Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 20. veebruar 2013

Arutelu Euroopa tuleviku üle: asepresident Reding kohtub kodanikega Portugalis Coimbras

Arutelu Euroopa tuleviku üle on elavnemas ja Euroopa Komisjon püüab jõuda Euroopa eri linnadesse, et küsida kodanikelt otse, mida nad arvavad. 22. veebruaril 2013 viibib asepresident Viviane Reding Portugalis Coimbras, et vahetada mõtteid rohkem kui 200 kodanikuga nende ootuste üle. Arutelu tulemusi kasutatakse 2013. aasta aruandes ELi kodakondsuse kohta ning need on täienduseks komisjoni ettepanekutele aluslepingu muutmise kohta, et kujundada tulevikus tugevam Euroopa Liit.

Lähimad kuud ja aastad on Euroopa Liidu tulevikusuuna seisukohast otsustavad. Septembris pidas president Barroso kõne 12/596 liidu olukorra kohta. Sestsaati on arutelu Euroopa tuleviku üle täies hoos. Möödunud aasta lõpus esitas komisjon majandus- ja rahaliidu arengukava, millele järgnes Euroopa Ülemkogu, Euroopa Komisjoni, eurorühma ja Euroopa Keskpanga juhtide aruanne (vt IP/12/1272). Enne 2014. aasta valimisi esitab komisjon omapoolsed ettepanekud poliitilise liidu kohta.

„Pakume Portugali kodanikele ainulaadse võimaluse rääkida Euroopa tasandil otsustajatele vahetult oma muredest ja unistustest seoses Euroopa Liidu tulevikuga ja Portugali tulevikuga selles liidus. Tegemist on uudse poliitikakujundamise viisiga: kodanikud saavad sõna sekka öelda enne selliste poliitiliste otsuste langetamist, mis mõjutavad vahetult nende igapäevast elu,“ sõnas asepresident Viviane Reding. „Demokraatlik õiguspärasus on iga kõrgelennulise tegevuskava alus. Kuulan, mida Portugali kodanikud arvavad sellest, mil viisil saame õppida minevikus tehtud vigadest ja mida saame tulevikus paremini teha. Niisuguse avatud dialoogi pidamine on eriti tähtis sellises riigis nagu Portugal, kus kodanikud on pidanud palju ohverdama selle nimel, et järgmised põlvkonnad ei peaks mineviku vigade eest maksma. Riiklike reformidega seotud jõupingutused on end ära tasunud ning mul on hea meel tõdeda, et Euroopas levivad optimistlikud meeleolud. Väljakutseid on veel aga üksjagu – optimism ei tohi viia enesega rahuloluni. Komisjon toetab Portugali edasisi reformipüüdlusi. Näiteks olen saatnud Portugali ametiasutustele ambitsioonika õigusreformi elluviimiseks appi oma õigusküsimuste osakonna eksperte. Reform suurendab investorite enesekindlust ning mõjutab seeläbi positiivselt ka ärikliimat."

Jaanuaris lükkas Euroopa Komisjon käima Euroopa kodanike aasta (IP/13/2) ehk aasta, mis on pühendatud kodanikele ja nende õigustele. Tänavune Euroopa aasta on Euroopa integratsiooni seisukohast tähtis – möödub 20 aastat ELi kodakondsuse sünnist, millele pandi alus Maastrichti lepinguga aastal 1993; samuti toimuvad aasta pärast Euroopa Parlamendi valimised. Kogu aasta vältel arutlevad komisjoni liikmed üle kogu Euroopa Liidu kodanikega toimuvatel dialoogidel, millised on nende tulevikuootused.

Portugalis leiab arutelu aset ajaloolises Universidade de Coimbras, mis on Euroopa üks vanimaid ja prestiižsemaid ülikoole. Asepresident Reding kõneleb kuulsas ruumis, mida kutsutakse “Sala Grande dos Actos” (Sala dos Capelos). Traditsiooni kohaselt võivad seda ruumi kasutada ainult rektor ja audoktori tiitli saaja.

