Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 20. februára 2013

Diskusia o budúcnosti Európy: osobné stretnutie podpredsedníčky Viviane Redingovej s občanmi v Portugalsku v Coimbre

Ako diskusia o budúcnosti Európy naberá na obrátkach, Európska komisia sa obracia na rôzne európske mestá, aby sa občanov priamo opýtala na ich názory. Podpredsedníčka Viviane Redingová bude 22. februára 2013 v portugalskej Coimbre diskutovať s viac ako 200 občanmi o ich očakávaniach. Diskusia bude zdrojom myšlienok a postrehov pre nadchádzajúcu správu o občianstve za rok 2013 a bude sprevádzať návrhy Komisie na zmenu zmluvy zameranú na vytvorenie silnejšej Európskej únie do budúcnosti.

Ďalšie mesiace a roky budú pre budúci vývoj Európskej únie rozhodujúce. Od septembrového príhovoru predsedu Komisie Barrosa o stave Únie (SPEECH/12/596) sa diskusia o budúcnosti Európy rozbehla naplno: Koncom minulého roka Komisia predložila plán rozvoja hospodárskej a menovej únie (pozri IP/12/1272), za ktorým nasledovala správa štyroch predsedov, a to predsedu Rady, Komisie, Euroskupiny a ECB. Pred európskymi voľbami v roku 2014 Komisia predloží svoje návrhy na politickú úniu.

„Portugalským občanom dávame jedinečnú možnosť povedať priamo európskym orgánom prijímajúcim rozhodnutia, aké majú starosti a predstavy týkajúce sa budúcnosti Európskej únie a budúcnosti Portugalska v tejto Únii. Je to nový spôsob tvorby politiky: zapojiť občanov ešte pred prijatím politických rozhodnutí, ktoré budú mať priamy vplyv na ich každodenný život,“ vyhlásila podpredsedníčka Viviane Redingová. „Kľúčom k úspechu akéhokoľvek ambiciózneho politického programu je demokratická legitímnosť. Vypočujem si, čo majú portugalskí občania na srdci, pokiaľ ide o to, ako sa môžeme poučiť z minulých chýb, a čo môžeme v budúcnosti robiť lepšie. Viesť otvorený dialóg je ešte dôležitejšie v krajine ako Portugalsko, kde občania museli priniesť veľké obete, aby zabezpečili, že budúce generácie nebudú musieť platiť za chyby minulých generácií. Reformné úsilie na národnej úrovni prináša ovocie a je pre mňa povzbudením pozorovať, že optimizmus v Európe rastie. Výzvy však zostávajú a optimizmus nesmie viesť k pocitu uspokojenia. Komisia bude podporovať ďalšie reformné úsilie v Portugalsku. Vyslala som napríklad odborníkov z môjho právneho oddelenia, aby portugalským orgánom pomohli s realizáciou ambicióznej reformy v oblasti súdnictva, ktorá prispeje k zvýšeniu dôvery investorov a v dôsledku toho bude mať kladný vplyv na podnikateľské prostredie.“

Európska komisia v januári odštartovala Európsky rok občanov (IP/13/2), ktorý je venovaný občanom a ich právam. V roku 2013 si pripomenieme dvadsiate výročie občianstva EÚ, ktoré sa zaviedlo Maastrichtskou zmluvou v roku 1993, a rok 2013 je tiež posledným rokom pred ďalšími voľbami do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia v roku 2014. Počas celého roka budú v rámci členovia Komisie diskutovať s občanmi o ich očakávaniach do budúcnosti na zasadnutiach miestnych zastupiteľstiev v celej EÚ.

Debata v Coimbre sa uskutoční na historickej pôde miestnej univerzity, ktorá patrí k jednej z najstarších a najprestížnejších v Európe. Podpredsedníčka Redingová bude hovoriť v zrekonštruovanej sále univerzity nazývanej Sala Grande dos Actos (Sala dos Capelos), miestnosť, ktorá bola tradične vyčlenená výlučne pre rektora a osoby, ktorým sa udeľuje čestný doktorát.

