Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE SV PL

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 21. helmikuuta 2013

Tieliikenne: Komissio vie Suomen, Itävallan ja Puolan EU:n tuomioistuimeen, koska ne eivät sovella EU:n työaikasääntöjä itsenäisiin kuljettajiin

Euroopan komissio on tänään päättänyt viedä Suomen, Itävallan ja Puolan EU:n tuomioistuimeen, koska ne eivät sovella EU:n työaikasääntöjä itsenäisiin kuljettajiin (direktiivi 2002/15/EY). Komissio pyysi jo yli kaksi vuotta sitten kaikkien jäsenvaltioiden viranomaisia ilmoittamaan sille toimenpiteistään, joilla varmistetaan, että voimassa olevaa lainsäädäntöä noudatetaan täysimääräisesti. Kyseiset kolme jäsenvaltiota eivät vielä ole ilmoittaneet täytäntöönpanotoimenpiteistään, joilla ne varmistavat, että direktiiviä sovelletaan täysimittaisesti.

EU:n säännöt

Työaikadirektiivissä 2002/15/EY säädetään työaikajärjestelyjä koskevista vähimmäisvaatimuksista maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden turvallisuuden ja terveyden suojelemiseksi, maantieliikenteen turvallisuuden parantamiseksi ja kilpailuolosuhteissa ilmenevien erojen pienentämiseksi. Direktiivin mukaan keskimääräinen viikkotyöaika saa olla enintään 48 tuntia neljän kuukauden jaksolla (vertailujaksoa voidaan pidentää kuuteen kuukauteen työehtosopimuksilla). Yhden viikon työaika voi olla enintään 60 tuntia. Työaika sisältää ajoajan, joka asetuksen (EY) N:o 561/2006 mukaisesti saa olla enintään 56 tuntia viikossa ja kahden peräkkäisen viikon aikana enintään 90 tuntia.

Direktiivi on tärkeä väline pyrittäessä varmistamaan, että ammattikuljettajia suojellaan terveys- ja turvallisuushaitoilta, joita kohtuuttoman pitkä työaika, riittämätön lepo tai epäsäännölliset työjärjestelyt aiheuttavat.

Euroopan parlamentti hylkäsi komission ehdotuksen, jolla direktiiviä olisi muutettu niin, etteivät pysyvästi itsenäiset kuljettajat kuuluisi sen soveltamisalaan. Direktiivin muuttamattomia säännöksiä on sen vuoksi maaliskuusta 2009 lähtien sovellettu täysimääräisesti myös näihin kuljettajiin.

Toiminnan perustelut

Komissio lähetti heinäkuussa 2010 jäsenvaltioille kirjeen, jossa pyydettiin ilmoittamaan kansallisista toimenpiteistä, joilla pannaan täytäntöön velvollisuus soveltaa työaikasääntöjä itsenäisiin kuljettajiin.

Koska monet jäsenvaltiot eivät toimittaneet pyydettyjä ilmoituksia täytäntöönpanotoimista syys–lokakuussa 2011, komissio lähetti niille virallisen ilmoituksen. Näihin jäsenvaltioihin kuuluivat myös Suomi, Itävalta ja Puola.

Seuraavaksi lähetettiin huhtikuussa 2012 perustellut lausunnot. Menettelyistä huolimatta Suomi, Itävalta ja Puola eivät vielä ole saattaneet direktiiviä täysimääräisesti osaksi lainsäädäntöään. Komissio on siksi päättänyt jatkaa jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevaa menettelyä ja viedä nämä kolme maata EU:n tuomioistuimeen, koska ne eivät ole toteuttaneet kaikkia tarvittavia toimenpiteitä EU:n lainsäädännön noudattamiseksi (SEUT-sopimuksen 258 artikla – Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus).

Lisätietoja

Lisätietoja helmikuun rikkomusmenettelypakettiin liittyvistä päätöksistä: MEMO/13/122

Yleistä tietoa rikkomusmenettelystä: MEMO/12/12

Yhteyshenkilöt:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar