Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 20. februar 2013

Næstformand Viviane Reding mødes med borgerne i Coimbra i Portugal til en debat om Europas fremtid

Nu, hvor debatten om Europas fremtid er i fuld gang, har Europa-Kommissionen sat sig for at afholde debatter i forskellige europæiske byer for at nå ud til borgerne og høre deres synspunkter. Den 22. februar 2013 tager næstformand Viviane Reding til Coimbra (Portugal) for at mødes med over 200 borgere til en debat om deres forventninger. Denne debat skal bl.a. give input til den rapport om unionsborgerskabet, Kommissionen vil udsende i 2013, og til Kommissionens overvejelser i forbindelse med de forslag til traktatændringer, den vil fremlægge for at bane vej for et stærkere EU i fremtiden.

De kommende måneder og år bliver helt afgørende for EU's fremtid. Siden kommissionsformand José Manuel Barrosos tale om Unionens tilstand i september (SPEECH/12/596) er der kommet rigtig gang i debatten om Europas fremtid: Ved udgangen af sidste år fremlagde Kommissionen en plan for udbygning af den Økonomiske og Monetære Union (se IP/12/1272), som blev fulgt op af rapport fra de fire formænd for henholdsvis Rådet, Kommissionen, Eurogruppen og Den Europæiske Centralbank. Kommissionen vil lægge sine forslag om en politisk union på bordet før europaparlamentsvalget i 2014.

"De portugisiske borgere får hermed en enestående mulighed for direkte at fortælle de europæiske beslutningstagere, hvilke bekymringer de gør sig, og hvilke drømme de har for EU's fremtid og for Portugals fremtid i EU. Det er en helt ny politisk proces, vi sætter i gang, når vi inddrager borgerne og lytter til dem, før vi træffer politiske beslutninger, der kommer til at påvirke dem direkte i deres dagligdag," sagde Viviane Reding. "Demokratisk legitimitet er helt afgørende for enhver ambitiøs politisk dagsorden. Jeg vil lytte til, hvad de portugisiske borgere har at sige om, hvordan vi kan lære af fortidens fejl, og hvad vi kan gøre bedre i fremtiden. En sådan åben dialog er særlig vigtig i et land som Portugal, hvor borgerne har bragt enorme ofre for at forhindre, at de kommende generationer kommer til at betale for de tidligere generationers fejl. De reformer, der er iværksat, er ved at bære frugt, og jeg glæder mig over at se, at der nu er voksende optimisme i Europa. Men der er stadigvæk mange udfordringer tilbage, og denne optimisme må ikke føre til, at vi blot læner os tilbage. Kommissionen vil bakke op om alle de reformbestræbelser, der udfoldes i Portugal, og jeg har f.eks. sendt nogle af mine eksperter herned for at hjælpe de portugisiske myndigheder med at gennemføre en ambitiøs reform af retsvæsenet, som skal skabe større tillid hos investorerne og derfor vil få positiv indvirkning på erhvervsklimaet."

I januar gav Europa-Kommissionen startskuddet til Borgernes Europaår (IP/13/2), som er året, hvor der sættes særligt fokus på borgerne og deres rettigheder. 2013 er året, hvor unionsborgerskabet, som blev indført ved Maastrichttraktaten tilbage i 1993, kan fejre sin 20-årsdag, og det er også året før valget til Europa-Parlamentet i 2014. I løbet af hele dette år vil der blive arrangeret borgerdebatter overalt i EU, hvor EU-kommissærer vil mødes med borgerne til en dialog om deres forventninger til fremtiden.

Borgerdebatten i Coimbra finder sted på Coimbras historiske universitet, som er et af Europas ældste og fineste. Viviane Reding vil tale i universitetets berømte kapelsal, Sala dos Capelos, som normalt kun dekanen og modtagere af æresdoktortitler får adgang til.