Asepresident Redingi ja kodanike vahelise arutelu keskmes on majanduskriis ja selle mõju inimeste igapäevaelule, ELi kodanike õigused ja liidu tulevik. Osalevad ka portugallastest Euroopa Parlamendi liikmed Regina Bastos ja Vital Moreira ning luksemburglasest liige Félix Braz. Luuakse videoühendus Coimbra sõpruslinna Esch-sur-Alzette’iga Luksemburgis, kus on suur portugali kogukond. Esch-sur-Alzette’i linnapea Lydia Mutsch tervitab osavõtjaid Coimbras.

Arutelu on võimalik jälgida veebitelevisioonis toimuva otseülekande kaudu. Kodanikud üle kogu Euroopa saavad osaleda Twitteri kaudu (kasutage teemaviiteid #DCCoimbra või #EUDeb8).

Taust

Mida kujutavad endast dialoogid kodanikega?

ELi kodakondsuse kehtestamisest möödunud kahekümne aasta vältel on juba palju saavutatud. Äsja avaldatud ELi uuringust ilmneb, et juba praegu tunneb 63% kodanikest end eurooplastena (Portugalis 59%).

Üle kogu Euroopa Liidu kasutavad kodanikud iga päev oma õigusi. Eurooplased saavad tänu Euroopa õigusaktidele kasu aina tõhusamast kaitsest piiriüleste ostude tegemisel, garanteeritud arstiabist muudes liikmesriikides Euroopa ravikindlustuskaardi abil ning väiksematest rändlustasudest. Kuid inimesed ei tea alati oma õigusi. Uue ELi uuringu järgi arvab vaid veidi rohkem kui kolmandik ELi kodanikest, et neid on nende kui ELi kodanike õigustest piisavalt teavitatud (Portugalis 32%).

Sellepärast on komisjon kuulutanud 2013. aasta Euroopa kodanike aastaks, mis on pühendatud kodanikele ja nende õigustele. Eesmärke on kaks. Pool tööst kulub selgitamisele, mida Euroopa kodanikuks olemine tähendab ja millised on need õigused, mida inimesed tänu Euroopa kodanikuks olemisele kasutada saavad.

Teine pool tööst tähendab kuulamist. Kogu aasta vältel ühendavad asepresident Reding ja teised ELi volinikud jõud riigi ja kohaliku tasandi poliitikutega, et korraldada üle terve Euroopa kodanikega arutelusid, kuulata neid ja vastata nende küsimustele.

Euroopa poliitikud osalevad vahetutes aruteludes kodanikega, et kuulata, mida nad soovivad, mida oma õigustest arvavad ja millises suunas peaks liit järgmise kümne aasta jooksul liikuma. Euroopa kodanikel peab olema võimalus väljendada oma muresid ja valmistuda peatseteks Euroopa Parlamendi valimisteks.

Asepresident Reding on juba korraldanud arutelusid Cadizis (Hispaanias) kohaliku linnapea Teófila Martínez Saízi ja Euroopa Parlamendi liikme Teresa Jimenez-Becerriliga, Grazis (Austrias) Austria asekantsleri Michael Spindeleggeriga, Berliinis (Saksamaal) Euroopa Parlamendi sotsiaaldemokraadist liikme Dagmar Roth-Behrendtiga ja Dublinis (Iirimaal) Euroopa asjade ministri Lucinda Creightoniga. Volinik Andor korraldas arutelu Napolis (Itaalias) ja volinik Malmström võttis osa dialoogist kodanikega Göteborgis (Rootsis) ning viibib 21. veebruaril Torinos (Itaalias). 2013. aastal peetakse üle kogu Euroopa Liidu veelgi rohkem dialooge ning Euroopa, riikliku ja kohaliku tasandi poliitikud osalevad aruteludes eri eluvaldkondi esindavate kodanikega. Kõiki arutelusid saab jälgida siin: http://ec.europa.eu/european-debate/index_et.htm.

Miks komisjon just praegu selle teemaga tegeleb?

Sest Euroopa on tänaseks jõudnud ristteele. Euroopa tulevikust räägivad kõik ja paljud arvavad, et suund tuleks võtta rahvusriikide föderatsiooni või Euroopa Ühendriikide loomise poole. Komisjoni jaoks on väga tähtis see, et Euroopa kodanikud saavad oma tulevikku käsitlevas arutelus sõna sekka öelda enne 2014. aasta parlamendivalimisi ja enne aluslepingu muutmise ettepanekuid.

