Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 9. januára 2013

Komisia predstavila plán stimulácie podnikateľského potenciálu v snahe prinavrátiť Európe rast

Na to, aby Európa znova zažívala rast a vyššiu mieru zamestnanosti, potrebuje viac podnikateľov. Najviac nových pracovných miest – až 4 milióny ročne – vytvárajú v Európe nové spoločnosti, najmä malé a stredné podniky (MSP). Podpredseda Európskej komisie Antonio Tajani preto dnes predstavil akčný plán podpory podnikateľov a prevratnej zmeny podnikateľskej kultúry v Európe. V pláne sa zdôrazňuje kľúčová úloha vzdelávania a odbornej prípravy v procese výchovy nových generácií podnikateľov, pričom plán obsahuje aj osobitné opatrenia zamerané na pomoc ašpirujúcim podnikateľom z radov mladých ľudí, žien, starších občanov, migrantov a nezamestnaných. Vysoká úroveň nezamestnanosti v EÚ znamená, že množstvo ľudských zdrojov ostáva nevyužitých, a to najmä medzi ženami a mladými ľuďmi. Plán sa takisto snaží odstrániť prekážky v oblasti podnikania, napr. obsahuje ambiciózne opatrenia na uľahčenie činnosti začínajúcich podnikateľov a nových podnikov, úspešnejšie prevody vlastníctva podnikov, zlepšenie prístupu k financovaniu a poskytnutie druhej šance poctivým podnikateľom po tom, ako sa dostali do úpadku.

Antonio Tajani, podpredseda Európskej komisie zodpovedný za podnikanie a priemysel, v tejto súvislosti uviedol: „Aby som to povedal čo najjasnejšie: viac podnikateľov znamená viac pracovných miest, viac inovácií a väčšiu konkurencieschopnosť. Stať sa podnikateľom a realizovať tak určitú víziu si vyžaduje značnú dávku osobného rizika a úsilia. Podnikatelia sú hrdinami našej doby. Podnikanie je zároveň najsilnejším motorom hospodárskeho rastu v dejinách ekonomiky. Preto chceme podnikanie zatraktívniť a urobiť z neho dostupnú možnosť pre Európskych občanov. A to je kľúčovým posolstvom nášho akčného plánu. Ak dokážeme naplno využiť podnikateľský potenciál Európy, môžeme prinavrátiť Európe rast.“

MEMO/13/7 prieskum Eurobarometer z roku 2012 v oblasti podnikania: Za posledné tri roky sa podiel občanov EÚ, ktorí chcú byť sami sebe šéfom, znížil zo 45 % na 37 %. Tento pokles je spôsobený menej sľubnými podnikateľskými vyhliadkami pre prebiehajúcu krízu.

MEMO/13/5 Podnikanie ako jeden z hlavných motorov hospodárskeho rastu

Akčný plán Podnikanie 2020

Vzdelávanie v oblasti podnikania vedie k vyššiemu počtu nových spoločností

Spomedzi študentov, ktorí sa na strednej škole zúčastňujú na programoch obchodnej minispoločnosti, si približne 15 – 20 % neskôr založí vlastnú spoločnosť. Tento podiel je približne tri až päťkrát vyšší než vo zvyšku populácie. Vyššie vzdelanie v oblasti podnikania môže podporiť vysoko technologicky zamerané spoločnosti a spoločnosti s vysokou mierou rastu tým, že podporí podnikové ekosystémy, partnerstvá a priemyselné aliancie.

V pláne sa takisto spomína šesť kľúčových oblastí, v ktorých sú potrebné opatrenia, aby sa vytvorilo prostredie, v ktorom podnikatelia môžu prosperovať a rásť:

  1. Prístup k financovaniu – popri posilňovaní svojich existujúcich finančných nástrojov Komisia zároveň navrhuje vytvoriť európsky trh mikrofinancovania a zjednodušiť daňové štruktúry tak, aby sa MSP umožnilo získavať financovanie prostredníctvom priamych súkromných investícií (ako napr. minidlhopisy, kolektívne financovanie – crowd funding, obchodní anjeli).

