Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 22 lutego 2013 r.

Wyroby tytoniowe w UE: Poziom narażenia na bierne palenie zredukowany, ale wciąż zbyt wysoki, wynika z raportu Komisji

Zgodnie z opublikowanym dzisiaj przez Komisję raportem, ochrona przed biernym paleniem w UE znacznie się poprawiła. W 2012 r. 28 proc. Europejczyków było narażonych na działanie dymu tytoniowego w barach, co oznacza spadek w porównaniu z 46 proc. w 2009 r. Raport ten powstał w oparciu o dane zebrane i przekazane przez 27 państw członkowskich, opracowane zgodnie z zaleceniem Rady z 2009 r. w sprawie środowisk wolnych od dymu tytoniowego (2009/C 296/02). W zaleceniu tym wezwano rządy do przyjęcia i wdrożenia przepisów mających na celu pełną ochronę obywateli przed narażeniem na dym tytoniowy w zamkniętych miejscach publicznych, w miejscu pracy i w środkach transportu publicznego. Raport rozwiewa obawy, że zakaz palenia wywiera negatywny wpływ na przychody barów i restauracji wykazując, że skutki gospodarcze były ograniczone, neutralne, a w dłuższej perspektywie nawet pozytywne. Jednakże w raporcie wskazano również, że niektóre państwa członkowskie pozostają w tyle jeśli chodzi o kompleksowe przepisy w zakresie ochrony zdrowia publicznego i ich egzekwowanie.

Komisarz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej, Tonio Borg, oświadczył: „Z opublikowanego dziś raportu wynika, że państwa członkowskie czynią stałe postępy w dziedzinie ochrony obywateli przed biernym paleniem. Poziom narażenia obywateli na działanie dymu tytoniowego jest jednak nadal bardzo zróżnicowany w poszczególnych krajach UE i pozostaje jeszcze wiele do zrobienia, aby uwolnić Europę od dymu. Wzywam wszystkie państwa członkowskie do wzmożenia wysiłków w zakresie egzekwowania prawa, wyrażam uznanie dla tych, którzy przyjęli ambitne przepisy na rzecz środowisk wolnych od dymu tytoniowego, i zachęcam innych do brania z nich przykładu”.

Narażenie na dym tytoniowy jest częstą przyczyną zgonów, zachorowań i niepełnosprawności w Unii Europejskiej. Według ostrożnych szacunków1 w 2002 r. w UE w wyniku narażenia na dym tytoniowy zmarło ponad 70 tys. osób dorosłych, wśród których było wielu niepalących lub pracowników narażonych na bierne palenie w miejscu pracy.

Ramowa Konwencja Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu (FTCT) wzywa wszystkich sygnatariuszy (176 państw) do zapewnienia skutecznej „ochrony przed narażeniem na dym tytoniowy w zamkniętych miejscach pracy, środkach transportu publicznego, zamkniętych obiektach publicznych oraz, w odpowiednich przypadkach, w innych miejscach publicznych”. W 2007 r. przyjęto wytyczne, aby pomóc Stronom wywiązać się z tych zobowiązań.

W tym kontekście Rada przyjęła w 2009 r. zalecenie w sprawie środowisk wolnych od dymu tytoniowego, w którym wezwała państwa członkowskie do wprowadzenia nie później niż do listopada 2012 r. środków mających na celu zapewnienie skutecznej ochrony przed narażeniem na bierne palenie.

Inne kluczowe ustalenia sprawozdania:

  • Wszystkie państwa członkowskie poinformowały o przyjęciu środków mających na celu ochronę obywateli przed narażeniem na dym tytoniowy.

  • Środki krajowe różnią się znacznie zarówno pod względem wielkości, jak i zakresu. W około połowie państw członkowskich od 2009 r. przyjęto lub wzmocniono przepisy antynikotynowe. W wielu z nich proces ten rozpoczął się już wcześniej.

  • Egzekwowanie prawa w niektórych państwach członkowskich wydaje się problemem. Skomplikowane przepisy (tj. prawodawstwo z wyłączeniami) są szczególnie trudne do wyegzekwowania.

  • Rzeczywisty poziom narażenia obywateli UE spadł ogółem w latach 2009–2012 (np. stopień narażenia obywateli odwiedzających bary zmniejszył się z 46 proc. do 28 proc.). Występują jednak znaczne różnice między państwami członkowskimi.

  • Belgia, Hiszpania i Polska to przykłady krajów, w których przyjęcie kompleksowych przepisów prawnych doprowadziło w krótkim czasie do bardzo znacznego spadku poziomu narażenia.

  • Korzyści dla zdrowia wynikające z przepisów antynikotynowych są natychmiastowe i obejmują zmniejszenie częstotliwości występowania zawałów serca oraz poprawę stanu zdrowia dróg oddechowych.

  • Poparcie społeczne przepisów antynikotynowych jest w Europie bardzo wysokie. Z przeprowadzonego w 2009 r. badania wynika, że cieszą się one poparciem większości Europejczyków. Znajduje to również potwierdzenie w wynikach badań krajowych, które wykazują, że poparcie wzrosło po wprowadzeniu skutecznych środków.

Więcej informacji na temat przepisów antynikotynowych w UE można znaleźć na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/health/tobacco/smoke-free_environments/index_en.htm

Strona internetowa komisarza Borga:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/borg/index_en.htm

Czytaj o nas na Twitterze: @EU_Health

Kontakt:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

Zalecenie Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie środowisk wolnych od dymu tytoniowego (2009/C 296/02).


Side Bar