Ústrednými témami debaty podpredsedníčky Redingovej s občanmi bude hospodárska kríza a jej vplyv na každodenný život ľudí, práva občanov EÚ a budúcnosť Únie. Na stretnutí sa zúčastnia aj portugalskí členovia Európskeho parlamentu Regina Bastos a Vital Moreira, ako aj luxemburský člen EP Félix Braz. Bude fungovať video spojenie s Esch-sur-Alzette v Luxembursku, ktoré je družobným mestom Coimbry a v ktorom žije významná portugalská komunita. Účastníkov debaty v Coimbre pozdraví primátorka mesta Esch-sur-Alzette, Lydia Mutsch.

Diskusiu možno sledovať naživo prostredníctvom internetového vysielania. Občania z celej Európy sa jej môžu zúčastniť prostredníctvom Twitteru (použite hashtagy: #DCCoimbra alebo #EUDeb8).

Súvislosti

Čo je obsahom dialógov s občanmi?

Od zavedenia občianstva EÚ pred dvadsiatimi rokmi sa toho veľa dosiahlo: Nedávno zverejnený prieskum EÚ ukazuje, že v súčasnosti sa 63 % občanov cíti byť „Európanmi“ (v Portugalsku je to 59 %).

Občania každodenne využívajú svoje práva v celej EÚ. Európania profitujú zo zvýšenej ochrany pri cezhraničných nákupoch, garantovanej zdravotnej starostlivosti v ostatných členských štátoch EÚ prostredníctvom európskej karty poistenia a lacnejších poplatkov za roaming vďaka európskym právnym predpisom. Nie vždy sú však ľudia o týchto právach informovaní. Nový prieskum EÚ ukazuje, že len niečo vyše jednej tretiny občanov EÚ (36 %) má pocit, že sú dostatočne informovaní o svojich právach ako občanov EÚ (v Portugalsku je to 32 %).

Európska komisia preto vyhlásila rok 2013 za Európsky rok občanov, teda rok venovaný občanom a ich právam. Jeho cieľ je dvojaký: polovica úsilia bude venovaná vysvetľovaniu, čo to znamená byť európskymi občanmi a ktoré práva ľuďom z tohto titulu vyplývajú.

Druhá polovica bude venovaná načúvaniu. Podpredsedníčka Redingová a jej kolegovia - európski komisári spoja v priebehu roka 2013 svoje sily s politickými predstaviteľmi na vnútroštátnej a miestnej úrovni s cieľom usporiadať diskusie s občanmi vo všetkých členských štátoch v celej Európe. Počas týchto diskusií budú počúvať ich názory a odpovedať na ich otázky.

Európski politici sa budú zapájať do priamych diskusií s občanmi o ich želaniach, pocitoch a právach, ako aj o ich predstavách o tom, akým smerom by sa Únia mala v nasledujúcich desiatich rokoch uberať. Európski občania musia mať možnosť vyjadriť svoje obavy a pripraviť pôdu pre budúce voľby.

Podpredsedníčka Redingová sa už zúčastnila na diskusiách v španielskom Cádize spolu s miestnou starostkou Teófilou Martínez Saíz a členkou Európskeho parlamentu Teresou Jimenez-Becerril, v rakúskom Grazi s vicekancelárom Michaelom Spindeleggerom, v nemeckom Berlíne so sociálno-demokratickou členkou Európskeho parlamentu Dagmar Roth-Behrend a v írskom Dubline s írskou ministerkou pre európske záležitosti Lucindou Creighton. Komisár Andor viedol diskusiu v talianskom Neapole a komisárka Malmströmová sa zúčastnila na rozhovoroch s občanmi vo švédskom Göteborgu a 21. februára bude v talianskom Turíne Počas celého roka 2013 sa uskutoční oveľa viac dialógov s občanmi v celej Európskej únii, v rámci ktorých budú politici z európskej, celoštátnej a miestnej úrovne s občanmi diskutovať o všetkom, čo život prináša. Prehľad všetkých diskusií je k dispozícii na webovej stránke: http://ec.europa.eu/european-debate.

Prečo sa tomu Komisia venuje teraz?

Pretože Európa sa v súčasnosti nachádza na križovatke. Budúcnosť Európy je aktuálnou témou diskusií, v rámci ktorých sa mnohí prihovárajú za vytvorenie politickej únie v podobe federácie národných štátov alebo spojených štátov európskych. Pre Komisiu je podstatné, aby mali v tejto diskusii občania svoje slovo a aby sa na svojej budúcnosti podieľali, a to ešte pred konaním volieb do Európskeho parlamentu v roku 2014 a pred predložením návrhov na zmenu zmlúv.