  2. Podpora počas najdôležitejších fáz životného cyklu podniku: Keďže asi 50 % spoločností zlyhá v priebehu prvých piatich rokov existencie, členské štáty by mali venovať viac zdrojov na to, aby pomohli novým podnikom prežiť toto kritické obdobie – v podobe napr. manažérskych školení, koučingu v oblasti výskumu a vývoja, nadväzovania kontaktov s podobnými podnikmi, potenciálnymi dodávateľmi a klientmi.

  3. Stimulovať nové možnosti podnikania v digitálnom veku: Keď MSP využívajú informačné a komunikačné technológie, rastú dva až trikrát rýchlejšie. Výraznejšou podporou webových začínajúcich podnikov a zlepšovaním zručností sa môže napomôcť tak internetovým podnikom, ako aj tradičnejším druhom podnikania.

  4. Ľahšie prevody vlastníctva podnikov: V celej Európe sa na nových majiteľov každoročne prevedie približne 450 000 firiem s 2 miliónmi zamestnancov, čo vedie k odhadovanej strate 150 000 spoločností a 600 000 pracovných miest. Komisia navrhuje rozšíriť trhy pre podniky a odstrániť prekážky cezhraničného prevodu podnikov.

  5. Druhá šanca pre poctivých podnikateľov po úpadku: K zďaleka najvyššiemu počtu úpadkov (96 %) dôjde v dôsledku série oneskorených platieb alebo iných praktických problémov. No tí, ktorí „začnú po druhýkrát“, sú úspešnejší. Komisia z toho dôvodu práve navrhla presunúť ťažisko záujmu od likvidácie smerom k tomu, aby sa podnikom pomohlo prekonať finančné ťažkosti (IP/12/1354).

  6. Administratívne zjednodušenie: Komisia sa bude naďalej dôrazne zasadzovať za zníženie regulačného zaťaženia.

Komisia má zároveň v úmysle propagovať podnikanie v osobitných segmentoch populácie:

  1. Podnikateľský potenciál žien – zo skutočnosti, že ženy predstavujú v Európe len 34,4 % samostatne zárobkovo činných osôb, vyplýva, že na to, aby sa stali podnikateľkami, potrebujú viac povzbudiť a podporiť.

  2. Starší občania – podnikatelia, ktorí odišli do dôchodku, disponujú cennými znalosťami a vedomosťami, ktoré by mali odovzdávať budúcim generáciám, aby im uľahčili zakladanie spoločností.

  3. Keďže populácie migrantov sa často na pracovných trhoch stretávajú s ťažkosťami, samostatná zárobková činnosť je pre nich vzácnou príležitosťou na hospodárske etablovanie a sociálne začlenenie.

  4. Podpora nezamestnaných pri rozvoji podnikania by mala zahŕňať odbornú prípravu, podnikateľské poradenstvo a mentorstvo.

Komisia bude teraz úzko spolupracovať s členskými štátmi, podnikateľskými organizáciami a príslušnými zainteresovanými stranami na tom, aby sa tento akčný plán implementoval v záujme vyvedenia Európy z krízy, pričom plánuje aj podrobný plán konkrétnych cieľov a termínov, v ktorých sa predložia hmatateľné výsledky.

37 % Európanov by chcelo byť sami sebe šéfom

Takmer štyria z desiatich Európanov by chceli byť sami sebe šéfom, ak by na to mali príležitosť. Ak by sa tento potenciál dal využiť, medzi takmer 21 miliónov malých a stredných podnikov (MSP) v EÚ by sa mohli zaradiť ďalšie milióny nových podnikov. Európania si samostatnú zárobkovú činnosť nevolia z rozličných dôvodov, najmä pre strach z úpadku a riziko nepravidelného príjmu. V bleskovom prieskume Eurobarometer nazvanom „Podnikanie v EÚ a iných krajinách“ (FL354), ktorý dnes prezentoval podpredseda Európskej komisie Antonio Tajani, sa zároveň zdôrazňuje, že v roku 2009 chcelo byť samostatne zárobkovo činných viac Európanov (45 %) než dnes. Ide o 20-percentný pokles v priebehu troch rokov, ktorý je odzrkadlením súčasnej hospodárskej situácie s jej menej sľubnými podnikateľskými vyhliadkami.

Napriek tomu však milióny občanov uvažujú o tom, že sa stanú sami sebe šéfom, pričom ich motiváciou je osobná nezávislosť, lepší príjem a sloboda zvoliť si miesto a čas, kde a kedy budú pracovať.

Kontaktné osoby:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar