Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 9 januari 2013

Europeiska it-brottscentrumet öppnar den 11 januari

Från och med den 11 januari kommer det nya europeiska it-brottscentrumet att börja användas för att skydda Europas medborgare och företag mot it-brottslighet. Cecilia Malmström, EU-kommissionär med ansvar för inrikes frågor, kommer att delta i den officiella invigningen av centrumet som inrättats vid Europeiska polisbyrån (Europol) i Haag (Nederländerna).

- It-brottscentrumet kommer att stärka EU:s förmåga att bekämpa it-brottslighet och försvara ett fritt, öppet och säkert internet. It-brottslingar är smarta och snabba med att använda ny teknik för brottsliga ändamål. It-brottscentrumet kommer att hjälpa oss att bli ännu bättre och snabbare så att vi kan hjälpa till att förebygga och bekämpa deras brott”, sade kommissionär Cecilia Malmström.

– För att kunna bekämpa it-brottslighet, som är gränsöverskridande till naturen och innebär stora möjligheter för brottslingar att gömma sig, behöver vi en flexibel och lämplig lösning. Europeiska it-brottscentrumet ska erbjuda denna typ av expertis genom att vara ett centrum både för operativt undersökningsstöd och rättsmedicinskt stöd, men också genom sin förmåga att mobilisera alla relevanta resurser i EU:s medlemsstater för att begränsa och minska hotet från it-brottslingar, oavsett varifrån dessa bedriver sin verksamhet, sade Troels Oerting, chef för europeiska it-brottscentrumet.

Undersökningar av online-bedrägerier och övergrepp mot barn online och andra it-brott omfattar ofta hundratals offer på en gång, och misstänkta i många olika delar av världen. Insatser av denna omfattning kan inte bara genomföras av nationella polismyndigheter för att få ett lyckat resultat.

Öppnandet av det europeiska it-brottscentrumet markerar en tydlig övergång från EU nuvarande hantering av it-brottslighet. Framförallt kommer centrumets strategier att vara mer framsynta och inkluderande. Centrumet kommer att sammanföra expertis och information, stödja brottsutredningar och främja lösningar på EU-nivå.

It-brottscentrumet kommer att fokusera på olaglig online-verksamhet som utförs av organiserade kriminella grupper, särskilt attacker mot e-banktjänster och annan internetbaserad finansiell verksamhet, sexuell exploatering av barn online och brott som påverkar de viktiga infrastrukturerna och informationssystemen i EU.

Centrumet ska även bidra till att underlätta forskning och utveckling och säkerställa kapacitetsuppbyggnad hos brottsbekämpande myndigheter, domare och åklagare och kommer att utarbeta hotbildsbedömningar, såsom trendanalyser, prognoser och tidiga varningar. För att undanröja fler it-brottsnätverk och åtala fler misstänkta personer kommer centrumet att samla in och bearbeta uppgifter om IT-brottslighet, och kommer att tillhandahålla en it-brottshjälpcentral för EU-ländernas brottsbekämpande myndigheter. Det kommer att ge operativt stöd till EU-länderna (t.ex. mot intrång, bedrägeri, övergrepp mot barn online) och tillföra teknisk, analytisk och rättsmedicinsk spetsexpertis i EU-övergripande utredningar.

Enligt en nyligen genomförd Eurobarometer är vi i Europa mycket bekymrade över it-säkerheten. 98 % av internetanvändarna undviker att avslöja personlig information på nätet och 12 % har redan utsatts för online-bedrägeri.

Varje dag utsätts runt 1 miljon människor i hela världen för någon form av it-brott. Beräkningar visar att offer världen över förlorar runt 290 miljarder euro varje år på grund av it-brottsverksamhet (Norton, 2011).

Bakgrund

Kommissionen tillkännagav sin avsikt att inrätta ett europeiskt centrum mot it-brott i EU:s strategi för den inre säkerheten i praktiken (IP/10/1535 and MEMO/10/598) som antogs av kommissionen den 22 november 2010.

Inrättandet av ett europeiskt it-brottscentrum (IP/12/317 och MEMO/12/221) är en del av en rad åtgärder som syftar till att skydda medborgarna från it-brott. Det kompletterar lagstiftningsförslag såsom direktivet om angrepp mot informationssystem (IP/10/1239 och MEMO/10/463) och direktivet om bekämpande av sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi, som antogs under 2011 (IP/11/1255).

Den officiella öppningsceremonin av det europeiska it-brottscentrumet kommer att äga rum den 11 januari på Europols huvudkontor i Haag, Nederländerna.

Registrering för medier

Du måste registrera dig genom att använda mediaformuläret https://www.europol.europa.eu/webform/media-request och ange uppgift om deltagare, medieföretag och typ av media.

Sista dag för registrering är den 10 januari 2013 kl. 14:00.

Vänligen ta med giltigt ID-kort och presskort.

För närmare uppgifter om programmet se Europols webbplats

https://www.europol.europa.eu/content/news/ec3-opening-european-cybercrime-centre-1933

Mer information

MEMO/13/6

Infographics

För audiovisuella medier: Bildmaterial och intervjuer från it-brottscentrumet kan laddas ner fritt på:

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I075479

Cecilia Malmströms webbplats

Följ Cecilia Malmström på Twitter

GD Inrikes frågors webbplats

Följ GD Inrikes frågor på Twitter

Europols webbplats för it-brottscentrumet

Kontaktpersoner:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar