Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

Pressmeddelande

Bryssel den 21 februari 2013

Miljö: Kommissionen vill bötfälla Sverige i EU-domstolen för industrianläggningar utan miljötillstånd

Europeiska kommissionen tänker dra Sverige inför EU-domstolen igen för att industrianläggningar får drivas utan miljötillstånd. Trots en tidigare dom har Sverige ännu inte utfärdat tillstånd till två stora industrianläggningar. På rekommendation av miljökommissionären Janez Potočnik drar kommissionen därför nu Sverige åter inför EU-domstolen och yrkar denna gång i linje med praxis på vite på 14912 euro per dag från och med den andra domen fram till dess att Sverige följer domen samt en klumpsumma om 4893 euro per dag från den första domen fram till dess att den följs eller fram till den andra domen.

Enligt IPPC-direktivet måste industriföretag och jordbruk med hög förorenings­potential söka och få tillstånd. Tillstånden har varit ett lagfäst krav sedan den 30 oktober 2007. I oktober 2010 drog kommissionen Sverige inför EU-domstolen eftersom minst 26 anläggningar ännu inte hade varit föremål för prövning eller uppdatering.

EU-domstolen gick i sin dom i mars 2012 på kommissionens linje och menade att Sverige har åsidosatt sin skyldighet att se till att alla anläggningar drivs i överensstämmelse med kraven i direktivet. Efter domen sände kommissionen Sverige en formell underrättelse med begäran om besked hur domen ska efterlevas. Efter att ha bedömt svaret drog kommissionen slutsatsen att två större anläggningar (ett stålverk och en gruva) fortfarande drivs utan de tillstånd som krävs enligt artikel 5.1 i direktivet. Eftersom nästan ett år har förflutit sedan domen, och inga tecken finns på när situationen ska åtgärdas drar kommissionen Sverige åter inför domstolen.

År 2012 stod miljööverträdelser för 29 % av alla överträdelseförfaranden som gällde Sverige (en ökning från 15 % år 2011).

Bakgrund

I IPPC-direktivet (direktiv 96/61/EG, kodifierat genom direktiv 2008/1/EG) finns regler som gäller i hela EU för tillståndsgivning i fråga om industriverksamhet och jordbruk som kan förorsaka stora föroreningar. Tillstånd får bara utfärdas om vissa miljövillkor är uppfyllda och företagen bär själva ansvaret för att begränsa och minska sina föroreningar. Tillstånden ska dels se till att lämpligast möjliga åtgärder vidtas för att förebygga föroreningar och dels att avfall återvinns eller bortskaffas på ett sätt som leder till minsta möjliga föroreningar.

När en medlemsstat inte till fullo följer en dom från EU-domstolen har kommissionen befogenhet att väcka talan mot den medlemsstaten en andra gång och yrka på böter.

Läs mer

Mer information om EU:s lagstiftning om luftföroreningar finns på:

http://ec.europa.eu/environment/air/pollutants/stationary/index.htm

Aktuella generella uppgifter om överträdelser finns på

http://ec.europa.eu/environment/legal/implementation_en.htm

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_en.htm

Se även

Om paketbesluten i februari angående överträdelser, se MEMO/13/122

Om det generella överträdelseförfarandet, se MEMO/12/12

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar