Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 9. ledna 2013

Využijme podnikatelského potenciálu Evropy a oživme růst

K tomu, aby byl oživen růst a zvýšila se zaměstnanost, potřebuje Evropa více podnikatelů. Nové podniky, zejména malé a střední podniky, vytvářejí nejvíce nových pracovních míst v Evropě (4 miliony nových pracovních míst ročně). Místopředseda Evropské komise, Antonio Tajani, proto dnes představil akční plán, jehož cílem je podpořit podnikatele a zásadním způsobem změnit podnikatelskou kulturu v Evropě. Plán zdůrazňuje klíčovou úlohu vzdělávání a odborné přípravy, které by usnadnily nástup nových generací podnikatelů. Obsahuje konkrétní opatření na pomoc začínajícím podnikatelům z řad mladých lidí, žen, seniorů, migrantů a nezaměstnaných osob. Vysoká míra nezaměstnanosti v EU znamená i nedostatečné využití lidských zdrojů, a to zejména v případě žen a mladých lidí. Cílem plánu je rovněž odstranit překážky, se kterými se podnikatelé setkávají. Plán obsahuje například ambiciózní opatření týkající se usnadnění činnosti začínajících podniků a zakládání podniků nových, úspěšnějšího provádění převodů vlastnictví podniků, zlepšení přístupu k financování a poskytnutí druhé šance slušným podnikatelům poté, co se dostali do úpadku.

Místopředseda Evropské komise odpovědný za resort podnikání a průmyslu, Antonio Tajani, uvedl: „Abych se vyjádřil co nejjasněji: více podnikatelů znamená více pracovních míst, více inovací a větší konkurenceschopnost. Stát se podnikatelem, a realizovat tak určitou vizi, si vyžaduje značnou dávku osobního rizika a úsilí. Podnikatelé jsou hrdinové naší doby. Podnikání je rovněž nejsilnější hnací silou hospodářského růstu v historii ekonomiky. Proto chceme, aby podnikání pro evropského občana znamenalo atraktivní a přístupnou vyhlídku. To je hlavní poselství našeho akčního plánu. Pokud se nám podaří využít podnikatelského potenciálu Evropy, můžeme v Evropě oživit růst.“

MEMO/13/7 Eurobarometr – podnikání v roce 2012: Během posledních tří let se podíl občanů EU, kteří si chtějí založit vlastní podnik, snížil z 45 % na 37 %. Tento pokles je způsoben méně slibnými vyhlídkami v oblasti podnikání zapříčiněnými současnou krizí.

MEMO/13/5 Podnikání jako hlavní hnací síla hospodářského růstu

Akční plán Podnikání 2020

Vzdělávání v oblasti podnikání zvyšuje počet nových podniků

Zhruba 15 % až 20 % studentů, kteří se na střední škole účastní programu týkajícího se „mini-podniků“, si v budoucnu založí vlastní podnik. Tento podíl je přibližně třikrát až pětkrát vyšší než ve zbytku populace. Vysokoškolské vzdělávání v oblasti podnikání může být hnací silou pro podniky využívající špičkové technologie a podniky s vysokým růstovým potenciálem, protože podporuje podnikatelské ekosystémy, partnerství a průmyslová sdružení.

Plán také zahrnuje šest klíčových oblastí, v nichž je třeba přijmout opatření pro vytvoření podnikatelského prostředí umožňujícího prosperitu a růst:

  1. Přístup k financování: Kromě posílení svých stávajících finančních nástrojů Komise rovněž navrhuje vytvořit evropský trh mikrofinancování a zjednodušit daňové struktury, což umožní malým a středním podnikům získat finanční prostředky prostřednictvím přímých soukromých investic (např. dluhopisy typu „mini-bonds“, skupinové financování, investice neformálních investorů, tzv. „business angels“).

  2. Podpora během rozhodující fáze životního cyklu podniku: Zhruba každý druhý podnik do prvních pěti let své existence vyhlásí úpadek. Členské státy by proto měly novým podnikům poskytnout více zdrojů, a pomoci jim tak přežít toto kritické období, například prostřednictvím školení v oblasti řízení, odborného vedení v oblasti výzkumu a vývoje a budování vzájemných vztahů s podobnými podniky, potenciálními dodavateli a klienty.

  3. Využití nových obchodních možností digitálního věku: Malé a střední podniky se rozvíjejí dvakrát až třikrát rychleji, pokud začnou využívat informačních a komunikačních technologií. Větší podporou začínajících internetových společností a zdokonalením dovedností lze pomoci jak internetovým podnikatelům, tak tradičnějším podnikům.

  4. Snadnější převody vlastnictví podniků: Přibližně 450 000 podniků s dvěma miliony zaměstnanců se v Evropě každoročně převádí na nové vlastníky, čímž podle odhadů zanikne 150 000 podniků s 600 000 pracovními místy. Komise navrhuje rozšířit trhy pro podniky a odstranit překážky přeshraničního převodu podniků.

  5. Druhá šance pro slušné podnikatele po úpadku podniku: K naprosté většině (96 %) úpadků dochází v důsledku řady opožděných plateb či jiných praktických problémů. Ti, jež v podnikání „začnou znovu“, jsou ale úspěšnější. Komise proto nyní navrhla, aby se pozornost přesunula z likvidace na poskytnutí pomoci podnikům v překonání jejich finančních obtíží (IP/12/1354).

  6. Správní zjednodušení: Komise bude nadále důrazně usilovat o snížení regulační zátěže.

Komise rovněž hodlá podpořit podnikání specifických vrstev obyvatelstva:

  1. Podnikatelský potenciál žen – vzhledem k tomu, že ženy představují v Evropě pouze 34,4 % samostatně výdělečně činných osob, bylo by na místě je v jejich podnikatelském úsilí více povzbudit a podpořit.

  2. Starší občané – podnikatelé, kteří odešli do důchodu, mají cenné know-how, které je třeba předat budoucím generacím, a usnadnit jim tak začátky podnikání.

  3. Jelikož se migranti často potýkají s problémy na trhu práce, samostatná výdělečná činnost je cennou příležitostí k posílení jejich hospodářského postavení a sociálního začlenění.

  4. U nezaměstnaných osob by se podnikatelské dovednosti měly rozvíjet prostřednictvím školení, poradenství v oblasti podnikání a odborného dohledu.

Komise bude nyní úzce spolupracovat s členskými státy, obchodními organizacemi a příslušnými zúčastněnými stranami na provedení uvedeného akčního plánu s cílem vyvést Evropu z krize. Součástí opatření je plán konkrétních cílů a lhůt pro dosažení hmatatelných výsledků.

Vlastní podnik by si chtělo založit 37 % Evropanů

Takřka čtyři z deseti Evropanů by si chtěli v případě možnosti založit vlastní podnik. Využití tohoto potenciálu by umožnilo, aby k téměř 21 milionům stávajících malých a středních podniků v EU přibyly miliony nových. Evropanům však často v zahájení samostatné výdělečné činnosti brání různé překážky, jako je strach z úpadku a riziko nepravidelných příjmů. Bleskový průzkum Eurobarometr o podnikání v EU a v jiných zemích (Entrepreneurship in the EU and beyond, FL354), který dnes představil místopředseda Evropské komise, Antonio Tajani, také zdůrazňuje, že v roce 2009 chtělo samostatnou výdělečnou činnost vykonávat více Evropanů (45 %). To představuje 20% snížení během tří let, což odráží současnou hospodářskou situaci, která v oblasti podnikání nenabízí příliš slibné vyhlídky.

Jsou však stále miliony lidí, kteří zvažují založení vlastního podniku, jenž by jim zajistil osobní nezávislost, lepší příjem a možnost zvolit si místo a čas práce.

Kontaktní osoby:

Carlo Corazza (+32 22951752)

Sara Tironi (+32 22990403)


Side Bar