Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 18 februari 2013

Debatt om Europas framtid: Vice ordförande Reding öga mot öga med allmänheten i Coimbra i Portugal

Medan debatten om Europas framtid tar fart vänder sig EU-kommissionen direkt till invånare i städer runtom i Europa för att få höra deras åsikter. Den 22 februari 2013 ska vice ordförande Viviane Reding besöka Coimbra i Portugal och diskutera med över 200 invånare om deras förväntningar. Diskussionspunkterna kommer att tas upp i den kommande rapporten om EU-medlemskapet 2013 och beaktas i arbetet med att utforma kommissionens förslag till fördragsändringar för att skapa ett starkare EU för framtiden.

De närmaste månaderna och åren blir avgörande för EU:s framtida inriktning. Sedan EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso höll sitt tal om tillståndet i unionen i september (SPEECH/12/596) pågår debatten om Europas framtid för fullt. I slutet av 2012 lade kommissionen fram en plan för utveckling av den ekonomiska och monetära unionen (se IP/12/1272), som följdes av en rapport av de fyra ordförandena för rådet, kommissionen, Eurogruppen och Europeiska centralbanken. Kommissionen kommer att lägga fram sina förslag om politisk union före valen till Europaparlamentet 2014.

– Vi ger Portugals invånare en unik möjlighet att prata direkt med europeiska beslutsfattare om sina farhågor och förhoppningar när det gäller EU:s framtid, och Portugals framtid inom EU. Det här är en ny form av politiskt beslutsfattande: att involvera medborgarna innan man fattar sådana beslut som har en direkt inverkan på deras dagliga liv, säger vice ordförande Viviane Reding. Demokratisk legitimitet är grunden för en ambitiös politisk agenda. Jag ska lyssna på vad invånarna i Portugal har att säga om hur vi kan dra lärdom av de misstag vi gjort i det förflutna och vad vi kan göra bättre i framtiden. En sådan öppen dialog är om möjligt ännu viktigare i ett land som Portugal, där invånarna har fått göra stora uppoffringar för att kommande generationer inte ska behöva betala räkningen för tidigare generationers misstag. De nationella reformerna börjar nu ge resultat och jag blir uppmuntrad av att se att optimismen i Europa tilltar. Men vi har många utmaningar kvar, och optimismen får inte leda till att vi slår av på takten. Kommissionen kommer att stödja fortsatta reformer i Portugal. Jag har till exempel skickat juridiska experter från kommissionen för att hjälpa de portugisiska myndigheterna att genomföra en långtgående reform av rättsväsendet som kommer att förbättra investerarnas förtroende och därigenom hela affärsklimatet.

I januari drog EU-kommissionen igång Europaåret för medborgarna (IP/13/2) – ett år som tillägnas medborgarna och deras rättigheter. I år firar man 20-årsdagen för EU-medborgarskapet (som infördes genom Maastricht-fördraget 1993) och det är endast ett år kvar till valen till Europaparlamentet 2014. Under hela året träffar ledamöter från EU-kommissionen befolkningen vid s.k. medborgardialoger runtom i Europas stadshus för att prata om dess förväntningar inför framtiden.

Debatten i Coimbra kommer att äga rum i det historiska Universidade de Coimbra, som är ett av EU:s äldsta och mest prestigefyllda universitet. Vice ordförande Reding kommer att tala i den magnifika Sala dos capelos, en sal som traditionellt är reserverad för dekanus och mottagare av titeln hedersdoktor.

Den ekonomiska krisen och dess inverkan på människors dagliga liv, EU-medborgarnas rättigheter och unionens framtid kommer att stå i centrum för debatten mellan vice ordförande Viviane Reding och allmänheten. De portugisiska EU-parlamentarikerna Regina Bastos och Vital Moreira kommer också att delta, tillsammans med den luxemburgske parlamentarikern Félix Braz. Det kommer att finnas en videolänk till Coimbras partnerstad Esch-sur-Alzette i Luxemburg som har en stor portugisisk befolkning. Borgmästaren i Esch-sur-Alzette, Lydia Mutsch, kommer att hälsa deltagarna i Coimbra välkomna.

Följ debatten live via web stream. Man kan också delta via Twitter (hashtaggar #DCCoimbra eller #EUDeb8) från hela Europa.

Bakgrund

Vad handlar dialogerna om?

Mycket har åstadkommits under de tjugo år vi har haft ett EU-medborgarskap. En färsk undersökning visar att 63 % av befolkningen idag känner sig som européer (i Portugal är det 59 %).

Runtom i EU utövar medborgare sina rättigheter varje dag. De har fått ökat skydd vid gränsöverskridande inköp, garanterad vård i övriga EU-medlemsstater genom det europeiska sjukförsäkringskortet och billigare roamingavgifter ‑ allt tack vare EU:s lagstiftning. Men människor är inte alltid medvetna om dessa rättigheter. En ny opinionsundersökning visar att bara drygt en tredjedel av EU-medborgarna (36 %) anser sig vara väl informerade om sina rättigheter som EU-medborgare (i Portugal, 32 %).

Detta är anledningen till att EU-kommissionen har gjort 2013 till Europaåret för medborgarna, ett år som tillägnas medborgarna och deras rättigheter. Målet är dubbelt: Hälften av arbetet kommer att handla om att förklara vad det betyder att vara en EU-medborgare och vilka rättigheter man åtnjuter i egenskap av EU-medborgare.

Den andra hälften kommer att handla om att lyssna på människor. Under hela 2013 kommer vice ordförande Viviane Reding och andra EU-kommissionärer att i samarbete med nationella och lokala politiker hålla debatter med EU-medborgare över hela EU för att lyssna på dem och besvara deras frågor.

