Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 22. februārī

Tabakas izstrādājumi Eiropas Savienībā. Komisija ziņo, ka iedzīvotāju aizsardzība pret pasīvo smēķēšanu ir uzlabojusies, tomēr ne pietiekami

Šodien publicētajā Eiropas Komisijas ziņojumā teikts, ka iedzīvotāju aizsardzība pret pasīvo smēķēšanu Eiropas Savienībā ir ievērojami uzlabojusies. Ja 2009. gadā pasīvajai smēķēšanai bāros bija pakļauti 46 % eiropiešu, tad 2012. gadā šis īpatsvars ir samazinājies līdz 28 %. Ziņojuma pamatā ir visu 27 dalībvalstu brīvprātīgie ziņojumi, kas sagatavoti, reaģējot uz Padomes 2009. gada Ieteikumu attiecībā uz vidi bez tabakas dūmiem (2009/C 296/02), kurā valdības tika aicinātas pieņemt un īstenot attiecīgus tiesību aktus, lai pilnīgi aizsargātu iedzīvotājus no tabakas dūmu iedarbības slēgtās sabiedriskās telpās, darbavietās un sabiedriskajā transportā. Ziņojumā tiek kliedētas bažas par smēķēšanas aizliegumu negatīvo ietekmi uz bāru un restorānu ienākumiem un pierādīts, ka ekonomiskā ietekme laika gaitā ir bijusi neliela, neitrāla un pat pozitīva. Tomēr ziņojumā atspoguļots arī tas, ka atsevišķās dalībvalstīs likumi veselības aizsardzības jomā nav visaptveroši un to piemērošanā saskatāmas nepilnības.

Eiropas veselības un patērētāju politikas komisārs Tonio Borgs sacīja: "Šodien publicētais ziņojums liecina, ka dalībvalstis ir panākušas būtisku progresu saistībā ar iedzīvotāju aizsardzību pret pasīvo smēķēšanu. Tomēr iedzīvotāju saskarsme ar smēķēšanu dažādās ES valstīs joprojām ir ļoti atšķirīga, un līdz brīdim, kad “no tabakas dūmiem brīva Eiropa” kļūs par realitāti, vēl ir ejams tāls ceļš. Aicinu visas dalībvalstis veltīt lielākas pūles tiesību aktu ieviešanai, izsaku atzinību valstīm, kas ir pieņēmušas stingrus likumus attiecībā uz vidi bez tabakas dūmiem, un mudinu arī pārējās valstis sekot šim piemēram."

Pasīvās smēķēšana ir plaši izplatīts mirstības, saslimšanu un invaliditātes cēlonis Eiropas Savienībā. Saskaņā ar piesardzīgām aplēsēm1 2002. gadā Eiropas Savienībā no tabakas dūmu izraisītām slimībām miruši vairāk nekā 70 000 pieaugušo, no kuriem liela daļa ir nesmēķētāji vai darbinieki, kas pakļauti pasīvajai smēķēšanai darbavietās.

PVO Pamatkonvencijā par tabakas kontroli visas 176 līgumslēdzējas puses tiek aicinātas nodrošināt efektīvu aizsardzību no tabakas dūmu iedarbības darbavietu iekštelpās, slēgtās sabiedriskās vietās, sabiedriskajā transportā un attiecīgi arī citās sabiedriskās vietās. Lai palīdzētu līgumslēdzējām pusēm izpildīt to pienākumus, 2007. gadā tika pieņemtas vadlīnijas.

Šajā saistībā Padome 2009. gadā pieņēma Ieteikumu attiecībā uz vidi bez tabakas dūmiem, kurā aicināja dalībvalstis ne vēlāk kā līdz 2012. gada novembrim īstenot pasākumus, lai nodrošinātu efektīvu aizsardzību pret pasīvo smēķēšanu.

Citi ziņojuma galvenie secinājumi

  • Visas dalībvalstis ziņoja, ka ir pieņēmušas pasākumus, kuru mērķis ir aizsargāt iedzīvotājus no tabakas dūmu iedarbības.

  • Valstu īstenoto pasākumu mērogs un tvērums ievērojami atšķiras. Apmēram puse dalībvalstu kopš 2009. gada ir pieņēmušas jaunus vai pastiprinājušas esošos tiesību aktus attiecībā uz vidi bez tabakas dūmiem. Daudzas valstis šo procesu ir sākušas jau agrāk.

  • Dažās dalībvalstīs ir apgrūtināta tiesību aktu īstenošana. Lielākās grūtības rada sarežģītu tiesību aktu (t. i., tiesību aktu, kuros ietveri atbrīvojumi) piemērošana.

  • Faktiskais pasīvajai smēķēšanai pakļauto iedzīvotāju skaits laikposmā no 2009. līdz 2012. gadam kopumā ir samazinājies (piemēram, bāru apmeklētāju vidū pasīvajai smēķēšanai pakļauto iedzīvotāju īpatsvars sākotnējo 46 % vietā ir samazinājies līdz 28 %). Tomēr starp dalībvalstīm pastāv būtiskas atšķirības.

  • Beļģijā, Spānijā un Polijā pēc visaptverošu tiesību aktu pieņemšanas tabakas dūmu ietekmei pakļauto iedzīvotāju īpatsvars ievērojami samazinājās, turklāt tas notika ļoti strauji.

  • Pret pasīvo smēķēšanu vērsto tiesību aktu pozitīvā ietekme uz veselību ir tūlītēja un ietver arī sirdslēkmju biežuma samazināšanos un uzlabojumus elpceļu veselības jomā.

  • Eiropā sabiedrība pauž lielu atbalstu tiesību aktiem, kas paredz no tabakas dūmiem brīvu vidi. 2009. gadā veikts apsekojums liecināja, ka vairākums eiropiešu atbalsta šādu tiesību aktu ieviešanu. To atspoguļo arī nacionālo apsekojumu rezultāti, kuri atklāj, ka pēc iedarbīgu pasākumu ieviešanas sabiedrības atbalsts ir pieaudzis.

Plašāka informācija par ES tiesību aktiem attiecībā uz vidi bez tabakas dūmiem:

http://ec.europa.eu/health/tobacco/smoke-free_environments/index_en.htm

Komisāra Borga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/borg/index_en.htm

Sekojiet mums tviterī: @EU_Health

Contacts :

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

Padomes 2009. gada 30. novembra Ieteikums attiecībā uz vidi bez tabakas dūmiem (2009/C 296/02).


Side Bar