Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE FI PL

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 21 februari 2013

Vägtransporter: Finland, Polen och Österrike inför EU-domstolen för att de inte tillämpar EU:s arbetstidsregler

Europeiska kommissionen har idag beslutat att ta Finland, Polen och Österrike till EU-domstolen för att de inte tillämpar EU:s arbetstidsregler på förare som är egenföretagare (direktiv 2002/15/EG). Mer än två år har gått sedan kommissionen begärde att myndigheterna i alla EU-länder skulle underrätta kommissionen om vilka åtgärder som vidtagits för att garantera att de följde gällande lagstiftning. Dessa tre EU-länder har fortfarande inte anmält några nationella åtgärder för att införliva direktivet fullt ut.

EU:s regler

Genom arbetstidsdirektivet 2002/15/EG infördes minimiregler för hur arbetstiden skulle organiseras för att förbättra hälsa och säkerhet för personer som utför mobilt vägtransportsarbete, för att förbättra vägtrafiksäkerheten och för att göra konkurrensvillkoren mer likartade. Enligt direktivet får man i genomsnitt inte arbeta mer än 48 timmar i veckan under fyra månader (upp till sex månader genom kollektivavtal) och maximalt högst 60 timmar i veckan. Arbetstiden omfattar körtider, som enligt förordning (EG) nr 561/2006 är begränsade till högst 56 timmar per vecka och 90 timmar under två veckor.

Direktivet är ett viktigt redskap för att skydda yrkesförare mot negativa hälso- och säkerhetseffekter som orsakas av oskäligt långa arbetsdagar, otillräcklig vila eller ojämn arbetsrytm.

Eftersom Europaparlamentet avvisade kommissionens förslag att ändra direktivet för att undanta förare som är egenföretagare på heltid från direktivets tillämpningsområde, gäller nu direktivets bestämmelser även för dem sedan mars 2009.

Skälen för åtgärder

I juli 2010 frågade kommissionen medlemsstaterna om de hade antagit nationella åtgärder för att fullgöra skyldigheten att tillämpa arbetstidsbestämmelserna på förare som är egenföretagare.

På grund av att det inte inkom några anmälningar om införlivande i september och oktober 2011 sände kommissionen formella underrättelser till flera medlemsstater, däribland Finland, Polen och Österrike.

Dessa följdes av motiverade yttranden som avsändes i april 2012. Trots dessa förfaranden har direktivet ännu inte införlivats i Finland, Polen och Österrike. Kommissionen har därför beslutat att fortsätta överträdelseförfarandet och att hänskjuta dessa tre länder till EU-domstolen för att de inte har vidtagit nödvändiga åtgärder för att uppfylla bestämmelserna i EU:s lagstiftning (artikel 258 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

Mer information

om paketbesluten i februari angående överträdelser, se MEMO/13/122

om det allmänna överträdelseförfarandet, se MEMO/12/12

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)


Side Bar