Enam kui pooled eurooplased (68%) tunnevad, et nende arvamus Euroopas ei loe – see olukord peab muutuma.

12 000 kodanikku osales ühes laialdasemas avalikus Interneti-arutelus kodanike õiguste ja Euroopa Liidu tuleviku üle (IP/12/461). Osavõtjad kirjeldasid oma sõnadega, kuidas nende meelest võiks EL lähitulevikus muutuda ja milline see peaks olema aastal 2020. Neist ühe kolmandiku (31%) sõnul kujutlesid nad ELi kui poliitilist liitu (vt lisa).

Asepresident Reding lausus: „Peame ühiselt, koos kodanikega rajama meie Euroopa maja, mitte ehitama selle valmis ja alles siis küsima, kas nad seal ka elada soovivad. Tugevama ja poliitilisema liidu loomiseks on tarvis kodanike vahetut kaasamist. Euroopa kodanikel peab olema võimalus väljendada oma muresid ja valmistuda Euroopa Parlamendi valimisteks."

Millised on dialoogide tulemused?

Dialoogide üks põhieesmärke on luua alus 2014. aasta valimisteks.

Kodanikelt dialoogide käigus saadav tagasiside näitab komisjonile suunda, kui ta koostab plaane ELi tulevaseks reformimiseks. Juba 29. novembril 2012 visandas komisjon tegevuskava, et liikuda täieliku majandus-, raha- ja eelarveliidu poole, ning Euroopa Ülemkogu, Euroopa Komisjoni, eurorühma ja Euroopa Keskpanga juhid avaldasid 5. detsembril 2012 ühisaruande. Komisjonil ja muudel institutsioonidel on praegu käsil poliitilise liidu tegevuskava. Kodanikel peab olema sõnaõigus Euroopa Liidu tulevikku puudutavas arutelus ja dialoogid on üks moodus nende kaasamiseks ja aruteluplatvormi loomiseks.

Vahepeal teeb Euroopa Komisjon tööd ka selle nimel, et kõrvaldada need takistused, mis kodanikke häirivad. 2010. aasta aruandes ELi kodakondsuse kohta (vt IP/10/1390 ja MEMO/10/525) esitati 25 konkreetset meedet, et kaotada viimasedki takistused, mis ei lase ELi kodanikel kasutada oma õigust Euroopa Liidus vabalt liikuda. Üks meetmetest on suurendada inimeste teadlikkust ELi kodaniku staatusest, õigustest ja sellest, kuidas need õigused mõjutavad nende igapäevaelu.

Euroopa kodanike aastal 2013, millalgi Euroopa päeva (9. mai) paiku avaldab komisjon teise aruande ELi kodakondsuse kohta. Selles võetakse kokku 25 meedet, mis esitati 2010. aastal, ning esitatakse 12 uut konkreetset meedet nende probleemide lahendamiseks, mis ELi kodanikke ikka veel muretsema panevad. Avaliku Interneti-arutelu ja dialoogide käigus tõstatud küsimused täiendavad aruannet ja kujundavad komisjoni kodakondsuspoliitikat.

Lisateave

Coimbra dialoog:

http://www.dialogo-cidadaos.pt/

https://www.facebook.com/DialogoCidadaos?fref=ts

Arutelud kodanikega Euroopa tuleviku üle:

http://ec.europa.eu/european-debate/index_et.htm.

Euroopa kodanike aasta:

http://europa.eu/citizens-2013

Eurooplased võtavad sõna: ELi kodanikuõigusi käsitleva konsulteerimise tulemused:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf

Euroopa Komisjoni asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi koduleht:

http://ec.europa.eu/reding

Asepresident Twitteris: @VivianeRedingEU

Kontaktisikud:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

LISA

1. Euroopa Liit kui tõhusaim kriisi vastu võitleja

2. Valdav osa kodanikest tunneb end eurooplastena ja on tuttav ELi kodakondsuse mõistega

3. Kui piisaval määral on ELi kodanikke nende arvates nende õigustest teavitatud

4. Millises suunas sooviksid ELi kodanikud näha ELi arengut lähitulevikus ja milline peaks liit olema aastal 2020

Allikas: http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf


Side Bar