Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 22 februari 2013

Tabak in de EU: blootstelling aan secundaire rook verlaagd, maar blijft volgens een verslag van de Commissie te hoog

Volgens een vandaag door de Commissie gepubliceerd rapport is de bescherming tegen passief roken in de EU aanzienlijk verbeterd. In 2012 werd 28 % van de Europeanen blootgesteld aan secundaire rook in café's. In 2009 was dat nog 46 %. Het verslag is gebaseerd op zelfrapportage door de 27 lidstaten, naar aanleiding van de aanbeveling van de Raad van 2009 betreffende rookvrije ruimten (2009/C 296/02) waarbij de regeringen werd verzocht om wetten vast te stellen en uit te voeren om de burgers volledig te beschermen tegen blootstelling aan tabaksrook in afgesloten openbare ruimten, werkplekken en het openbaar vervoer. Het verslag maakt duidelijk dat de bezorgdheid dat een rookverbod een negatief effect zou hebben op de inkomsten van café's en restaurants ongegrond was; het blijkt dat de economische impact beperkt, neutraal en in de loop van de tijd zelfs positief is. Uit het verslag blijkt echter ook dat sommige lidstaten achterblijven inzake een alomvattende wetgeving ter bescherming van de volksgezondheid en het toezicht op de naleving ervan.

Tonio Borg, Europees commissaris voor Gezondheid en Consumentenbeleid, verklaarde: "Uit het vandaag gepubliceerde verslag blijkt dat de lidstaten gestaag vooruitgang hebben geboekt bij de bescherming van hun bevolking tegen meeroken. De mate waarin burgers worden blootgesteld aan roken loopt in de EU echter nog altijd sterk uiteen en er is nog een lange weg af te leggen voordat een "rookvrij Europa" werkelijkheid wordt. Ik dring er bij alle lidstaten op aan dat zij hun inspanningen opvoeren om de wetgeving te handhaven, ik prijs die lidstaten die een ambitieuze rookvrij-wetgeving hebben aangenomen en ik dring er bij de andere op aan dat ze dat voorbeeld volgen."

Blootstelling aan secundaire tabaksrook is een wijdverbreide oorzaak van sterfte, ziekte en arbeidsongeschiktheid in de EU. Volgens voorzichtige schattingen 1 stierven in 2002 meer dan 70 000 volwassenen in de EU aan de gevolgen van blootstelling aan tabaksrook; velen van hen waren niet-rokers of werknemers die werden blootgesteld aan meeroken op de werkplek.

De kaderovereenkomst voor de bestrijding van tabaksgebruik van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) houdt een oproep in aan alle ondertekenaars (176 partijen) om te voorzien in een doeltreffende "bescherming tegen de blootstelling aan tabaksrook op afgesloten werkplekken, in het openbaar vervoer, in afgesloten openbare gelegenheden en waar van toepassing op andere openbare plaatsen". In 2007 zijn er richtsnoeren goedgekeurd om de partijen te helpen hun verplichtingen na te komen.

Tegen die achtergrond heeft de Raad in 2009 een aanbeveling betreffende rookvrije ruimten aangenomen, waarbij de lidstaten wordt gevraagd om uiterlijk in november 2012 maatregelen te nemen voor een effectieve bescherming tegen blootstelling aan secundaire tabaksrook.

Andere belangrijke bevindingen van het verslag:

  • Alle lidstaten hebben gerapporteerd dat zij maatregelen hebben getroffen die de burgers beschermen tegen blootstelling aan tabaksrook.

  • Nationale maatregelen verschillen aanzienlijk in omvang en bereik. Ongeveer de helft van de lidstaten hebben hun rookvrij-wetgeving sinds 2009 aangenomen of aangescherpt. Vele gingen al eerder van start.

  • Toezicht op de naleving lijkt in sommige lidstaten problematisch. Complexe wetgeving (d.w.z. wetgeving met vrijstellingen) blijkt bijzonder moeilijk afdwingbaar.

  • De werkelijke blootstelling van EU-burgers is in het algemeen tussen 2009 en 2012 verminderd (bv. voor burgers die café's bezochten daalde de blootstelling van 46 % tot 28 %). Er zijn echter aanzienlijke verschillen tussen de lidstaten.

  • België, Spanje en Polen zijn voorbeelden van landen waar de invoering van een omvattende wetgeving op heel korte tijd heeft geleid tot een zeer aanzienlijk verminderde blootstelling.

  • De positieve effecten op de gezondheid van rookvrij-wetgeving worden meteen ondervonden; het gaat onder meer om minder hartaanvallen en minder aandoeningen aan de luchtwegen.

  • Er is in Europa een zeer grote publieke steun voor rookvrij-wetgeving. Uit een onderzoek van 2009 is gebleken dat een meerderheid van de Europeanen de wetgeving steunt. Dat wordt ook bevestigd door nationale onderzoeken waaruit een toegenomen steun blijkt sinds de invoering van doeltreffende maatregelen.

Voor meer informatie over rookvrij-wetgeving in de EU, zie:

http://ec.europa.eu/health/tobacco/smoke-free_environments/index_en.htm

Website van commissaris Borg:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/borg/index_en.htm

Volg ons op Twitter: @EU_Health

Contact:

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)

1 :

Aanbeveling van de Raad van 30 november 2009 over rookvrije omgevingen (2009/C 296/02).


Side Bar