Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 20. helmikuuta 2013

Keskustelua Euroopan tulevaisuudesta Portugalissa – komission varapuheenjohtaja Reding kohtaa kansalaiset

Euroopan tulevaisuutta koskeva keskustelu on vilkastumassa. Komissio pyrkii kartoittamaan kansalaisten mielipiteitä kysymällä kansalaisilta suoraan. Tätä varten komissaarit käyvät yleisökeskusteluja eri jäsenmaissa. Varapuheenjohtaja Viviane Reding osallistuu 22. helmikuuta 2013 Coimbrassa Portugalissa pidettävään keskusteluun yhdessä 200 kansalaisen kanssa. Keskustelun tuloksia on tarkoitus hyödyntää vuoden 2013 katsauksessa Euroopan kansalaisuuteen ja komission tulevissa ehdotuksissa perussopimusten muuttamisesta Euroopan unionin lujittamiseksi.

Tulevat kuukaudet ja vuodet ovat ratkaisevia Euroopan unionin tulevaisuudelle. Puheenjohtaja José Manuel Barroso käynnisti Euroopan tulevaisuutta koskevan keskustelun viime syyskuussa pitämässään puheessa unionin tilasta, ja nyt keskustelu on päässyt täyteen vauhtiin. Komissio esitti viime vuoden lopulla suunnitelmansa talous- ja rahaliiton kehittämiseksi, ja sitä seurasi ns. neljän puheenjohtajan raportti eli neuvoston, komission ja euroryhmän puheenjohtajien sekä Euroopan keskuspankin pääjohtajan raportti samasta aiheesta. Komissio aikoo esittää ehdotuksia poliittisesta unionista ennen vuonna 2014 pidettäviä Euroopan parlamentin vaaleja.

Tarkoituksemme on antaa portugalilaisille tilaisuus kertoa Euroopan päättäjille suoraan huolistaan ja toiveistaan, jotka liittyvät Euroopan unionin tulevaisuuteen ja oman maansa tulevaisuuteen unionin jäsenenä. Tämä on uusi tapa tehdä politiikkaa: kansalaiset saavat sanoa sanansa ennen kuin tehdään poliittisia päätöksiä, jotka vaikuttavat suoraan heidän elämäänsä,” varapuheenjohtaja Reding sanoi. Hänen mukaansa kunnianhimoiset poliittiset toimintaohjelmat tarvitsevat tuekseen demokraattisen oikeutuksen. ”Haluan kuulla portugalilaisten näkemyksiä siitä, mitä olisi tehtävä paremmin ja miten voidaan ottaa oppia menneisyydestä. Avoin keskustelu on erityisen tärkeää Portugalin kaltaisessa maassa, jonka kansalaiset ovat tehneet suuria uhrauksia sen varmistamiseksi, että tulevat sukupolvet eivät joudu maksamaan edellisten virheistä. Kansalliset uudistuspyrkimykset ovat alkaneet tuottaa tulosta, ja on kannustavaa nähdä optimismin lisääntyvän Euroopassa. Optimismi ei kuitenkaan saa johtaa itsetyytyväisyyteen, koska vielä on haasteita ratkaistavana. Komissio tukee Portugalin uudistuksia jatkossakin. Niinpä olen lähettänyt komission oikeusasiantuntijoita auttamaan Portugalin viranomaisia toteuttamaan laajoja oikeusalan uudistuksia. Tavoitteena on kasvattaa sijoittajien luottamusta ja parantaa liiketoiminnan edellytyksiä.”

Euroopan komissio käynnisti tammikuussa kansalaisiin ja heidän oikeuksiinsa keskittyvän Euroopan kansalaisten teemavuoden (IP/13/2). Teemavuosi osuu Euroopan yhdentymisen kannalta keskeiseen vaiheeseen: vietetään Maastrichtin sopimuksella vuonna 1993 käyttöönotetun EU:n kansalaisuuden 20. vuosipäivää, ja Euroopan parlamentin vaaleihin vuonna 2014 on vuosi aikaa. Teemavuonna ja sen jälkeenkin komissaarit jalkautuvat eri puolille Eurooppaa keskustelemaan kansalaisten kanssa näiden odotuksista tulevaisuuden suhteen.

Tämänkertainen keskustelutilaisuus järjestetään Euroopan vanhimpiin ja arvovaltaisimpiin kuuluvan Coimbran yliopiston Sala dos Capelos -salissa, joka on perinteisesti varattu vain dekaanin ja kunniatohtoreiden käyttöön.