Debatten mellem Viviane Reding og borgerne vil blive centreret om den økonomiske krise og dens indvirkning på borgerens dagligdag, EU-borgernes rettigheder og EU's fremtid. Også de portugisiske medlemmer af Europa-Parlamentet Regina Bastos og Vital Moreira vil deltage, ligesom det luxembourgske parlamentsmedlem Félix Braz. Der bliver videolink til Coimbras venskabsby Esch-sur-Alzette i Luxembourg, hvor der bor mange portugisere. Esch-sur-Alzettes borgmester, Lydia Mutsch, vil også tale til deltagerne i Coimbra.

Debatten kan følges live via web stream, og borgere kan også være med overalt i Europa via Twitter (med hashtags: #DCCoimbra eller #EUDeb8).

Baggrund

Hvad er hensigten med borgerdialogerne?

Der er opnået meget i de tyve år, der er gået, siden unionsborgerskabet blev indført. Således viser en nyligt offentliggjort EU-undersøgelse, at 63 % af borgerne i dag føler sig som "europæere" (i Portugal: 59 %).

Overalt i EU gør borgerne brug af disse rettigheder i dagligdagen. EU's borgere nyder godt af den øgede beskyttelse ved køb i andre EU-lande, garantien for lægebehandling i andre EU-lande via det europæiske sygesikringskort og billigere roamingtakster i kraft af EU-lovgivning. Men folk er ikke altid klar over disse rettigheder. Den nye EU-undersøgelse viser, at kun godt en tredjedel af EU's borgere (36 %) føler sig velinformerede om deres rettigheder som unionsborgere (i Portugal: 32 %).

Det er baggrunden for, at Kommissionen har gjort 2013 til Borgernes Europaår med fokus på borgerne og deres rettigheder. Det har et dobbelt formål – det ene består i at forklare, hvad det indebærer at være unionsborger, og hvilke rettigheder man har som unionsborger.

Og det andet består i at lytte. Igennem hele året vil Viviane Reading og hendes kommissærkolleger sammen med nationale og lokale politikere afholde debatter med borgere overalt i EU og i alle EU-lande - for at lytte til dem og besvare deres spørgsmål.

EU-politikere vil gå ind i en direkte debat med borgerne om deres ønsker og deres syn på deres rettigheder og hvilken vej de gerne vil have EU til at gå i de kommende ti år. Det er vigtigt, at EU's borgere får mulighed for at komme til orde, ikke mindst med henblik på det kommende valg.

Viviane Reding har allerede holdt debatter i Cádiz (Spanien) sammen med den lokale borgmester, Teófila Martínez Saíz, og europaparlamentsmedlem (MEP) Teresa Jimenez-Becerril, i Graz (Østrig) sammen med den østrigske vicekansler, Michael Spindelegger, i Berlin (Tyskland) sammen med det socialdemokratiske europaparlamentsmedlem Dagmar Roth-Behrendt, og i Dublin (Irland) sammen med den irske europaminister, Lucinda Creighton. Desuden har kommissær László Andor holdt debat i Napoli (Italien), og Cecilia Malmström har deltaget i borgerdialoger i Göteborg (Sverige) og vil være i Torino (Italien) den 21. februar. I løbet af 2013 vil der blive afholdt mange flere dialoger i hele EU, hvor europæiske, nationale og lokale politikere vil gå ind i en debat med borgere fra alle samfundslag. Alle debatterne kan følges her: http://ec.europa.eu/european-debate.

Hvorfor gør Kommissionen det netop nu?

Fordi EU i dag står ved en skillevej. Europas fremtid er på alles læber – og der er mange, der taler om en udvikling henimod en føderation af nationalstater eller et Europas Forenede Stater. For Kommissionen er det magtpåliggende, at de europæiske borgere kommer til orde i denne debat og er med til at forme fremtiden, før europaparlamentsvalget finder sted i 2014 og før ethvert forslag om traktatændringer.

Over halvdelen af europæerne (68 %) føler ikke, at deres stemme tæller i EU – og det må der gøres noget ved.

