Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 9 januari 2013

Att frigöra företagarpotentialen för att få tillbaka tillväxten

För att EU ska få tillbaka sin tillväxt och högre sysselsättningsnivå behövs det fler företagare. Nya företag, särskilt små och medelstora företag skapar fyra miljoner arbeten varje år, vilket innebär att dessa företag skapar de flesta nya arbetstillfällena inom EU. EU-kommissionens vice ordförande Antonio Tajani har därför idag lagt fram en handlingsplan för att stödja företagare och modernisera företagarkulturen inom EU. I planen betonas den nyckelroll som utbildning spelar för att fostra nya generationer av företagare, och i den ingår åtgärder för att hjälpa kommande företagare bland unga människor, kvinnor, äldre, invandrare och arbetslösa. Den höga arbetslöshetsnivån i EU innebär att det finns outnyttjade arbetskraftsresurser, särskilt bland kvinnor och unga människor. I planen angriper man också hinder för entreprenörskap genomomfattande åtgärder för att underlätta företagsetablering och nya företag, att överlåta affärsföretag på ett bättre sätt, att förbättra tillgången till finansiering och ge ärliga entreprenörer en andra chans efter konkurs.

- Jag vill vara mycket tydlig på den här punkten: fler företagare innebär fler arbetstillfällen, mer innovation och ökad konkurrenskraft. Att bli företagare och förverkliga en vision innebär en stor andel personlig risk och ansträngning. Företagarna är vår tids hjältar. Entreprenörskap är den starkaste drivkraften för ekonomisk tillväxt som vi känner till i den ekonomiska historien. Vi vill därför göra entreprenörskapet till en attraktiv och tillgänglig framtidsmöjlighet för invånarna i EU. Detta är det viktigaste budskapet i vår handlingsplan. Om vi kan frigöra Europas företagarpotential kan vi få tillbaka tillväxten inom EU, säger Antonio Tajani.

MEMO/13/7 Eurobarometer Entrepreneurship 2012: Under de senaste tre åren har andelen personer som vill bli egenföretagare minskat från 45 % till 37 %. Denna minskning beror på sämre affärsutsikter på grund av den nuvarande krisen.

MEMO/13/5 Action Plan

Handlingsplanen för entreprenörskap 2020 (Entrepreneurship 2020 Action Plan)

Utbildning i entreprenörskap leder till fler nya företag

Mellan 15 % och 20 % av de studenter som deltar i en miniföretagsutbildning i gymnasiet kommer senare att starta sitt eget företag och detta är ungefär tre till fem gånger så många som i den vanliga befolkningen. Högre utbildning i entreprenörskap kan främja högteknologiska företag och tillväxtföretag genom att stödja företagsekosystem, partnerskap och industriallianser.

Planen omfattar sex nyckelområden där det behövs åtgärder för att skapa en miljö i vilken entreprenörskapet kan frodas och växa:

  1. Tillgång till finansiering – utöver att stärka dess existerande finansieringsinstrument föreslår kommissionen också att det skapas en europeisk marknad för mikrofinansiering och att skattereglerna förenklas för att tillåta att små och medelstora företag får anskaffa kapital genom direkta privata investeringar (t.ex. mini-obligationer, gräsrotsfinansiering (crowd funding) och investeringar från företagsänglar).

  2. Stöd under de viktiga faserna i företagets livscykel: Eftersom cirka 50 % av företagen misslyckas under sina första fem år bör medlemsländerna använda större resurser till att hjälpa nya företag att komma igenom denna kritiska period, t.ex. genom utbildning i företagsledning, FoU-handledning och nätverksarbete med kollegor, potentiella leverantörer och kunder.

  3. Att frigöra nya affärsmöjligheter för den digitala åldern: Små och medelstora företag växer två till tre gånger snabbar när de anammar IKT. Ökat stöd för webb-baserade nystartade företag och förbättrade färdigheter kan hjälpa både webb-företagare samt mer traditionella företag.

  4. Enklare företagsöverlåtande: Varje år överlåts 450 000 företag med två miljoner anställda till nya ägare inom EU vilket leder till en förlust av cirka 150 000 företag med 600 000 arbetstillfällen. Kommissionen föreslår att marknaden för företag utvidgas och att hinder för gränsöverskridande företagsöverlåtande avskaffas.

  5. En andra chans för ärliga företagare efter konkurs: Den överväldigande andelen (96 %) konkurser beror på ett antal sena betalningar eller andra praktiska problem. Företagare som har fått en ”andra chans” är emellertid mer framgångsrika. Kommissionen har därför just föreslagit att fokus bör flyttas från likvidation för att hjälpa till att övervinna finansiella svårigheter (IP/12/1354).

  6. Administrativ förenkling: Kommissionen kommer att kraftfullt sträva efter att minska regleringsbördan.

Kommissionen avser dessutom att främja entreprenörskapet inom specifika delar av befolkningen:

  1. Kvinnors företagarpotential det faktum att kvinnor bara representerar 34,4 % av egenföretagarna inom EU visar att de behöver ökad uppmuntran och ökat stöd för att bli företagare.

  2. Äldre personer – pensionerade affärsmän har värdefulla kunskaper som bör föras vidare till framtida generationer så att det blir lättare för dem att starta företag.

  3. Eftersom invandrargrupper ofta har svårigheter på arbetsmarknaden är egenföretagande en värdefull möjlighet för deras ekonomiska inflytande och sociala integration.

  4. Affärsutvecklingsstöd för arbetslösa bör inkludera utbildning, företagsrådgivning och mentorskap.

Kommissionen kommer nu att arbeta i nära samarbete med medlemsländerna, företagsorganisationer och andra berörda för att genomföra handlingsplanen för att leda EU ut ur krisen, inklusive en färdplan med specifika mål och datum för att visa på konkreta resultat.

37 % skulle vilja vara egenföretagare

Nästan fyra av tio EU-invånare skulle vilja vara egenföretagare om de kunde. Om denna potential kunde utnyttjas skulle miljoner nya företag kunna läggas till de nästan 21 miljoner små och medelstora företagen i EU. Det finns flera hinder som hindrar dem från att bli egenföretagare, särskilt rädslan för konkurs och risken för oregelbundna inkomster. I Flash Eurobarometer-undersökningen Entrepreneurship in the EU and beyond (Entreprenörskap i och utanför EU, FL354), som EU-kommissionens vice ordförande Antonio Tajani presenterade idag, understryks också att 2009 ville fler EU-invånare (45 %) vara egenföretagare. Det rör sig om en minskning med 20 % under tre år, vilket speglar den nuvarande ekonomiska situationen med dess sämre affärsutsikter.

Ändå finns det miljoner som överväger att bli egenföretagare och som drivs av förhoppningarna om personligt oberoende, bättre inkomster och friheten att välja var och när de ska arbeta.

Kontaktpersoner:

Carlo Corazza +32 2 295 17 52

Sara Tironi +32 2 299 04 03


Side Bar