dymu v uzavretých verejných priestoroch, na pracoviskách a vo verejnej doprave. Správa rozptyľuje obavy, že zákaz fajčenia má negatívny vplyv na príjmy barov a reštaurácií, tým, že preukazuje, že hospodársky vplyv bol doteraz obmedzený, neutrálny, ba dokonca pozitívny. Správa však poukazuje aj na to, že niektoré členské štáty zaostávajú, pokiaľ ide o komplexné zákony na ochranu verejného zdravia a ich presadzovanie.

Tonio Borg, európsky komisár pre zdravie a spotrebiteľskú politiku, povedal: „Z dnes uverejnenej správy vyplýva, že členské štáty dosahujú nepretržitý pokrok v ochrane svojich občanov pred pasívnym fajčením. Miera vystavenia občanov fajčeniu je však v EÚ ešte stále rôzna, pričom ešte musíme prejsť kus cesty, kým sa „Európa bez dymu“ stane skutočnosťou. Vyzývam všetky členské štáty, aby zintenzívnili svoje úsilie na presadzovanie právnych predpisov v tejto oblasti, oceňujem tie členské štáty, ktoré prijali ambiciózne právne predpisy v prospech prostredia bez dymu, a vyzývam ostatné členské štáty, aby ich nasledovali“.

Vystavenie pasívnemu fajčeniu je rozšírenou príčinou úmrtnosti, chorobnosti a zdravotného postihnutia v EÚ. Podľa konzervatívnych odhadov1 zomrelo v EÚ v roku 2002 viac ako 70 000 dospelých v dôsledku vystavenia tabakovému dymu, pričom mnohí z nich boli nefajčiari alebo pracovníci vystavení pasívnemu fajčeniu na pracoviskách.

Rámcový dohovor WHO o kontrole tabaku vyzýva všetkých jeho signatárov (176 strán), aby poskytovali účinnú „ochranu pred vystavením tabakovému dymu vo vnútorných priestoroch na pracoviskách, v priestoroch verejnej dopravy, vo vnútorných verejných priestoroch a prípadne na iných verejných miestach“. V roku 2007 boli prijaté usmernenia s cieľom pomôcť stranám plniť si svoje povinnosti.

Za týchto okolností Rada prijala v roku 2009 odporúčanie Rady o prostredí bez dymu, v ktorom vyzvala členské štáty, aby najneskôr do novembra 2012 zaviedli opatrenia s cieľom zabezpečiť účinnú ochranu proti pasívnemu fajčeniu.

Ďalšie kľúčové zistenia správy:

  • Všetky členské štáty oznámili, že prijali opatrenia na ochranu občanov pred vystavením tabakovému dymu.

  • Vnútroštátne opatrenia sa podstatne odlišujú z hľadiska rozsahu a pôsobnosti. Od roku 2009 približne polovica členských štátov prijala alebo posilnila právne predpisy v prospech prostredia bez dymu. V mnohých štátoch sa tak stalo už skôr.

  • Presadzovanie sa zdá byť v niektorých členských štátoch problémom. Zložité právne predpisy (t. j. právne predpisy s výnimkami) je obzvlášť ťažké presadzovať.

  • Skutočná miera vystavenia občanov EÚ tabakovému dymu v rokoch 2009 až 2012 celkovo poklesla (napr. pre občanov, ktorí navštevujú bary, sa miera vystavenia znížila zo 46 % na 28 %). Medzi členskými štátmi však existujú veľmi výrazné rozdiely.

  • Belgicko, Španielsko a Poľsko sú príkladmi krajín, v ktorých prijatie komplexných právnych predpisov viedlo v krátkom časovom období k veľmi významnému poklesu v miere vystavenia.

  • Pozitívne zdravotné účinky právnych predpisov v prospech prostredia bez dymu sú okamžité a zahŕňajú zníženie výskytu srdcových infarktov a zlepšenie respiračného zdravia.

  • Verejná podpora právnych predpisov v prospech prostredia bez dymu je v Európe veľmi vysoká. Prieskum v roku 2009 ukázal, že väčšina Európanov ho podporuje. Potvrdzujú to aj vnútroštátne prieskumy, z ktorých vyplýva, že táto podpora sa po zavedení účinných opatrení ešte zvýšila.

Viac informácií o právnych predpisoch v prospech prostredia bez dymu v EÚ:

http://ec.europa.eu/health/tobacco/smoke-free_environments/index_en.htm

Internetová stránka komisára Borga:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/borg/index_en.htm

Sledujte nás na Twitteri: @EU_Health

Kontaktné osoby:

Frédéric Vincent (+32 2 298 7166)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 7624)

1 :

Odporúčanie Rady z 30. novembra 2009 o prostredí bez dymu (2009/C 296/02).


Side Bar