Viac ako polovica Európanov (68 %) má pocit, že ich hlasy nemajú v Európe váhu. To sa musí zmeniť.

Do jednej z najväčších verejných konzultácií online o právach občanov a budúcnosti Európskej únie sa zapojilo 12 000 občanov. (IP/12/461). Spomedzi účastníkov konzultácie, ktorí mali vlastnými slovami vyjadriť svoje predstavy o tom, akým smerom by sa mala EÚ v blízkej budúcnosti uberať a ako by mala v roku 2020 vyzerať, sa jedna tretina (31 %) vyjadrila, že si EÚ predstavujú ako politickú úniu (pozri prílohu).

Podpredsedníčka Redingová uviedla: „Náš európsky dom musíme budovať spoločne s občanmi, a nie postaviť ho a potom sa ich opýtať, či v ňom chcú žiť. Pri budovaní silnejšej a politickejšej Únie potrebujeme priame zapojenie občanov. Európski občania musia mať možnosť vyjadriť svoje obavy a pripraviť pôdu pre budúce európske voľby.“

Čo bude výsledkom týchto diskusií?

Jedným z hlavných cieľov týchto rozhovorov je pripraviť pôdu pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2014.

Pomocou spätnej väzby od občanov, ktorú poskytnú v rámci týchto dialógov, sa bude Komisia orientovať pri príprave plánov budúcej reformy EÚ. Komisia už 29. novembra 2012 načrtla svoj plán na dosiahnutie úplnej hospodárskej, menovej a rozpočtovej únie a predsedovia Európskej rady, Európskej komisie, Euroskupiny a prezident Európskej centrálnej banky v tejto súvislosti 5. decembra 2012 vydali spoločnú správu. Komisia a ostatné inštitúcie v súčasnosti pracujú na pláne postupného vytvorenia politickej únie. Je potrebné, aby sa do diskusie o budúcnosti Európskej únie zapojili občania, pričom uvedené rozhovory budú jednou z takýchto možností a platformou pre diskusiu.

Európska komisia medzitým vyvíja úsilie o odstránenie prekážok, ktoré občanov znechucujú. Správa o občianstve EÚ za rok 2010 (pozri IP/10/1390 a MEMO/10/525) v hrubých rysoch uvádza 25 konkrétnych opatrení na odstránenie pretrvávajúcich prekážok, ktoré občanom EÚ bránia v uplatňovaní ich práva na voľný pohyb v EÚ. Jedným z týchto opatrení je zvýšiť informovanosť občanov o ich postavení ako občanov EÚ, o ich právach a konkrétnom uplatňovaní týchto práv v každodennom živote.

Počas Európskeho roka občanov, okolo 9. mája 2013, Komisia uverejní druhú správu o občianstve EÚ, v ktorej zhodnotí 25 opatrení načrtnutých v roku 2010 a v hlavných rysoch naznačí 12 nových opatrení na vyriešenie zostávajúcich problémov, ktorým občania EÚ aj naďalej čelia. Otázky, ktoré vyplynuli z verejnej online konzultácie a z dialógov, sa do tejto správy zapracujú a budú slúžiť ako vodidlo pri tvorbe politiky Komisie v oblasti občianstva.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o rozhovoroch v Coimbre:

http://www.dialogo-cidadaos.pt/

https://www.facebook.com/DialogoCidadaos?fref=ts

Diskusie s občanmi o budúcnosti Európy:

http://ec.europa.eu/european-debate/index_sk.htm

Európsky rok občanov:

http://europa.eu/citizens-2013/sk/home

Európania majú slovo – výsledky konzultácie o právach občanov EÚ:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/reding

Podpredsedníčka Redingová na Twitteri: @VivianeRedingEU

Kontaktné osoby:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

PRÍLOHA

1. EÚ je vnímaná ako najúčinnejší aktér na prijímanie protikrízových opatrení

2. Väčšina občanov sa cíti „Európanmi“ a je oboznámená s koncepciou „občianstva EÚ“

3. Ako dobre sú občania EÚ informovaní o svojich právach

4. Ako by občania EÚ chceli, aby sa EÚ v najbližšej budúcnosti vyvíjala a ako by mala vyzerať v roku 2020?

Zdroj: http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf


Side Bar