Tilaisuudessa keskustellaan erityisesti talouskriisistä ja sen vaikutuksesta ihmisten arkeen, EU:n kansalaisten oikeuksista ja unionin tulevaisuudesta. Keskusteluun osallistuvat myös portugalilaiset Euroopan parlamentin jäsenet Regina Bastos ja Vital Moreira.

Keskustelua voi seurata suorana lähetyksenä verkossa. Kansalaiset eri puolella Eurooppaa voivat osallistua siihen myös Twitterissä (avainsanat #DCCoimbra tai #EUDeb8).

Tausta

Mistä vuoropuhelussa kansalaisten kanssa on kyse?

EU:n kansalaisuuden käsite otettiin käyttöön 20 vuotta sitten. Tuoreesta EU:n kyselytutkimuksesta ilmenee, että jo nykyisellään 63 prosenttia EU-kansalaisista mieltää itsensä ”eurooppalaisiksi”.

EU:n kansalaiset käyttävät oikeuksiaan päivittäin. Eurooppalaiset pääsevät hyötymään paremmasta kuluttajansuojasta, kun he ostavat tuotteita muista jäsenvaltioista. Eurooppalainen sairaanhoitokortti takaa kansalaisille hoidon myös heidän kotijäsenvaltionsa ulkopuolella. EU:n lainsäädännöllä verkkovierailumaksut ovat halventuneet. Ihmiset eivät kuitenkaan aina ole tietoisia näistä oikeuksista. Uusi EU:n tutkimus osoittaa, että vain vähän yli kolmannes EU:n kansalaisista (36 %) kokee saaneensa tarpeeksi tietoa oikeuksistaan EU-kansalaisena.

Tästä syystä komissio on nimennyt vuoden 2013 Euroopan kansalaisten teemavuodeksi, jonka aikana keskitytään kansalaisiin ja heidän oikeuksiinsa. Tavoitteita on kaksi. Ensimmäinen on selittää esimerkein, mitä EU:n kansalaisuus merkitsee ja mitä oikeuksia se tuo mukanaan. Toisessa tavoitteessa on kyse kuuntelemisesta. Vuoden aikana varapuheenjohtaja Reding ja hänen komissaarikollegansa osallistuvat yhdessä kansallisten ja paikallisten poliitikkojen kanssa kaikissa jäsenmaissa pidettäviin keskustelutilaisuuksiin. Tavoitteena on nimenomaan kuunnella kansalaisia ja vastata heidän kysymyksiinsä.

EU:n poliittiset johtajat käyvät kansalaisten kanssa suoraa keskustelua siitä, millaisia toiveita heillä on, miten he kokevat oikeutensa ja mihin suuntaan he toivoisivat unionin kehittyvän lähimmän kymmenen vuoden aikana. Näin kansalaiset saavat mahdollisuuden ilmaista huolenaiheensa ja valmistautua tuleviin vaaleihin.

Varapuheenjohtaja Viviane Reding on jo osallistunut useisiin keskusteluihin. Cadizissa Espanjassa mukana olivat pormestari Teófila Martínez Saíz ja Euroopan parlamentin jäsen Teresa Jimenez-Becerril. Grazissa Reding keskusteli Itävallan varaliittokanslerin Michael Spindeleggerin, Berliinissä Euroopan parlamentin jäsenen Dagmar Roth-Behrendtin kanssa ja Dublinissa Irlannin Eurooppa-ministerin Lucinda Creightonin kanssa. Myös komissaari László Andor on osallistunut tällaiseen keskusteluun Napolissa ja komissaari Cecilia Malmström Göteborgissa. Malmström vierailee seuraavaksi Torinossa 21. helmikuuta. Vuoden aikana eri puolilla Euroopan unionia järjestetään vielä lukuisia muita vastaavanlaisia tilaisuuksia, joissa EU:n sekä kansallis- ja paikallistason poliitikot keskustelevat eri elämänalueita edustavien ihmisten kanssa. Seuraa keskusteluja täältä.

Miksi komissio käy keskusteluja nyt?

Keskusteluja käydään nyt, koska Eurooppa on tienhaarassa. Sen tulevaisuudesta käydään vilkasta keskustelua, jonka yhteydessä puhutaan usein siirtymisestä kansallisvaltioiden liittoa tai Euroopan yhdysvaltoja muistuttavaan poliittiseen unioniin. Komissiolle on tärkeää, että Euroopan kansalaisilla on sanansa sanottavana tässä keskustelussa ennen vuonna 2014 pidettäviä Euroopan parlamentin vaaleja ja ennen kuin perussopimuksiin mahdollisesti tehdään muutoksia.