EU-politiker kommer att föra en direkt debatt med medborgarna om vad de vill ha, vad de tycker om sina rättigheter och vad de vill att unionen ska åstadkomma under de kommande tio åren. EU-medborgarna måste kunna göra sig hörda och förbereda sig inför de kommande valen till Europaparlamentet.

Vice ordförande Viviane Reding har redan hållit debatter i Cadiz (Spanien) med stadens borgmästare Teófila Martínez Saíz och EU-parlamentarikern Teresa Jimenez-Becerril, i Graz (Österrike) med Österrikes vice förbundskansler Michael Spindelegger, i Berlin (Tyskland) med den socialdemokratiska EU-parlamentarikern Dagmar Roth-Behrendt och i Dublin (Irland) med den irländska Europaministern Lucinda Creighton. Kommissionär László Andor höll en debatt i Neapel (Italien), och kommissionär Cecilia Malmström deltog i en medborgardialog i Göteborg och kommer att vara i Turin (Italien) den 21 februari. Många fler dialoger kommer att hållas runtom i EU under 2013 där nationella och lokala politiker och politiker från EU kommer att möta folk från alla samhällsskikt. Klicka på följande länk för att följa debatterna: http://ec.europa.eu/european-debate.

Varför gör EU-kommissionen detta nu?

Eftersom EU idag står vid en skiljeväg. Europas framtid är på allas läppar – med många röster som talar om en utveckling mot en politisk union, en sammanslutning av stater eller ett Europas förenta stater. För EU-kommissionen är det väsentligt att medborgarna i Europa få ett ord med i laget i denna debatt, att de tar del i sin framtid ­ före valen till Europaparlamentet 2014 och innan några ändringar i fördraget föreslås.

Mer än hälften av EU-medborgarna (68 %) anser att deras röst inte räknas i Europa - detta måste ändras.

12 000 medborgare deltog i ett av de största internetbaserade offentliga samråden om medborgarnas rättigheter och Europeiska unionens framtid (IP/12/461). Av de deltagare som med egna ord beskriver hur de vill att EU ska utvecklas inom en nära framtid och hur unionen bör se ut år 2020, säger en tredjedel (31 %) att de föreställer sig EU som en politisk union (se bilaga).

Vi måste bygga vårt europeiska hus tillsammans med allmänheten, inte först bygga och sedan fråga dem om de vill leva i det, säger Viviane Reding. Allmänheten måste delta på ett direkt sätt i arbetet med att stärka unionen, särskilt den politiska unionen. EU-medborgarna måste kunna göra sig hörda och förbereda sig inför de kommande valen till Europaparlamentet.

Vad blir resultatet av dialogerna?

Ett av de viktigaste syftena med dialogerna är att förbereda marken för 2014 års val till Europaparlamentet.

Medborgarnas synpunkter kommer att hjälpa EU-kommissionen att utarbeta planer för en framtida reform av EU. Den 29 november 2012 lade kommissionen fram sin plan för att skapa en fullständig ekonomisk, monetär och finanspolitisk union, och ordförandena för Europeiska rådet, EU-kommissionen, Eurogruppen och Europeiska centralbanken gav den 5 december 2012 ut en gemensam rapport. Kommissionen och de övriga institutionerna arbetar nu med en färdplan för en politisk union. Allmänheten måste få delta i debatten om Europeiska unionens framtid och dialogerna kommer att vara ett sätt att ge dem en röst och en plattform för detta.

Samtidigt arbetar EU-kommissionen också för att avlägsna hinder som är frustrerande för medborgarna. EU:s medborgarskapsrapport (2010 (se IP/10/1390 och MEMO/10/525) innehåller 25 konkreta åtgärder för att undanröja de kvarstående hindren för EU-medborgarnas fria rörlighet i EU. En sådan åtgärd är att öka människors medvetande om sitt EU-medborgarskap, sina rättigheter och vad dessa innebär i det dagliga livet.

Under Europaåret för medborgarna 2013, kring den 9 maj, kommer EU-kommissionen att offentliggöra en andra rapport om EU-medborgarskapet som kommer att utvärdera de 25 åtgärder som beskrivs under 2010 och föreslå 12 nya konkreta åtgärder för att ta itu med återstående problem som EU-medborgarna ställs inför. De frågor som togs upp under det offentliga samrådet på internet och under dialogerna kommer att ligga till grund för denna rapport och forma kommissionens politik för medborgarna.

Läs mer

om dialogen i Coimbra:

http://www.dialogo-cidadaos.pt/

https://www.facebook.com/DialogoCidadaos?fref=ts

Debatter med allmänheten om EU:s framtid:

http://ec.europa.eu/european-debate

Europaåret för medborgarna 2013

http://europa.eu/citizens-2013

EU-medborgarna yttrar sig: Resultatet av samråden om EU-medborgarnas rättigheter:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf

Webbplats för Viviane Reding, kommissionens vice ordförande och kommissionär med ansvar för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/reding

Följ vice ordföranden på Twitter: @VivianeRedingEU

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

BILAGA

1. EU framstår som den mest effektiva globala aktören för att vidta åtgärder mot krisen

2. En majoritet av medborgarna känner sig ”europeiska” och känner till begreppet ”EU-medborgarskap”

3. Hur väl känner EU:s medborgare till sina rättigheter?

4. Hur vill EU:s medborgare att unionen ska utvecklas inom en överskådlig framtid och hur bör den se ut 2020?

Källa: : http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf


Side Bar