Da man afholdt internethøringen om borgernes rettigheder og EU's fremtid (IP/12/461) – som var en af de største offentlige høringer nogensinde – var der 12 000 borgere, der deltog. Af de deltagere, der gav udtryk for, hvordan de gerne så EU udvikle sig i den nære fremtid, og hvordan EU skulle se ud i 2020, var der en tredjedel (31 %), der sagde, at de gerne så EU som en politisk union (se bilaget).

Viviane Reding sagde, at "vi er nødt til at bygge vores europæiske hus sammen med borgerne i stedet for bare at bygge det og så først bagefter spørge dem, om de vil bo i det. Vi er nødt til at få borgerne direkte inddraget i opbygningen af en stærkere og mere politisk union. Alle EU's borgere må kunne komme til orde og give deres input til de kommende europaparlamentsvalg."

Hvad skal der komme ud af disse dialoger?

Et af hovedformålene med dialogerne er at berede grunden til europaparlamentsvalgene i 2014.

Den feedback, den får fra borgerne gennem disse dialoger, skal hjælpe Kommissionen med at opstille planerne for fremtidige reformer i EU. Allerede den 29. november 2012 fremlagde Kommissionen sin plan for en fuld økonomisk, monetær og finanspolitisk union, og formændene for Det Europæiske Råd, Europa-Kommissionen, Eurogruppen og Den Europæiske Centralbank udsendte en fælles rapport den 5. december 2012. Kommissionen og de andre institutioner arbejder nu på en køreplan for en politisk union. Det er afgørende vigtigt, at borgerne kommer til orde i debatten om EU's fremtid, og dialogerne er en af måderne til at give dem en stemme og en platform i denne debat.

I mellemtiden arbejder Europa-Kommissionen også på at fjerne alle de hindringer, der frustrerer borgerne. I 2010-rapporten om unionsborgerskab (se IP/10/1390 og MEMO/10/525) blev der skitseret 25 konkrete foranstaltninger, som skulle fjerne de resterende hindringer for EU-borgernes udøvelse af deres ret til fri bevægelighed inden for EU. En af dem drejede sig om at gøre folk mere bevidste om deres unionsborgerskab og deres rettigheder og om, hvad disse rettigheder betyder i deres dagligdag.

I løbet af Borgernes Europaår, omkring 9. maj 2013, vil Kommissionen udsende en ny rapport om unionsborgerskabet, hvori der vil blive gjort status over de 25 foranstaltninger, den bebudede iværksat i 2010, og som desuden kommer til at indeholde 12 nye konkrete tiltag til løsning af de problemer, EU's borgere stadigvæk står over for. Kommissionen vil i denne rapport og i hele sin politik med hensyn til unionsborgerskabet ikke mindst trække på den feedback, den har fået fra den offentlige høring og dialogerne med borgerne.

Flere oplysninger

Flere oplysninger om dialogen i Coimbra:

http://www.dialogo-cidadaos.pt/

https://www.facebook.com/DialogoCidadaos?fref=ts

Debatterne med borgerne om Europas fremtid:

http://ec.europa.eu/european-debate

Borgernes Europaår:

http://europa.eu/citizens-2013

Europeans have their say: Results of the consultation on EU citizens’ rights:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf

EU's justitskommissær Viviane Redings hjemmeside:

http://ec.europa.eu/reding

Følg Viviane Reding på Twitter: @VivianeRedingEU

Kontaktpersoner :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

BILAG

1. EU ses som den mest effektive aktør til at imødegå krisen

2. Et flertal af borgerne føler sig som "europæere" og kender til unionsborgerskabet

3. Hvor godt EU-borgerne føler sig informeret om deres rettigheder

4. I hvilken retning EU's borgere gerne ser EU udvikle sig i den nære fremtid, og hvordan EU skal se ud i 2020:

Kilde: http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf


Side Bar