Yli puolet eurooppalaisista (68 %) katsoo, ettei saa ääntänsä kuuluviin Euroopassa. Tähän on saatava muutos. Verkossa järjestettyyn EU:n kansalaisten oikeuksia ja Euroopan unionin tulevaisuutta koskevaan kuulemiseen (IP/12/461), joka oli laajimpia laatuaan, osallistui 12 000 kansalaista. Vastaajat kuvailivat omin sanoin, kuinka he haluaisivat EU:n kehittyvän lähitulevaisuudessa ja miltä he haluaisivat sen näyttävän vuonna 2020. Lähes kolmasosa (31 %) ilmaisi näkevänsä EU:n poliittisena unionina (ks. liite).

Varapuheenjohtaja Redingin sanoin meidän on rakennettava taloa yhdessä kansalaisten kanssa sen sijaan, että ensin rakentaisimme sen ja vasta sitten kysyisimme kansalaisilta, haluavatko he asua siinä. Vahvemman ja poliittisemman unionin rakentamiseen tarvitaan kansalaisten suoraa osallistumista.

Mitä keskusteluilla saavutetaan?

Yksi vuoropuhelun tärkeimmistä tavoitteista on valmistella vuonna 2014 pidettäviä Euroopan parlamentin vaaleja.

Vuoropuhelun aikana kansalaisilta saatu palaute auttaa komissiota valmistelemaan EU:n tulevia uudistuksia. Komissio esitti jo 29. marraskuuta 2012 täysimääräiseen talous-, raha ja budjettiunioniin siirtymistä koskevan hahmotelman. Lisäksi Eurooppa-neuvoston, Euroopan komission ja euroryhmän puheenjohtajat sekä Euroopan keskuspankin pääjohtaja esittivät 5. joulukuuta 2012 asiaan liittyvän yhteisen raportin. Komissio ja muut toimielimet työstävät parhaillaan poliittista unionia koskevaa etenemissuunnitelmaa. Kansalaisten on saatava esittää mielipiteensä Euroopan tulevaisuudesta, ja vuoropuhelut ovat yksi tapa antaa heille ääni ja tilaisuus käydä keskustelua.

Euroopan komissio keskittyy Euroopan kansalaisten teemavuoden aikana samalla myös kansalaisia turhauttavien esteiden poistamiseen. Katsauksessa Euroopan unionin kansalaisuuteen vuonna 2010 (katso IP/10/1390 ja MEMO/10/525) esitettiin 25 konkreettista toimenpidettä sellaisten esteiden poistamiseksi, joita kansalaiset yhä kohtaavat käyttäessään oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen EU:ssa. Yksi tällainen toimenpide on, että kansalaiset tehdään paremmin tietoisiksi EU:n kansalaisen asemasta ja siihen liittyvistä oikeuksista ja siitä, miten he voivat käyttää niitä jokapäiväisessä elämässään.

Komissio esittää teemavuoden aikana toisen katsauksensa unionin kansalaisuuteen Eurooppa-päivän (9. toukokuuta 2013) tienoilla. Siinä käsitellään edellisessä katsauksessa esitetyissä 25 toimenpiteessä vuoden 2010 jälkeen saavutettua edistystä ja esitetään uusia toimenpiteitä vielä jäljellä olevien esteiden poistamiseksi. Verkossa järjestetyn julkisen kuulemisen ja kansalaisten kanssa käytävien vuoropuhelujen tuloksia on tarkoitus hyödyntää sekä tässä asiakirjassa että komission tulevan kansalaisasioita koskevan politiikan muokkaamisessa.

Lisätietoja

Vuoropuhelut kansalaisten kanssa Euroopan tulevaisuudesta

Euroopan kansalaisten teemavuosi 2013

EU:n kansalaisten oikeuksia koskevan kuulemisen tulokset (englanniksi)

Viviane Redingin kotisivu (englanniksi)

Oikeusasioiden pääosaston uutissivut (englanniksi)

Lisätietoja Coimbran keskustelutilaisuudesta (portugaliksi)

Coimbran keskustelutilaisuus Facebookissa (portugaliksi)

Yhteyshenkilöt:

Mina Andreeva (+32 2) 299 13 82

Natasha Bertaud (+32 2) 296 74 56

LIITE

1. EU:n näkeminen tehokkaimpana toimijana kriisin voittamisessa

2. Enemmistö kansalaisista kokee itsensä ”eurooppalaisiksi” ja tuntee ”EU:n kansalaisuuden” käsitteen

3. Kuinka hyvin EU:n kansalaiset kokevat olevansa perillä oikeuksistaan

4. Kuinka EU:n kansalaiset haluaisivat EU:n kehittyvän lähitulevaisuudessa ja miltä he haluaisivat sen näyttävän vuonna 2020:

Lähde: http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf


Side Bar