Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SV FI

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 21 lutego 2013 r.

Transport drogowy: Komisja pozywa Austrię, Finlandię i Polskę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z niedopełnieniem obowiązku stosowania unijnych przepisów dotyczących czasu pracy w odniesieniu do kierowców pracujących na własny rachunek

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o wniesieniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawy przeciw Austrii, Finlandii i Polsce w związku z niedopełnieniem obowiązku stosowania unijnych przepisów dotyczących czasu pracy w odniesieniu do kierowców pracujących na własny rachunek (dyrektywa 2002/15/WE). Odkąd Komisja zwróciła się do wszystkich państw członkowskich o przedłożenie jej informacji na temat działań podjętych w celu zapewnienia pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami upłynęły ponad dwa lata. Trzy wymienione państwa członkowskie wciąż nie zgłosiły krajowych środków transpozycji gwarantujących pełną skuteczność dyrektywy.

Przepisy UE

Dyrektywa w sprawie czasu pracy (2002/15/WE) wprowadziła minimalne wymogi w odniesieniu do organizacji czasu pracy w celu poprawy ochrony zdrowia i bezpieczeństwa osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego, poprawy bezpieczeństwa drogowego i ujednolicenia warunków konkurencji. Zgodnie z tą dyrektywą średni maksymalny tygodniowy czas pracy w ciągu czterech miesięcy (z możliwością przedłużenia do sześciu miesięcy w drodze układów zbiorowych) nie może przekraczać 48 godzin, a maksymalny tygodniowy czas pracy w żadnym przypadku nie może przekroczyć 60 godzin. Czas pracy obejmuje czas prowadzenia pojazdu, który zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 561/2006 jest ograniczony do maksymalnie 56 godzin tygodniowo i 90 godzin w ciągu kolejnych dwóch tygodni).

Dyrektywa jest ważnym instrumentem mającym na celu zapewnienie ochrony zawodowych kierowców przed szkodliwymi skutkami nadmiernie wydłużonego czasu pracy, niedostatecznego wypoczynku lub zakłóconych cyklów pracy dla ich zdrowia i bezpieczeństwa.

Od marca 2009 r. z powodu odrzucenia przez Parlament Europejski wniosku Komisji mającego na celu zmianę obowiązującej dyrektywy poprzez wyłączenie na stałe z zakresu jej stosowania kierowców pracujących na własny rachunek, jej przepisy (w ich obecnym brzmieniu) obejmują również tę grupę zawodową.

Uzasadnienie działania

W lipcu 2010 r. Komisja wystosowała do państw członkowskich prośbę o przedstawienie środków krajowych przyjętych w celu wykonania obowiązku stosowania przepisów dotyczących czasu pracy w odniesieniu do kierowców pracujących na własny rachunek.

Nie otrzymawszy wymaganych zgłoszeń transpozycji we wrześniu i w październiku 2011 r., Komisja przesłała kilku państwom członkowskim, w tym Austrii, Finlandii i Polsce, wezwania do usunięcia uchybienia.

Następnym krokiem było przesłanie uzasadnionych opinii w kwietniu 2012 r. Mimo to Austria, Finlandia i Polska nadal nie dokonały pełnej transpozycji. W związku z nieprzyjęciem przez te trzy państwa wszelkich niezbędnych środków w celu dostosowania się do przepisów prawa UE (art. 258 TFUE – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej) Komisja podjęła decyzję o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego i skierowała przeciwko nim sprawy do Trybunału Europejskiego Unii Europejskiej.

Dodatkowe informacje

Informacje na temat pakietu decyzji w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego z lutego br. zawiera MEMO/13/122

Ogólne informacje na temat postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zawiera MEMO/12/12.

Kontakt:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar